Suports a la inclusió

Alumnat nouvingut

Espai LIC. Recursos per a l’alumnat: Material per a la llengua catalana

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat_mat.htm

En aquest espai els recursos s’organitzen en cinc grans apartats: material multimèdia interactiu, material per a primària, material per a secundària, material complementari i biblioteca. En els tres primers els recursos referenciats es classifiquen seguint aquests criteris:

 • Expressió i comprensió oral
 • Lèxic
 • Grafomotricitat
 • Lectura i escriptura
 • Comprensió lectora
 • Expressió escrita
 • Treball global de llengua

Pel que fa al material complementari es presenten jocs i làmines i a la biblioteca es relacionen llibres de lectura adreçats a aquesta tipologia d’alumnat.

Dins de cadascun dels apartats, especialment dels quatre primers, és a dir, del material multimèdia interactiu, material per a primària, material per a secundària i material complementari, s’hi poden trobar tot un seguit de materials accessibles a través de la xarxa que poden ser usats sobre una PDI.

Destaquen els següents:

Recull d’imatges

Per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita: amb un tractament de les imatges que s’ofereixen es poden realitzar galeries per a treballar el vocabulari relacionat amb els establiments comercials i amb les accions. Si hom no vol realitzar aquest tractament també es pot utilitzar el recurs de la persiana (ombra de pantalla) o el focus (reflector) per a centrar l’atenció en un objecte o l’acció.

Subapartat Lèxic

Alguns materials d'aquest subapartat tant de primària com de secundària es presenten en forma de fitxes en *.pdf.

És el cas de Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm#comencem, un material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.

Mitjançant l’ús de les eines flotants, els quaderns d’aquest material adreçats a l’alumnat poden ser usats directament sobre el tauler interactiu, de manera que el treball individual de la llengua escrita que permet aquesta estructura en fitxes es reforça amb un treball col•lectiu de la llengua oral.

Treball global de llengua

En aquest subapartat de primària i secundària trobem Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm#nadia, un recurs adreçat a nois i noies que s'han d'incorporar al cicle superior de Primària, o bé a primer o segon d'ESO, i que està pensat i organitzat per iniciar l'alumnat en els primers passos d'aprenentatge de la llengua oral. Consta de 6 quaderns per a l'alumne. A cada quadern s'introdueixen temes que s'han seleccionat a partir de les situacions més quotidianes per a l'alumnat nouvingut, per tal de possibilitar-los l'adquisició de recursos suficients perquè puguin establir comunicació amb el seu entorn més immediat.

Mitjançant l’ús de les eines flotants, els quaderns d’aquest material adreçats a l’alumnat poden ser usats directament sobre el tauler interactiu, de manera que el treball individual de la llengua escrita que permet aquesta estructura en fitxes es reforça amb un treball col•lectiu de la llengua oral.

Viure a Catalunya

Làmines http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/lamines_viure/index.htm . Col•lecció de 10 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic. El temes tractats són: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports i els oficis.

Necessitats educatives especials

Escola inclusiva i TIC

http://sites.google.com/site/orellanados/

Nota d'aclariment: Aquesta pàgina ha estat reestructurada completament en data posterior a l'edició dels apunts. Els seus continguts han variat i s'han enriquit, per tant no coincideixen de manera exacta amb l'esquema d'origen plantejat aquí.

Es tracta d’una pàgina on el seu autor, en Bernat Orellana, posa a disposició dels mestres nombroses aplicacions informàtiques que tenen un objectiu comú, el de facilitar l’accés a les TIC i permetre la comunicació entre persones que malgrat les seves dificultats necessiten comunicar-se, aprendre i divertir-se.

Si bé la majoria d’aquestes aplicacions van adreçades a persones amb discapacitats cognitives i motòriques severes, són perfectament utilitzables a l’educació infantil i als primers nivells d’educació primària.

L’accés a aquestes aplicacions és gratuït, previ registre al portal.

L’autor agrupa les aplicacions en aquests apartats:

 • Dibuix i creativitat: conjunt de programes per a treballar les simetries, l’elaboració de polígons de trames i per a realitzar dibuixos.
 • Disseny Metacognitiu: propostes relacionades amb el desenvolupament de les capacitats metacognitives: puzzles, joc simbòlic, sons, ritmes… Hi destaca el programa Mira els meus cucs, un programa que treballa les habilitats metacognitives bàsiques per a nens i nenes amb discapacitats cognitives i motòriques severes. Captura imatges des de Google, Frickr, i des de Vídeos de la pàgina EDU3.CAT i els presenta en 18 propostes interactives. Els nens amb dificultats motrius també han de construir processos i treballar d’una manera reflexiva.
 • Eines informàtiques: aplicacions que permeten recuperar arxius de flash executats des d’internet i desar-los a l’ordinador, retocar fotografies i transformar fonts tipogràfiques en arxius *.jpg.
 • Llengua i ortografia: aplicacions de sopes de lletres, tallers d’escriptura, elaboració d’auques, elaboració d’agendes. Hi destaca el Wikimàgic, un generador d'exercicis ortogràfics i de comprensió lectora interactius i suport paper a partir dels propis documents o dels generats amb la Wikipèdia.
 • Treball logopèdic: conjunt d’aplicacions que treballen amb la veu, entre les que destaca un conversor de text a fitxers *.wav.
 • Discapacitat visual: informacions sobre aplicacions que permeten l’accés a webs a persones amb deficiències visuals, per exemple navegadors adaptats, lupes… Hi destaca el Selected'veu es tracta d’un programa resident que en executar-se queda minimitzat en la barra d'eines. Llegeix qualsevol text seleccionat pel ratolí (o amb el cursor del teclat) sense necessitat de fer clic –ni sobre mouse, ni sobre el teclat-. Actua d'una forma directa sobre qualsevol aplicació activa en l'entorn de Windows: Explorer, Firefox, Mozilla, Word, Wordpad, Correu, Messenger, OpenOffice… Escaneja el sistema operatiu, troba quines aplicacions són actives, selecciona els textos i els tranforma en veu.
 • Discapacitat motòrica: teclats virtuals, aplicacions que emulen el clic del ratolí. En aquest apartat hi destaquen dues versions del programa Preditext, una aplicació que permet escriure amb l'ajuda d'un sistema predictiu facilitant les tasques d'entrada de textos a persones amb discapacitat motòrica.
 • Matemàtiques: conjunt d’aplicacions que permeten treballar el càlcul, la geometria (polígons), problemes matemàtiques, el rellotge, les monedes i els bitllets de l’euro. També hi ha una calculadora científica i un generador de fulls de càlcul.
 • Programes Generadors: conjunt de programes que permeten generar seqüències d’imatges, crear material per a ser imprès per a les classes de llengua, matemàtiques, etc., elaborar cubs per a ser retallats i també mots encreuats, calendaris i tapes de llibretes. Per al funcionament d’algunes d’aquestes aplicacions hom ha de descarregar-se a l’ordinador galeries d’imatges.

La majoria d’aquestes aplicacions cal descarregar-les a l'ordinador i algunes cal sol•licitar-les a l’autor.

Entreu a http://sites.google.com/site/orellanados/ i observeu les aplicacions que s’hi poden trobar, descarregueu-vos-en dues al vostre ordinador i:

 • Feu una ressenya del seu contingut
 • Enuncieu a quin nivell utilitzaríeu l’aplicació.
 • Expliqueu els continguts curriculars que podeu treballar amb l’esmentada aplicació.

Deseu-ho en un document de text (nomusuari_m8p2.doc)