Projecte

El projecte de treball, conseqüència de l'avantprojecte elaborat al mòdul 1, és l'element amb el qual es conclou el curs. Té la finalitat que l'alumnat apliqui els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. És indispensable per superar el curs.

Per a donar per superat el curs heu d'elaborar un recurs amb el Notebook amb les següents condicions:

  • Aquest recurs ha de donar resposta a algun del continguts curriculars d'alguna de les diferents àrees de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.
  • Per a l'elaboració d'aquest recurs heu de tenir en compte tot allò que s'ha treballat al llarg del curs, tan pel que fa al programari Notebook pròpiament dit, com a la utilització d'altres eines que el programari de gestió de la PDI us posa a l'abast.
  • El document que elaboreu ha de tenir una pàgina inicial de presentació, amb el títol, l'autoria, el centre, els objectius didàctics, el contingut i el nivell a qui s'adreça.
  • Heu de procurar presentar una certa varietat en les tipologies d'activitats.
  • Heu d'utilitzar les fitxes laterals, és a dir, el recurs ha d'incloure una petita Galeria i Fitxers Adjunts. Obligatòriament, dins dels Fitxers Adjunts, hi haurà un fitxer de text amb la programació de l'activitat i unes instruccions d'ús del recurs.
  • En l'elaboració del recurs heu de contemplar el que s'ha explicat sobre les teories dels aprenentatges multimèdia i sobre els elements bàsics per a realitzar una bona presentació.