És el lloc web accessible?

L’accessibilitat s’entén com l’accés universal a la informació continguda als documents web sense cap limitació per raons de deficiència, minusvalidesa o tecnologia, és a dir, sense que interfereixin, per exemple:

 • Problemes d’oïda, visió o mobilitat.
 • Dificultats de lectura o comprensió cognitiva.
 • Impossibilitat d’utilitzar el teclat o el ratolí.
 • Un lector únicament de text, una pantalla petita o una connexió lenta.

L’accessibilitat, per tant, millora l’accés a la web en general, i, al contrari del que es pot pensar, no és d’interès únicament per a persones amb discapacitat.

Les Directrius d’Accessibilitat de Contingut d’un Web 1.0, com a referència del W3C, presenta uns principis d’accessibilitat i unes idees de disseny. Està organitzat en catorze principis i tot un seguit de controls i enllaços a diferents seccions de tècniques per la implementació dels tres nivells de prioritat. Cada control té un nivell de prioritat assignat pel grup de treball basant-se en el control d’impacte en l’accessibilitat.

Podeu llegir la traducció al català del document al següent enllaç

Eines d’anàlisi d’accessibilitat web

A les pràctiques anteriors s’ha explicat quines són les tècniques d’anàlisi i depuració disponibles per una correcta validació dels documents XHTML i CSS, però no es pot oblidar que hi ha d’altres eines que el que fan és facilitar una anàlisi completa de l’accessibilitat de la web. Aquestes anàlisis es basen en les directrius d’accessibilitat web: WCAG 1.0, que es poden resumir en els següents consells:

 • Separar el contingut de la presentació: evitar l’ús d’elements de presentació en l’estructura del document i evitar l’ús de taules com a element de maquetació visual del document. Aquest mal ús de l’element table dificulta l’accés als continguts del document.
 • Validació del document segons els seu tipus: el document ha d’estar ben format segons les regles del DOCTYPE utilitzat. Un document ben format incrementa el seu grau d’accessibilitat.
 • Imatges: utilitzar l’atribut alt per descriure el contingut de la imatge com a equivalent i/o alternativa a l’element visual. Persones amb diferents graus de discapacitat visual utilitzen lectors de pantalla que llegeixen el contingut de la web. Tota ajuda textual que complementi cada element visual de la web serà sempre de gran benefici per a ells.
 • Colors: tenir present que el contingut sigui sempre accessible per ell mateix independentment de la paleta de colors utilitzada. Hi ha persones que no perceben correctament els colors, i les situacions en que el color de fons i el de primer pla tenen un to similar, poden comportar per a ells una clara barrera per a la interpretació correcta del contingut.
 • Navegació de la web: permetre mecanismes que ajuden als usuaris a poder trobar qualsevol apartat o pàgina de la web amb facilitat.
 • Ortografia i gramàtica: utilitzar eines que permetin una validació ortogràfica i gramatical del document. Un document mal escrit dificultarà el procés de lectura per part del sintetitzador de veu.

A continuació es presenta un llistat d’eines que us poden ajudar, amb les seves anàlisis, a millorar l’accessibilitat de les vostres pàgines web.

TAW

TAW és una eina disponible com aplicació web, independent del sistema (standalone) o com a extensió del navegador Mozilla Firefox.

L’objectiu de TAW és proporcionar un informe analític de la web en base a les catorze pautes d’accessibilitat del contingut web anteriorment comentades (Veure pràctica 1 d’aquest mateix mòdul). Cada pauta està desglossada en un o diversos punts de verificació que explica, de manera precisa, com s’aplica la pauta en el desenvolupament del document web.

Cada punt de verificació conté un nombre de prioritat segons quin sigui l’impacte que pugui ocasionar en l’accessibilitat de la web. A l’anterior punt de verificació, es detecta que, una manca de contrast entre colors de fons i de primer pla correspon a una Prioritat 2 si es tracta d’imatges i Prioritat 3 si es tracta de text.

L’ordre de prioritats va de l’1 al 3. La de més importància és la Prioritat 1, que indica que el desenvolupador web ha de satisfer la demanda d’accessibilitat, i la de menys importància la Prioritat 3 on s’informa al desenvolupador web que pot satisfer la demanda d’accessibilitat.

Finalment es proposa una recepta tècnica que satisfaci plenament la demanda d’accessibilitat que planteja el punt de verificació. L’enllaç del punt de verificació 2.2 de l’exemple mostra diverses tècniques que resolen el contrast de color.

Avaluar l’accessibilitat d’una pàgina web

Ara fareu l’anàlisi d’una pàgina web pròpia, del centre o qualsevol altre que considereu d’interès analitzar. Aneu a la pàgina de TAW, on podreu introduir la URL de la pàgina a analitzar, tal como es mostra a la següent imatge:

Heu de triar el nivell d’anàlisi. Hi ha tres nivells d’análisi o d’adequació que indiquen el grau de complimient dels punts de verificació a la web analitzada:

 • A: La web satisfà tots els punts de verificació de Prioritat 1
 • AA: La web satisfà tots els punts de verificació de Prioritat 1 y Prioritat 2
 • AAA: La web satisfà tots els punts de verificació de Prioritat 1, Prioritat 2 y Prioritat 3

L’eXaminator

L’eXaminator és una eina gratuïta que permet avaluar l’accessibilitat de les pàgines web seguint les Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web 1.0 (WCAG 1.0). L’eXaminator avalua de l’1 al 10 el resultat de l’anàlisi, sent el 10 un indicador d’un bon resultat.

Test ràpid d'accessibilitat

Us deixem amb un test ràpid d'accessibilitat que us ajudi, com a mínim, a tenir en compte els trets bàsics d'accessibilitat que ha de presentar un lloc web:

 • Comproveu que totes les pàgines del lloc web validen correctament tant l'estructura (XHTML) com la presentació (CSS)
 • Assegureu-vos que totes les imatges incorporen un text alternatiu (atribut alt).
 • Comproveu que totes les pàgines del lloc web són usables i llegibles per un navegador exclusivament textual com el Lynx. El Lynx [es] és també un navegador web, tal com ho és l’Internet Explorer i el Firefox. El que el fa diferent de la resta és que es tracta d’un navegador exclusivament textual, mostra el text de la web, però no les imatges.
  El Lynx permet comprovar com es veu un lloc web en mode textual, i, per extensió, com ho veuen els cercadors, al mateix temps que es pot tenir una idea aproximada de com pot ser interpretada la pàgina per dispositius no visuals. Per comprovar com es veu una web en un navegador textual no cal instal·lar el navegador Lynx al vostre sistema operatiu. Podeu fer les proves a la següent adreça: Lynx Viewer [en]
 • Verifiqueu si el lloc web es veu correctament amb navegador antiquats o versions anteriors de navegadors actuals.
 • Desactiveu qualsevol comportament (Javascript, Flash) per comprovar si el lloc web és usable.
 • Comproveu el temps que triga la pàgina en representar-se al navegador. Cada cop és més freqüent donar per certa la suposició de que tots els usuaris disposen de banda ampla, i es tendeix a crear llocs web que requereixen una bona velocitat de connexió per poder visitar-los amb tranquil·litat.
 • Comproveu que l'índex de la tabulació de la pàgina és correcta. En el cas de no disposar del punter del ratolí per seleccionar els enllaços d'un document web, es pot recórrer al teclat utilitzant el tabulador. Prement el tabulador les vegades que calgui, l'usuari pot anar canviant d'enllaç i accedint a cada un d'ells. Aquesta manera de navegar és cíclica, és a dir, un cop s'arriba al darrer enllaç del document, es torna al primer en prémer de nou el tabulador.
  Per millorar l'accessibilitat es poden reordenar els enllaços del document, segons la seva importància o interès.
  Modificar aquest ordre és possible gràcies a l'ús de l'atribut tabindex, donant-li el valor numèric que representi cada enllaç en l'ordre del conjunt d'enllaços del document. Veieu com quedaria el primer dels enllaços:
  <a href="inici.html" tabindex="1">Inici</a>
 • Desactiveu les imatges i comproveu si tot el contingut del lloc web és llegible.
 • Adquiriu una demo de JAWS1 o Window-Eyes2, apageu el monitor i proveu a navegar pel lloc web.
 • No tothom té un ratolí, per tant és recomanable que esborreu qualsevol referència de Cliqueu aquí.
 • Feu ús de serveis com http://colorfilter.wickline.org/ per verificar si el lloc web encara és accessible en relació a les diferents patologies visuals.