Aplicacions didàctiques del full de càlcul

Continguts

  • Estadística.
  • Gràfics.
  • Operacions bàsiques desenvolupades.
  • Operacions bàsiques amb les unitats de temps.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Tractament de dades estadístiques
  • Pràctica 2: Realitzar gràfics sobre dades de població, clima, produccions, etc.
  • Pràctica 3: Sumes, restes i multiplicacions desenvolupades. El quocient i el residu de la divisió.
  • Pràctica 4: Càlcul d'unitats de temps.
  • Pràctica 5: Estudi gràfic de funcions matemàtiques.
  • Pràctica 6: Estudi gràfic de fenòmens físics i químics