Validació del document final

Una de les raons perquè heu treballat l'estructura del document a mà enlloc de fer ús d'una eina visual és per la validació correcta d'aquest document.

El W3C ofereix un servei gratuit de validació de documents HTML, XHTML i CSS. Aquest servei conegut com a Markup Validation Service inclou tres variants:

Validar correctament els documents HTML i XHTML és bàsic. Una validació correcta permet als navegadors interpretar adequadament el document. Un document no vàlid comporta errors de sintaxi al document que repercuteixen tant al seu significat (la part semàntica del document) como a la seva presentació (un document no vàlid presentarà problemes al full d’estil associat).

El validador llegeix el DOCTYPE del document i localitza els possibles errors, sempre tenint com a referència les especificacions del DOCTYPE associat al document.

Recordeu
El DOCTYPE és el conjunt de regles que determina l’estructura dels documents i, per tant, indica al validador com ha d’interpretar correctament el document.

Quan la validació és correcta, apareix el següent missatge:

Si la validació no és correcta, apareix el següent missatge d’error seguit de la llista d’errors del document.

Encara que l’informe està en anglès, no és difícil desxifrar quin és l’origen de cada error, ja que especifica la línia i la columna de l’origen de cada un d’ells i mostra un fragment del codi al que apunta.

Si el document ha passat amb èxit la validació, el W3C ofereix un fragment de codi XHTML que mostra la icona de validació del document.

Hi ha una sèrie de regles que un document HTML o XHTML ha de complir sempre per ser un document vàlid. És molt important tenir-les presents. Són les següents:

  • Un document XHTML requereix una declaració del tipus de document per a ser correctament interpretat pels navegadors, i, per tant, susceptible de ser validat. Sense aquesta declaració un document XHTML no és vàlid, ja que el navegador o dispositiu desconeixerà quines són les regles que l'han d'ajudar a interpretar-lo correctament.
  • Un document XHTML ha de tenir totes les etiquetes, atributs i valors en minúscules. Per exemple s'haurà de posar <body> enlloc de <BODY>, o <h2> enlloc de <H2>, i per tant, per exemple, <table>, <Table> i <TABLE> seran interpretats com a elements diferents.
  • Un document XHTML, a diferència de l'HTML, requereix la presència de l'etiqueta <html>, i, a més, aquesta ha d'incloure els atributs xmlns, xml:lang i lang.
  • Tots els elements de marcat d'un document XHTML s'han de tancar amb l'etiqueta corresponent i tots els atributs han de quedar entre cometes.
    Els elements buits com el salt de línia <br> han de complir també aquesta norma. Així, l'etiqueta <br>, vàlida en HTML, serà vàlida en XHTML afegint-li una barra inclinada abans del signe de tancament: <br />
  • Els elements del document XHTML han d'estar anidats correctament, és a dir les etiquetes que obren i tanquen els diferents elements han d'estar en l'ordre correcte.

Descarregeu el fitxer index.html que heu realitzat al llarg d'aquest mòdul i realitzeu la validació del mateix.