Aplicacions didàctiques del full de càlcul

Continguts

  • Activitats de càlcul mental amb les operacions bàsiques i en les series
  • Números enters.
  • El tant per cent.
  • Els múltiples.
  • La conversió amb les unitats del sistema mètric decimal.

Pràctiques