Projecte

Una vegada acabat l’estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs ha d’acabar-lo en el mateix curs acadèmic que ha realitzat els exercicis, i ha de desenvolupar un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos apresos. El participant presenta al tutor o a la tutora una o més propostes de projectes, de les quals se’n concreta una. Cal que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls del curs, per poder tenir dret al certificat del curs.

Directrius per desenvolupar el projecte fi de curs

 1. El projecte ha de ser un treball on es reflecteixin i duguin a la pràctica els coneixements assolits. Aquest projecte ha de tenir present la inclusió d'alumnat real en alguna tasca a fi i efecte de garantir la transferència dels aprenentatges.
 2. El projecte ha d'estar basat en l'ús del programa de full de càlcul OpenOffice.org Calc i ha de ser un treball d’interès escolar. Aquí, l’alumnat ha de demostrar les destreses adquirides al llarg del curs; això fa que el projecte sigui l’element avaluador definitiu per obtenir la certificació del curs, amb la condició de tenir superats tots els exercicis dels diferents mòduls.
 3. El projecte constarà d’un llibre de càlcul, amb més de tres fulls, que ha d’incloure els continguts treballats al llarg del curs i en el que es desenvolupin activitats similars a les tractades al llarg del curs.
 4. La proposta de projecte que es farà al/a la Tutor/a ha de consistir en un document on s’explicitin els apartats següents:
  • Títol
  • Autor
  • Dades professionals de l’autor (centre de treball, assignatures que imparteix…)
  • Nivell educatiu a qui va adreçat
  • Temàtica
  • Descripció del projecte
 5. Tot projecte s’ha de formular prèviament com a proposta i ha d’anar adreçat al tutor o a la tutora del curs. El tutor o la tutora estudiarà la proposta per si pot ser factible. El tutor farà saber a l’alumnat les observacions, puntualitzacions necessàries o modificacions que s’hagin d’introduir en la proposta per assegurar-se que el projecte sigui viable.
 6. Tot i que el calendari fixa una data d’inici del projecte, aquesta data cal entendre-la com a límit i, en conseqüència, és aconsellable que a meitat del curs (al voltant del 3r mòdul) es comencin a formular les propostes dels projectes finals.

Requeriments del projecte

 1. Ha de ser un document d’interès ESCOLAR que utilitzi diversos recursos de l’OpenOffice.org Calc.
 2. Ha de ser inèdit i individual.
 3. Les hores invertides en el desenvolupament del projecte han d’haver estat aproximadament les hores de treball per a 1 mòdul i mig (és a dir, unes 9 hores).
 4. Ha d’haver estat presentat en els terminis establerts.

Elements que s'han d'avaluar en el projecte

 1. Que compleixi els requeriments del projecte.
 2. El grau de dificultat de desenvolupament de l’aplicació.
 3. Els recursos i les estratègies usats.
 4. La presentació global del projecte (disseny) i en particular de cada part que el compon.

Propostes de projectes

Una manera fàcil de decidir quin projecte fer, és consultant els diferents continguts curriculars de matemàtiques de primària, secundària o de batxillerat i intentar fer una activitat amb el full de càlcul que estigui relacionada amb alguns d'aquests continguts. També es podria fer un projecte sobre algun contingut de l'àrea de llengua, de medi social, de medi natural o d'alguna altra assignatura. Una altra possibilitat seria fer un projecte que faciliti la gestió laboral pròpia del docent o projectes referents a dades estadístiques d'algun camp concret.
En un principi es tractaria de fer un projecte que es pugui fer servir a l'aula com a un recurs didàctic tant per a l'alumne com per al docent o fer un projecte que resulti d'utilitat al docent en algun altre aspecte.