Unitats didàctiques

edu365.cat: miniunitats didàctiques

A l’edu365.cat hi podeu trobar les miniunitats didàctiques (MUD), es tracta d’unes propostes d’activitats d’ensenyament i aprenentatge sobre un contingut curricular d’una àrea i d’un nivell determinat.

Les MUD se solen organitzar de la següent manera:

 • Una presentació informativa
 • Activitats de pràctica per fixar el contingut presentat
 • Activitats d'autoavaluació
 • Eines, apartat de suport teòric

El catàleg de MUD presents a l’edu365.cat és molt nombrós. Estan organitzades per etapes (primària i secundària) i per àrees curriculars. Per tal d’accedir-hi només cal seleccionar des del menú lateral de l’edu365.cat l’etapa a la qual voleu accedir i a continuació l’àrea:

Clicant sobre una àrea accediu a la pàgina on es relacionen les seves MUD:

Solen relacionar-se les darreres que s’han publicat. Si hom vol tenir accés a la totalitat de les MUD de l’àrea ha de clicar Totes les MUD. A la pàgina següent apareixen totes les MUD classificades segons els continguts treballats.

JClic

El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats…

Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.

Dins el Racó del JClic (http://clic.xtec.cat/ca/index.htm) hi destaca la Biblioteca d’activitats, formada per més de 1000 projectes que abasten totes les àrees curriculars i els diferents nivells, des d’educació infantil fins a batxillerat.

Per accedir a qualsevol dels projectes aneu a la Zona Clic de la XTEC i seleccioneu la Biblioteca d’activitats i, a continuació, Cerca d’activitats, d’aquesta manera accedireu a una base amb nombrosos paquets d’activitats corresponents a totes les àrees del currículum i als diversos nivells educatius.

Des d’aquesta pàgina podreu cercar aquells paquets que us interessin. Per exemple voleu treballar els oficis, escriviu a la casella Títol "Els oficis". En sortiran dos. Escolliu el que du aquest títol.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1457

Aquest paquet, adreçat a alumnes de cicle inicial, conté 44 activitats (trencaclosques, jocs de memòria, relacions, activitats d’escriptura, d’ordenació de textos i frases, sopes de lletres…).

La motivació principal de les activitats d’aquest paquet és que l’alumnat identifiqui la imatge relacionada amb l’ofici amb el seu nom, ja sigui de manera llegida o escrita. Sobre algun dels oficis presents també es treballen altres aspectes:

 • Breu definició de la feina que desenvolupa.
 • Eines i estris relacionats amb la feina.
 • Si es tracta d’oficis rural i urbans

Per començar a utilitzar-lo només cal que engegueu l’applet.

…i escolliu cadascun dels tres apartats que proposa l’aplicació:

Els dos primers tenen un caràcter més lúdic i engrescador, ja que també estan pensats per a educació infantil. El tercer requereix un cert domini de la lectoescriptura.

En acabar la seva realització es poden plantejar un seguit de qüestions a manera de resum final, com per exemple:

 • En què consisteix la feina d’algun ofici?
 • Oficis que es desenvolupen al camp o a la ciutat
 • Oficis que es fan de dia o de nit
 • El nom de les eines d’algun ofici
 • Qui s’encarrega de cuidar les plantes al camp, al bosc i a la ciutat?
 • Oficis que participen en la construcció d’una casa
 • Oficis que són serveis

Les característiques del JClic fan que sigui un programa extremadament vàlid per a ser usat sobre un tauler interactiu.

Quaderns Virtuals

És un entorn d'aprenentatge digital que, mitjançant un conjunt d’aplicacions, permet crear materials amb diferents tipus d'activitats per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants.

Estan formats per un conjunt de fulls als quals s’accedeix des de la primera pàgina del Quadern Virtual que hom vol treballar.

Cadascun dels fulls presenta:

 • Un conjunt de preguntes, que poden ser de diferents tipus: selecció, ordenació, omplir espais, arrossegar, zones sensibles i de dibuix.

 • Material addicional de referència i consulta. És format per diferents tipus d’elements que donen suport a les preguntes: textos en format HTML, imatges, sons, vídeos i activitats JClic. Poden aparèixer al començament d’un full o després de l’enunciat d’una pregunta.
 • A més, les preguntes poden tenir punts de diàleg, que permeten a l'alumnat i el professorat escriure-hi comentaris i dubtes.

Per saber més sobre les tipologies d’activitats i sobre al material addicional podeu clicar http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td82/practica_2.html

Per a visualitzar els quaderns virtuals que són actius heu d’anar a la Biblioteca de quaderns http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca

Escolliu una MUD http://www.edu365.cat, un Jclic (http://clic.xtec.cat/ca/index.htm) i un quadern virtual http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca. Obriu-los i feu-hi un cop d’ull. Ompliu una fitxa per a cadascuna d’aquestes aplicacions que inclogui els següents items:

 • Tipologia de recurs (Jclic, MUD o QV)
 • Títol
 • Autor
 • Nivell/etapa al qual s’adreça
 • Àrea curricular
 • Temàtica
 • Estructura (quantes pantalles o pàgines el formen)
 • Tipologia d’activitats que hi ha.

Deseu-ho en un document de text (nomusuari_m8p1.doc).