Aplicacions didàctiques del full de càlcul

Continguts

  • Operacions bàsiques amb les fraccions.
  • El número mixt.
  • La equivalència i l'expressió gràfica.

Pràctiques