Presentació

El curs haurà d'estar fonamentalment adreçat a presentar al professorat eines i pautes per treballar continguts de diferents àrees tenint com a recurs el full de càlcul. Les pràctiques del curs aniran adreçades a resoldre situacions d'ensenyament / aprenentatge, algunes altres, a crear petites eines que permetin estudiar situacions, fer simulacions o consolidar continguts i, també, a la creació d'utilitats que permetin el seu ús per activitats d'autoavaluació.

Les referències a a l'ús del Calc en les activitats, tindran com a finalitat aportar els mitjans necessaris per aconseguir els objectius plantejats a la pràctica, fugint de convertir les pràctiques en un tutorial de Calc. Per suplir les mancances del professorat sobre l'ús de l'eina hi haurà les referències necessàries a materials de formació del Departament dissenyats per l'aprenentatge del full de càlcul i un petit tutorial amb continguts específics d'utilització del Calc.

El tipus de pràctiques a realitzar al llarg del curs estaran incloses dintre d'algunes de les categories, com ara, algoritmes, comprovadors, convertidors, activitats d'autoavaluació, documents d'ús quotidià, càlculs estadístics, estudi de situacions, obtenció de gràfics, informes, equacions, recollida i tractament de dades, simulacions, resolució de problemes. Aquestes activitats estaran distribuïdes en el curs en funció del seu grau de complexitat i dificultat, quan als coneixements del Calc necessaris per a resoldre-les.

Objectius

  • Aprofundir en les tècniques de l'ús del full de càlcul
  • Presentar al professorat eines i pautes per treballar continguts de diferents àrees
  • Crear petites eines que permetin estudiar situacions, fer simulacions o consolidar continguts
  • Crear utilitats que permetin el seu ús per activitats d'auto avaluació

Estructura

La durada del curs és de 45 hores. La càrrega lectiva assignada als mòduls és de 36 hores i, la que correspon al projecte, de 9 hores.

Relació de mòduls del curs:

  1. Activitats bàsiques amb Calc, càlculs, operacions i funcions.
  2. Obtenció i tractament d'informació, generació de Gràfics.
  3. Operacions amb les fraccions.
  4. Activitats de llenguatge.
  5. Activitats de càlcul mental.
  6. Activitats variades.

Destinataris i coneixements previs

Professorat de qualsevol nivell educatiu iniciat en l'ús del full de càlcul. És convenient tenir pràctica en el funcionament bàsic de l’ordinador i de les seves principals aplicacions, la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. L’admissió al curs no implica, en cap cas, la recepció a títol individual del programari. Cal disposar d’identificador i contrasenya d’usuari/ària de la XTEC.

Requisits per al desenvolupament del curs

Programa base

Els continguts, les pràctiques i els exercicis del curs, estan basats en el programa de full de càlcul OpenOffice.org Calc, inclòs en la suite ofimàtica OpenOffice.org 2.2 que podeu aconseguir i descarregar de les eines del DVDweb o, en la versió més actualitzada (2.3.1), de la web de Softcatalà.

L'OpenOffice.org Calc, el gestor de fulls de càlcul, és un complet gestor de fulls de càlcul amb una presentació agradable de les dades. Calcula, analitza i visualitza les dades d'una forma ràpida i fàcil. Utilitza funcions avançades per realitzar anàlisis de dades sofisticades i eines de construcció d'esquemes per generar esquemes excepcionals en 2D i 3D.

També, en la Wiki de Softcatalà, podeu trobar les últimes versions de l’OpenOffice.org en català, tant per a Windows com per a Linux.

Per les seves característiques, us recomanem, per a un correcte accés als materials del curs, que utilitzeu el navegador Mozilla Firefox, que podeu trobar i descarregar de l’adreça web de Softcatala.
El Mozilla Firefox és un navegador web gratuït, de codi obert, basat en el codi desenvolupat dins el projecte Mozilla.org. Les seves característiques principals són la rapidesa, així com la facilitat d’instal·lació i utilització. El Firefox és una aplicació molt lleugera i ràpida, alhora que compleix amb els principals estàndards d’Internet.

El Firefox incorpora un gran nombre de funcions que en faciliten la utilització: plenament funcional només amb el teclat, barra d’eines personalitzable, administrador de marcadors, integració de cercadors d’Internet (per exemple, amb Google), bloqueig de les finestres emergents no sol·licitades, navegació ràpida en pestanyes separades per a cada web que es visita, administrador de contrasenyes, baixada automàtica i simple de fitxers.

Compressors

Els sistemes operatius Windows i Linux, porten incorporat programari per a compressió i descompressió de fitxers. Al CDweb podeu trobar altres compressors, com ara el 7zip, que podeu fer servir, si s’escau, per comprimir un o més fitxers o carpetes. El 7-zip és un compressor i descompressor de fitxers que gestiona els fitxers 7z, ZIP, CAB, RAR, ARJ, LZH, CHM, GZIP, BZIP2, Z, TAR, CPIO, RPM i DEB amb una ràtio de compressió més alta que programes similars.

Tutoria

A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l’assessorarà i l’orientarà en el treball dels diferents mòduls. L’alumnat pot formular les consultes i les preguntes que calgui dins l’entorn educampus. Per aquest mètode, pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el treball.

A l’aula virtual del curs, es poden expressar els dubtes a través dels fòrums o de la tutoria.

Projecte

Una vegada acabat l’estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs ha d’acabar-lo en el mateix curs acadèmic que ha realitzat els exercicis, i ha de desenvolupar un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos apresos. Aquest ha de ser un treball on es reflecteixin i duguin a la pràctica els coneixements assolits. Aquest projecte ha de tenir present la inclusió d'alumnat real en alguna tasca a fi i efecte de garantir la transferència dels aprenentatges. El projecte ha d'estar basat en l'ús del programa de full de càlcul OpenOffice.org Calc i ha de ser un treball d’interès escolar. El participant presenta al tutor o a la tutora una o més propostes de projectes, de les quals se’n concreta una. Cal que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls del curs, per poder tenir dret al certificat del curs.