L'objectiu d'aquesta pràctica és l'elaboració d'una pregunta de selecció simple, la importació de fitxers i la incorporació d'imatges com a material addicional.

Preguntes de selecció simple

Com accedir a la pantalla de creació de preguntes?

Tenint al davant la pantalla de l'editor, quan acabeu d'omplir les dades del full, cal clicar al botó Afegeix pregunta, que es troba a la part inferior esquerra de la pantalla botó Afegeix pregunta . Pregunta

Passos per crear una pregunta de selecció simple:
Pantalla de creació d'una pregunta de selecció Menú general de preguntes de Quadern Virtual

La primera opció, punt 1, permet triar el tipus de pregunta: Selecció, Ordenació, Omplir Espais, Zones Sensibles, Arrossegar i Dibuix. En el vostre cas, triareu el tipus Selecció clicant a aquesta opció o deixant l'opció per defecte.

El segon pas, punt 2 del menú, us recorda les decisions posteriors que heu de prendre, decisions adients al tipus de pregunta que heu triat: Selecció, en aquest cas.

Desplegable amb els tipus de preguntes disponibles a QV.
Menús per triar el nombre de respostes, el tipus de selecció, l'orientació i el tipus de material. Aquests paràmetres es poden modificar una vegada ja ha estat creada la pregunta.
Crea pregunta Cal clicar a aquest botó per confirmar la creació de la pregunta.

Totes aquestes tries que acabeu de fer a la pantalla de creació de la pregunta de selecció, com ara l'orientació o el tipus de selecció, es poden modificar a la pàgina d'edició de la pregunta.

Una vegada accediu a la pantalla d'edició de Pregunta de Selecció, heu d'omplir o seleccionar, segons calgui, els diferents camps:

Pantalla d'edició d'una pregunta de selecció Pantalla d'edició de Pregunta de Selecció

 • A la casella Títol escriviu el nom de la pregunta, no pas el text complert que conté la frase o enunciat de la pregunta. Això està previst que s'escrigui a la casella Enunciat. Segons l'anterior, el títol ha de ser breu: serveix per identificar i diferenciar les diferents preguntes del full dins l'editor.
 • A Material addicional, a través del botó + afegeix, s'accedeix a la finestra on podeu elaborar i triar els objectes que completen o il·lustren la pregunta. Aquesta opció ja es va explicar a la pràctica 3. Recordeu que el material addicional d'una pregunta apareix a sota de l'enunciat i abans de les respostes.
 • Si s'activa la casella Mostrar quadre d'intervenció a la pregunta, apareix, en visualització o execució, un quadre o casella d'intervenció on l'alumne/a podrà escriure un missatge de comentari adreçat al professorat qui, pel mateix procediment, podrà respondre. Aquesta opció és molt interessant i útil per facilitar la interacció professor-alumne/a, sobretot en aquelles preguntes on la resposta pot ser oberta o es demana opinió als alumnes i/o redacció.
 • A Tipus de selecció es pot triar entre Simple o Múltiple. En el primer cas, a Simple, només una resposta serà la correcta. En l'altre cas, a Múltiple, pot haver més d'una resposta correcta.
 • A la casella Orientació, si es tria l'opció Vertical, les respostes apareixeran una sota l'altra en una columna quan es visualitzi o executi la pregunta. Si es tria l'opció Horitzontal, les respostes apareixeran una al costat de l'altra seguint una línia.
 • A Opcions a mostrar és on s'han d'escriure totes i cadascuna de les respostes possibles, entre les quals està la o les correctes, segons es tracti d'una pregunta de Selecció Simple o Múltiple. Veureu dues columnes de caselles amb tantes línies com respostes. A la casella més àmplia, cal escriure la resposta possible i, a la casella petita de l'esquerra, cal marcar només la que sigui correcta. En cas del tipus Múltiple, cal marcar totes les respostes que siguin correctes.
 • A Correcte podeu escriure la frase que voleu que llegeixi l'alumne/a quan la resposta sigui correcta.
 • A Puntuació, a l'altura de Correcte, podeu escriure el número corresponent al valor que tindrà la pregunta en cas de respondre correctament l'alumne/a.
 • A Incorrecte podeu escriure la frase que voleu que llegeixi l'alumne/a quan la resposta no sigui correcta.
 • A Puntuació, a l'altura d'Incorrecte, podeu escriure el número corresponent al valor que tindrà la pregunta en cas de no respondre correctament l'alumne/a.
 • La resta de caselles, menús i opcions ja han estat comentades a la pràctica anterior.

Importació de fitxers

Per tenir les imatges disponibles a l'editor, cal importar els fitxers a l'espai de treball.

Pantalla d'edició del quadern Pantalla d'edició del Quadern quan es clica al nom o títol del Quadern

El procés d'importació de fitxers d'imatges, sons, àudios, vídeos…, es fa des de la pantalla d'edició del Quadern. Per això, cal clicar a sobre del títol del Quadern, a la part esquerra de la columna índex de l'editor. Es veurà la pantalla que s'ha mostrat anteriorment.

A la part inferior, sota un fons de color verd, es troba el menú d'importació de fitxers. Per afegir un fitxer cal: Pantalla d'importació de fitxers

 • Clicar al botó Examinar.
 • Amb el menú d'explorador de Windows, heu de buscar el fitxer que es vol importar cercant les carpetes corresponents de la vostra unitat de disc local i clicant a sobre del fitxer.
 • Finalment, s'ha de clicar al botó Afegir fitxer.

Aquest procediment s'ha de repetir fitxer per fitxer, un per un. L'aplicatiu no permet seleccionar més d'un fitxer.

Obrint el desplegable de cada tipus de fitxer podeu comprovar que, efectivament, disposeu del fitxers requerits a l'espai de treball del Quadern Virtual que esteu elaborant.

Pantalla d'importació de fitxers

Clicant a la X, a la dreta de cada fitxer, podeu eliminar-ne qualsevol. Aquest procediment és imprescindible per substituir o actualitzar qualsevol fitxer, ja que en importar un fitxer que té el mateix nom que un altre, no és substituït.

Els noms dels fitxers (imatges, àudios, vídeos…) que afegiu al quadern no poden contenir ni espais, ni guions (-) ni caràcters especials (com ara accents, ç…).

Pràctica

La pràctica consisteix a continuar el Quadern Virtual encetat a la Pràctica 3 d'aquest mòdul afegint una pregunta al primer full. En aquest cas, afegireu una pregunta de Selecció simple.

Per fer aquesta pràctica, necessiteu el fitxer del material del curs següent: m1_p4_01.jpg

Baixeu-lo o descarregueu-lo al vostre ordinador. Cal tenir molt clar el nom de la carpeta o directori del vostre ordinador on deixeu aquesta imatge per poder-la importar després a l'espai de l'Editor.

L'activitat que es proposa consisteix a crear i afegir una pregunta al primer full. Es tracta d'una pregunta de selecció, amb 8 respostes possibles, entre les quals només una és correcta. Per il·lustrar la pregunta afegiu la imatge m1_p4_01.jpg com a fonts d'informació concreta.

Resultat de la pràctica que es proposa Imatge de la pregunta que es proposa

Creació i edició de la pregunta de selecció simple

 • Tenint l'editor obert, feu un clic al títol del primer full de la columna de l'esquerra o índex.
 • Cliqueu al botó Afegeix pregunta.

Si accediu a la pantalla primera d'edició de pregunta: Pantalla de creació d''una pregunta de selecció

 • Cliqueu a Selecció d'entre els tipus de preguntes possibles.
 • A la casella Nombre de respostes, escriviu 8.
 • Aneu a Tipus de Selecció Simple.
 • Després, a Orientació Horitzontal.
 • Tot seguit aneu a Tipus de material Text.
 • Cliqueu al botó Crea pregunta.
 • Cliqueu al botó Desa.

Si accediu a la segona pantalla d'edició de pregunta: Pantalla de creació de la pregunta de selecció simple

 • A la casella Títol, escriviu: Selecció simple text.
 • A la casella Enunciat, escriviu el text que apareix a la imatge anterior, és a dir:

Quin és el planeta que té l'any més llarg?

 • Cliqueu al botó + afegeix, a la zona de Material addicional: accedireu a l'editor de Material addicional. Procediu segons s'explica més endavant ("Elaborar material addicional"). Aquest material es pot omplir més endavant.
 • Comproveu que consta Simple, Horitzontal i Text als menús corresponents.
 • Al menú Opcions a mostrar, cal escriure el nom de cada planeta a la casella rectangular. Cada nom ha d'anar en una casella diferent. La casella que sigui correcta, cal marcar-la clicant a la rodona que la precedeix. Podeu afegir o eliminar qualsevol casella, així com canviar-la de lloc o ordre amb els botons puja i baixa.
 • Finalment, queda escriure al camp de text Correcte el missatge que voleu que llegeixi l'alumne/a quan la resposta sigui correcta, i també el missatge que ha de llegir l'alumne/a quan la resposta no sigui correcta, a la casella Incorrecte. A més, es pot indicar la Puntuació que obtindrà alumne/a per a cada cas.
 • Cliqueu al botó Desa.

Elaboració del material addicional

Prèviament, cal haver importat al vostre espai de treball de l'editor la imatge seguint els passos explicats anteriorment. Pantalla d'edició de material addicional format per una imatge Pantalla corresponent a l'edició del material addicional

 • A la casella Material addicional, cliqueu a + Afegeix.
 • Al menú Tipus, trieu Imatge.
 • Al desplegable Fitxer, trieu m1_p4_01.jpg i observeu com les mides d'amplada i alçada que apareixen són les corresponents a la imatge original. En cas de voler-les canviar, es poden introduir mides noves.
 • Cliqueu al botó Accepta.