Introducció a l'XHTML

XHTML respon a l'acrònim eXtensible HTML, és a dir, el llenguatge de marcat que transforma els documents de text en pàgines web. Aquesta nova orientació del llenguatge HTML ha sorgit de la necessitat de permetre una correcta interpretació de la informació independentment del dispositiu des del que s'accedeix a ella, segons paraules de la W3C (Premeu aquí per consultar la font original).

Elements, etiquetes i atributs

Quan treballeu amb llenguatge XHTML ho fareu amb elements, etiquetes i atributs:

  • Un element en XHTML és un component del document que està dotat d'un significat semàntic (un paràgraf, una capçalera, una llista d'ítems,…). Un element està format, com a mínim, per dues etiquetes i un contingut, pot contenir també un o més atributs. Més endavant es veurà amb detall que els elements poden ser de dos tipus: en bloc i en línia, i que poden estar niats, és a dir, uns dins dels altres, essent molt important, en aquest cas, que la niació es faci correctament.
  • Les etiquetes són fragments de text tancats entre els signes menor que (<) i major que (>). Marquen l'inici i el final d'un element. Un exemple seria l'etiqueta <html> que com es veurà més endavant, ha d'estar present a tots els documents XHTML.
  • Dins dels signes < > que formen part d'una etiqueta que obre un element, es troba el nom d'aquesta etiqueta i els possibles atributs. El nom de l'etiqueta determina el tipus d'element, i els atributs donen més informació d'aquest element, encara que no necessàriament una etiqueta ha de tenir atributs. Aquesta etiqueta d'obertura es posa davant del contingut de l'element.

Veieu un exemple:

   <h1>Lorem Ipsum</h1>

Es tracta d'una capçalera de primer nivell. L'etiqueta <h1> és l'etiqueta d'obertura de l'element h1. Li segueix el contingut Lorem Ipsum i, finalment, apareix l'etiqueta de tancament de l'element, </h1>.

Com s'ha comentat abans, les etiquetes d'obertura poden contenir atributs que especifiquen característiques particulars d'aquestes. Els atributs s'escriuen, doncs, dins les etiquetes d'obertura i han d'anar seguits d'un signe igual i un valor, que s'escriu entre cometes. Veieu l'exemple:

  <a href="http://www.xtec.cat">XTEC</a>

En aquest cas l'etiqueta d'obertura és <a> que indica un anchor o enllaç, però, a diferència de l'exemple anterior, conté un atribut href="http://www.xtec.cat" que determinarà el valor específic de l'element <a>…</a> (l'enllaç apunta a una pàgina externa al document). Per acabar, la corresponent, i imprescindible, etiqueta de tancament, </a>.

Tots els elements s'han d'obrir i tancar amb les etiquetes corresponents per validar correctament l'estructura del document.