Guia

A l'hora de definir Quaderns Virtuals, hem de referir-nos a cadascuna de les paraules de què consta. Per una banda, Quadern recorda el material tradicional on els alumnes fan els exercicis o activitats d'aprenentatge. Per l'altra, Virtual porta a la plataforma que, a través d'Internet, facilita un entorn no presencial. Aquest projecte, desenvolupat pel Departament d'Educació, neix amb la voluntat de portar a la xarxa els processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació amb les TIC, aprofitant entorns nous i estàndards que, de ben segur, aportaran possibilitats noves i modificacions substancials de processos i recursos anteriors.

Les tasques que tradicionalment es portaven a terme a la llibreta o quadern es veuran modificades amb aquest entorn. Així doncs, es parlarà ara de recursos o projectes didàctics multimèdia, així com de seguiment i avaluació de l'alumnat en línia.

El projecte QV inclou dos serveis: l'editor i el visualitzador. Amb l'editor els educadors poden crear, de manera fàcil i intuïtiva, quaderns constituïts per fulls amb informació i preguntes de diferents tipus: selecció, ordenació, omplir espais, arrossegar i zones sensibles. Amb el visualitzador, els alumnes poden consultar el contingut proposat, respondre les preguntes establertes, veure, si així ho estableix el professor/a, la correcció automàtica del quadern; així com interactuar asincrònicament amb el professorat gràcies als quadres d'intervenció. Aquests quadres permeten la interacció virtual alumnat-professorat durant el procés d'avaluació. En aquest sentit, cal parlar d'avaluació com a instrument d'aprenentatge.

Quaderns Virtuals es basa en l'estàndard Question & Test Interoperability (QTI) definit per IMS Global Learning Conortium. El model QTI descriu un format XML per als materials d'avaluació, que permet l'intercanvi i la compatibilitat entre diferents sistemes de gestió de materials educatius.

El projecte QV s'integra, entre d'altres, dins la plataforma educativa Moodle i, des d'aquesta, permet la combinació amb projectes JClic i altres aplicacions, com enllaços web, documents de processadors de textos, bases de dades, fulls de càlcul, etc. El seguiment, per part del professorat, del conjunt d'accions i resultats que obté l'alumnat, es veu potenciat amb la plataforma educativa: us situeu dins el moment de seguiment de treball dels alumnes i d'avaluació, d'entre el conjunt d'activitats d'aprenentatge.

Els objectius del curs són:

  • Conèixer l'entorn dels Quaderns Virtuals amb la tipologia de preguntes que es poden dur a terme
  • Adquirir les habilitats que permetin la creació de preguntes i projectes curriculars amb QV
  • Conèixer les possibilitats de combinació dels QV amb altres entorns i aplicacions, com webs d'Internet, plataformes educatives, activitats JClic…
  • Reflexionar i valorar les possibilitats d'incorporació dels Quaderns Virtuals a la tasca d'aprenentatge i educació per a qualsevol àrea curricular i nivell educatiu.

Format

Per seguir aquest curs, podeu optar entre:

  • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
  • Descarregar tot el curs en format HTML fent clic al disquet que es troben a la portada. Un cop descarregat el fitxer .zip només l'haureu de descomprimir per poder visualitzar el curs a qualsevol navegador sense necessitat d'estar connectats a Internet.

Estructura

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en sis hores per a cada mòdul i dotze hores per a l'elaboració del projecte. Els mòduls són:

Els mòduls tenen l'estructura següent:

  • Un conjunt de pràctiques comentades pas a pas. Convé fer-les en l'ordre que es proposa, ja que, sovint, en una pràctica s'aprofiten coneixements i materials adquirits en les anteriors.
  • Una proposta d'exercicis que haureu de fer i enviar al tutor/a del curs.

Al final, haureu d'elaborar un projecte que caldrà enviar també al tutor/a per superar una avaluació positiva del curs.

Per fer aquest curs es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini d'algun dels entorns amb què funcionen els Quaderns Virtuals: Linux, Windows, Solaris o Mac OS X. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic…

És molt important disposar de coneixements i pràctica de tractament de la imatge fixa digital, del so digital i de l'edició de pàgines web. Per això, és important el domini del programari de disseny assistit per ordinador, del programari d'edició i tractament del so digital i del programari d'edició de pàgines web.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb les eines de Quaderns Virtuals i poden ser visualitzats amb els navegadors Firefox, Mozilla i Internet Explorer (versió 5 i superiors), amb les opcions JavaScript i Cookies (galetes) activades (eines disponibles l'apartat eines dels Materials de formació).

Les pràctiques es fan amb connexió permanent a Internet, tot i que si és necessari també és possible utilitzar la versió portable de l'editor. En aquest cas la connexió a Internet només es necessitarà per la realització d'algunes pràctiques i l'accés a l'entorn de formació. Per aquest motiu, cal tenir molt ben resolt el tema de connexió a Internet i el programari que agilitzi la visualització d'aquest entorn; ens referim a l'anomenat Motor Java. Al primer mòdul, es concreta les operacions per a la instal·lació i el condicionament de l'ordinador local.

Addicionalment, algun dels exercicis que s'han de lliurar pot requerir l'ús d'un processador de text del tipus Open Office (també disponible a l'apartat d'eines dels Materials de formació) .

A la pàgina dels Quaderns Virtuals, podreu obtenir més informació sobre els requeriments tècnics: http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_req.htm.

Tutoria

A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i les preguntes que calgui dins de la plataforma educativa en la que es desenvoluparà el curs. Per aquest mètode, pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant basant-se en els exercicis.

Lliurament d'exercicis

En les dates concretades per a cada mòdul, els alumnes han de tenir fetes les pràctiques adients. En algun cas, es tracta de lliurar un fitxer, comprimit en format zip, al professor/a, però és més normal tenir les pràctiques fetes a l'espai web que l'Editor de Quaderns Virtuals assigna a cada alumne/a. El professorat podrà veure el resultat a partir de la data concretada. L'alumne/a comunicarà, a través de la tutoria, que ja ha fet la pràctica o exercici de cada mòdul.

Projecte

Els alumnes hauran de realitzar un projecte que consistirà en la creació d'un Quadern Virtual complert.