Infraestructura

Si a finals de la década de 1990 la pàgina web era una pàgina estàtica que feia la funció de tauler informatiu, avui en dia disposeu de diferents serveis i aplicacions que us permetran enriquir el comportament de la web en relació als visitants. Sovint, el problema és identificar aquests serveis i saber diferenciar-los. A continuació trobareu una relació dels diferents serveis web actuals1), que us facilitaran diverses pistes per trobar solucions al problema anterior i alhora us ajudarà a conèixer quines són les característiques generals i la finalitat de cadascun d'ells i, que per tant, us ajudaran a establir un criteri vàlid per seleccionar més encertadament aquell servei que il·lustri i mostri millor la missió o objectiu de la web.

Pàgina web estàtica

Una pàgina web estàtica conté tot tipus d’informació: text, imatges, animacions, so, vídeo. Però aquesta pàgina només permet ser visitada com a simple espectador, no ofereix cap tipus d’interactivitat entre l'autor i el visitant més enllà de fer clics en els enllaços, enviar un missatge de correu o bé omplir un formulari. Es tracta de pàgines que estan desades en un servidor que l’únic que fa és servir-les quan se li demanen, per exemple quan s’escriu la seva adreça (o URL) a un navegador. Quan cal fer alguna actualització de continguts d’una pàgina estàtica, ha de ser l’administrador del lloc web qui la modifiqui i, en acabat, la torni a pujar al servidor mitjançant un client FTP.

Què significa FTP?
El protocol de transferència de fitxers o FTP (de l'anglès File Transfer Protocol) és un programari estandaritzat per enviar fitxers entre ordinadors amb qualsevol sistema operatiu.2) Actualment disposeu de una llarga llista de clients FTP, dels quals us recomanem Filezilla, disponible per a Windows, Linux, FreeBSD i MacOS X. És programari lliure i de codi obert, amb llicència GPL. Permet l'ús d'FTP, SFTP i FTP sobre SSL.

L'Àrea TIC ofereix la possibilitat de disposar d'una pàgina personal a la web de la XTEC. La seva finalitat és permetre que el professorat pugui oferir un servei, expressant les seves reflexions i interessos sobre la seva tasca docent directa o indirectament. A la vegada, i sota la responsabilitat de cada autor, poden servir per donar difusió dels treballs i informacions de diferents col·lectius (grups d'alumnes, centres, associacions…), dins l'àmbit de l'educació no universitària. La seva finalitat és exclusivament pedagògica, formativa i de recerca educativa.3)

Intraweb

Segons paraules dels desenvolupadors i mantenidosrs del projecte Intraweb4)

El principal objectiu del projecte Intraweb és facilitar, a tots els centres docents que hi estiguin interessats, la incorporació d’una pàgina web dinàmica que faci la funció d’intranet de centre. (…) Des del projecte es treballa en la creació d’una eina interactiva, participativa, accessible via Internet i fàcil de gestionar, on tots els col·lectius del centre poden trobar i aportar informació. A aquesta eina interactiva se l’ha anomenat maqueta d’intranet. Per construir la intranet s’ha partit d'un CMS que s’anomena PostNuke.5)

Què és un CMS?6)

Els gestors de continguts són sistemes per mantenir i actualitzar webs de manera fàcil. Normalment funcionen a través del mateix web, i a vegades a través d'aplicacions específiques. Els sistemes de gestió de continguts que s'han estès més són els que tenen origen al programari lliure.

El projecte Intraweb té una clara vocació de gestió de la informació que diariament es gestiona al centre educatiu. Prova d'això és el número de mòduls que fan referència a aquest tòpic7). Per exemple:

  • Mòdul agenda: proporciona una agenda personal a tots els usuaris registrats.
  • Mòdul llibres: per gestionar els llibres de text i lectures.
  • Mòdul de reserves: permet definir espais i/o equips del centre susceptibles de ser reservats.
  • Mòdul marc horari: permet definir marcs horaris.

Teniu aquí el curs adreçat a conèixer les possibilitats del projecte d'intraweb de centre: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td203/index.html

Entorns Virtuals d'Aprenentatge. Moodle

Moodle és un entorn virtual d'aprenentatge basat en programari lliure. El mot Moodle correspon a l'acrònim Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment i el seu propòsit general es proporcionar un marc constructivista de l'aprenentatge en l'àmbit de l'e-learning.

La XTEC proporciona un servei anomenat Àgora el qual

és un sistema d’allotjament múltiple de Moodle que ofereix el Departament d'Educació als centres docents i serveis educatius de Catalunya.8)

Blocs

Segons el Termcat, un bloc és:

Pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.

Sense entrar en la discussió de si els blocs són poc institucionals, un bloc o bitàcola (blog o web log en anglès) és un espai web on els continguts s'actualitzen amb certa regularitat. Els continguts o entrades del bloc s'organitzen cronològicament en ordre invers, és a dir, l'última entrada del bloc correspon a la primera entrada que apareix al bloc. Cada entrada del bloc pot contenir text, imatges i vídeos. Així mateix, la publicació d'una entrada no requereix coneixements tècnics, ja que incorporen un editor de text visual que facilita la tasca d'edició.

Què significa WYSIWYG?9)
WYSIWYG, en anglès "allò que veus és el que obtens", és un terme que s’aplica als processadors de text i altres editors de text amb format, com els editors de HTML, que permeten escriure un document veient el resultat final. En el cas dels editors d’HTML, aquest concepte s’aplica a aquells programes que permeten escriure la pàgina sobre una vista preliminar semblant a la d’un processador de textos, ocupant-se el programa, en aquest cas, de generar el codi font en HTML.

El bloc és un espai ideal per a dur a terme projectes educatius de centre amb els alumnes o com a espai de reflexió en la pràctica docent. En paraules de Tíscar Lara 10) un bloc educatiu o edubloc és:

un bloc on el seu primer objectiu és recolzar el procés d'ensenyament i aprenentatge en un context educatiu.

La millor manera de comprendre les possibilitats que ofereixen els blocs a nivell educatiu és veure l'edubloc en acció. La llista dels guanyadors del III premi Espiral de 2009 és un bon començament. Aquí teniu una petita selecció:

Què heu de fer si esteu interessats en la creació d'un bloc? La XTEC permet la creació d'un bloc a qualsevol usuari/ària de la XTEC. Visiteu la següent pàgina: http://blocs.xtec.cat/

La finalitat del servei XTECBlocs és facilitar la creació i l'ús de blocs al professorat i als centres docents vinculats al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els blocs creats des d'aquest espai han de ser usats per a finalitats estrictament pedagògiques i de difusió d'experiències sorgides al voltant del procés d'implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la pràctica docent quotidiana.11)

Wiki

Wiki ve del hawaià wiki wiki, que vol dir ràpid. Segons el Termcat, una wiki és un:

Lloc web de col·laboració on cada internauta visitant pot participar en la redacció del seu contingut.

Un altre significat de la paraula wiki és com acrònim de What I Know Is… (Allò que sé és…). A Internet, la wiki més coneguda per a tothom és la Wikipedia12), l'enciclopèdia en línia construïda a base dels esforços d'una comunitat de voluntaris del coneixement.

Les wikis són populars i han tingut força acceptació entre els internautes pel fet que permet editar els continguts en línia sense coneixements HTML o fent ús d'eines de creació de pàgines web. Enlloc de fer ús d'un editor visual, les wikis incorporen un llenguatge senzill de marques. Un conjunt de marques que indiquen quan un fragment del text s'ha de comportar com a negreta, itàlica, vincle o capçalera.

Què és un llenguatge de marques?
Un llenguatge de marcatge (o llenguatge de marques) combina dades i etiquetes que les marquen i que contenen informació addicional sobre l'estructura del text o la seva presentació. Les marques estan barrejades amb el propi text. Un llenguatge de marcació combina text i informació addicional lligada al text. La informació addicional, per exemple sobre l'estructura o presentació del text, s'expressa fent servir la marcació, intercalada al text primari. (…) El llenguatge de marques més conegut actualment és l'HTML, que és el que s'utilitza per a descriure el contingut de les pàgines web.13)

Qualsevol pot aprendre en pocs minuts el llenguatge de marques d'una wiki (en comparació del llenguatge de marques d'HTML). Prova d'això és la Viquipèdia i el nombre d'articles que s'han redactat seguint aquesta pauta (i que, d'altra banda, ha afavorit la coherència estructural de la totalitat dels articles). Les wikis són ideals per crear espais de col·laboració en la realització d'un projecte o en la redacció col·lectiva d'un document. Fixeu-vos en la següent wiki, La competencia digital, una propuesta on diferents autors i autores participen en la redacció del text.

Actualment no hi ha cap servei de wikis des del Departament d'Educació, per tant, si voleu treballar amb una wiki, us recomanen els servei Wikispaces o PBWiki.