L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer i sistematitzar els diferents tipus de preguntes o activitats que es poden fer amb Quaderns Virtuals.

Tipus de preguntes

QV permet desenvolupar un gran nombre de tipus d'activitats amb diferents presentacions i orientacions. A més, la pràctica i la imaginació poden donar un gran joc de possibilitats i variants amb les preguntes.
L'entorn de Quaderns Virtuals permet fer cinc tipus de preguntes o activitats i un apartat anomenat Material addicional. Tot i això, aquest entorn està en evolució contínua i es preveuen modalitats noves.

  • A les preguntes de Selecció, es tracta de triar la resposta o respostes correctes d'entre una llista d'opcions.
  • A les preguntes o activitats d'Ordenació, s'ha d'ordenar un conjunt d'elements o objectes que es presenten desordenats. Col·locant cada objecte a la posició adient respecte els altres elements s'aconsegueix l'ordre correcte.
  • A les preguntes d'Omplir espais, es tracta d'omplir un o més espais amb les respostes que es consideren correctes. Hi ha la possibilitat que l'alumne hagi de triar entre les diferents opcions d'una llista o bé que la resposta sigui lliure.
  • Les preguntes d'Arrossegar permeten desplaçar, arrossegar, cada resposta fins al lloc adient de la pantalla.
  • A les preguntes de Zones sensibles es poden seleccionar punts o zones d'una imatge.
  • Les preguntes de Dibuix permeten dibuixar i pintar una sèrie de figures (línies rectes i a mà alçada, el·lipses, rectangles…) a sobre d'una imatge.
  • Es considera com a Material addicional diferents tipus d'elements, objectes, que donen suport a les preguntes, com per exemple: HTML, imatges, sons, vídeos i activitats JClic. Aquests materials addicionals poden aparèixer al començament d'un full o després de l'enunciat d'una pregunta.
Possibilitats de les preguntes

Cadascun d'aquests tipus de preguntes permet un seguit de combinacions o variants que poden donar lloc a possibilitats diferents:

Tipus de pregunta Descripció
Selecció Segons el nombre de respostes que poden ser correctes Simple Només hi ha una resposta correcta d'entre la llista de respostes possibles.
Múltiple Hi ha més d'una resposta correcta d'entre la llista de respostes possibles.
Segons l'orientació de les respostes Horitzontal Les respostes estan una al costat de l'altra seguint una alineació horitzontal.
Vertical Les respostes estan una al costat de l'altra seguint una alineació vertical.
Segons el tipus de material que contenen les respostes Text Les respostes possibles estan en forma de lletres, nombres, paraules, frases…, sempre un text escrit.
Imatges Les respostes possibles són imatges.
Sons Les respostes possibles són sons.
Ordenació Segons l'orientació dels elements o objectes desordenats Horitzontal Els elements o objectes estan un al costat de l'altre seguint una alineació horitzontal. Es pot fer servir per ordenar paraules dins una frase…
Vertical Els elements o objectes estan un al costat de l'altre seguint una alineació vertical. Es pot fer servir per ordenar línies d'un text, línies d'una conversa…
Segons el tipus de material per ordenar Text Els elements de les respostes estan en forma de lletres, números, paraules, frases…, sempre un text escrit.
Imatges Els objectes per ordenar són imatges.
Omplir espais Segons les opcions de les respostes Tancada Apareix un desplegable amb un conjunt de respostes possibles, s'ha de triar la correcta, que només és una.
Oberta S'ha d'escriure la resposta correcta al lloc adient.
Mixta D'entre les respostes, n'hi ha que són tancades i d'altres que són obertes.
Segons el tipus de dades de la resposta Text S'ha d'escriure un text.
Numèric S'han d'escriure números.
Segons la longitud de la resposta Una o dues paraules El que s'ha d'escriure com a resposta és una o dues paraules, i permet concretar la resposta.
Una o més línies En aquests casos, l'autocorrecció és complicada. Es tracta de preguntes més obertes on l'alumne/a s'expressa de manera extensa i la correcció la fa, posteriorment, el professor/a.
Arrossegar Són preguntes que permeten desplaçar, amb el ratolí, objectes per la pantalla fins un lloc determinat.
Zones sensibles Selecció d'una o més zones de la imatge Són preguntes en què l'usuari/ària pot seleccionar o marcar determinades zones d'una imatge.
Selecció lliure de punts sobre la imatge Són preguntes en què l'usuari/ària pot marcar qualsevol zona d'una imatge.
Uneix punts Són preguntes en què, a mesura que es van marcant punts sobre la imatge, es van unint automàticament.
Dibuix Són preguntes en que l'alumne ha de dibuixar i pintar una sèrie de figures (línies rectes i a mà alçada, el·lipses, rectangles…)a sobre d'una imatge de fons.
Tipus de material Descripció
Material addicional Segons la zona de la pàgina en què apareixen Al començament d'un full Poden ser informacions prèvies en forma de text, HTML, imatge, vídeo, àudio, pel·lícula de Flash…, que es necessiten per respondre les preguntes posteriors d'un mateix full.
Després de l'enunciat d'una pregunta Pot ser una informació d'ampliació o suport més concreta adient a una sola pregunta.
Segons el tipus de material que es pot posar Text/HTML El material addicional és un text o un conjunt de línies redactades segons el codi HTML, que pot tenir el format de pàgina, paràgraf o fragment de pàgina web.
Imatges El material addicional és una o més imatges.
Sons El material addicional és un o més sons.
Vídeos El material addicional és un o més vídeos.
Flash Animacions en format Flash.
JClic Projectes JClic.

Podeu trobar més informació sobre els tipus de preguntes a http://clic.xtec.net/qv_web/ca/qv_caract.htm#tipus_act

Pràctica

L'activitat consisteix a visualitzar alguns dels Quaderns que hi ha a la Biblioteca de Quaderns i identificar els diferents tipus de preguntes, segons la classificació anterior.

Una manera de fer-ho pot ser:

- Imprimir aquesta pràctica o el fitxer PDF següent, taula_tipus_preguntes.pdf, per tenir a davant les taules amb els diferents tipus de preguntes. - Visualitzar en pantalla alguns exemples de Quaderns i contestar les preguntes. - Anotar, al costat de la taula, el nom del QV i la pregunta.

Aquesta activitat formarà part dels exercicis del mòdul que s'han de lliurar. Es demanarà un document, creat amb un processador de text, on s'especifiqui: nom del QV, enunciat, tipus de la pregunta i una imatge representativa d'aquesta pregunta. Trobareu més informació i detall d'aquesta proposta d'activitat a l'apartat d'Exercicis finals d'aquest mòdul 1.