Projecte

Una vegada acabat l'estudi dels diferents mòduls i per poder finalitzar el curs s'ha d'elaborar un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos multimèdia apresos i que tingui un caràcter educatiu.

Abans de realitzar-lo cada estudiant presentarà al tutor o tutora una o més propostes de projectes, de les quals se'n concretarà una entre ell i el tutor o la tutora, que li donarà el vist-i-plau.

Directrius per desenvolupar el projecte de final de curs

El projecte de final de curs serà un treball que integri diferents elements tractats en el curs. Cal demostrar les destreses adquirides; això fa que el projecte sigui l'element avaluador definitiu per obtenir la certificació del curs, havent superat prèviament tots els exercicis dels diferents mòduls.

 • El projecte constarà de:
 1. Un mínim de 15/20 diapositives on es puguin avaluar els diferents elements tractats durant el curs
 • El projecte ha d'anar acompanyat d'un document on s'explicitin els apartats següents:
 1. Títol
 2. Autor
 3. Dades professionals de l'autor (centre de treball, assignatures que imparteix…)
 4. Nivell educatiu a qui va adreçat
 5. Temàtica
 6. Descripció del projecte
 7. Disseny utilitzat: descripció dels formats utilitzats per a dissenyar la presentació: tipus i mida de la font, fons, transicions, efectes…
 8. Cites bibliogràfiques de les fonts utilitzades (imatge, sons, textos…)

Requeriments del projecte

 • Ha de ser un document d'interès educatiu que utilitzi diversos recursos multimèdia.
 • Ha de ser inèdit i individual.
 • El temps invertit en el desenvolupament del projecte ha d'haver estat aproximadament unes 6 hores.
 • Ha d'haver estat presentat en els terminis establerts.

Elements que s'han d'avaluar en el projecte

 • Que compleixi els requeriments del projecte.
 • El grau de dificultat de desenvolupament de l'aplicació.
 • Els recursos i les estratègies usats.
 • La presentació global del projecte (disseny) i en particular la de cada part que compon el projecte.