Índex dels mòduls

  • Mòdul 1: Activitats bàsiques amb Calc, càlculs, operacions i funcions.
  • Mòdul 2: Obtenció i tractament d'informació, generació de Gràfics.
  • Mòdul 3: Operacions amb les fraccions.
  • Mòdul 4: Activitats de llenguatge.
  • Mòdul 5: Activitats de càlcul mental.
  • Mòdul 6: Activitats variades.
  • Mòdul 7: Estadística i Base de dades.

Autoria

Joan Carles Hierro Arqués
Col·laboració: José Pedro García de las Bayonas