Projecte

 • Una vegada acabat l'estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs ha d'acabar-lo en el mateix curs acadèmic que ha realitzat els exercicis, i ha de desenvolupar un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos apresos basant-se en el tractament de textos de l'OpenOffice.org Writer i que sigui un treball d'interès escolar.
 • El participant presenta al tutor o a la tutora una o més propostes de projectes, de les quals se'n concreta una.
 • Cal que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls del curs, per poder tenir dret al certificat del curs.

Directrius per desenvolupar el projecte fi de curs

 • El projecte de final de curs serà un document de l'OpenOffice.org Writer que integri diferents elements tractats en el curs. Aquí, l'alumnat ha de demostrar les destreses adquirides al llarg del curs; això fa que el projecte sigui l'element avaluador definitiu per obtenir la certificació del curs, amb la condició de tenir superats tots els exercicis dels diferents mòduls.
 • El projecte consta d'un document, més o menys extens, que ha d'incloure, com a mínim, els següents elements de l'OpenOffice.org Writer:
  • pàgines alternes
  • taula de continguts
  • seccions
  • capçaleres i peus de pàgina per a cada secció
  • almenys una secció en format de columnes (opcional)
  • taules
  • objectes gràfics
 • El document s'ha de basar en una plantilla que també ha de lliurar-se conjuntament amb el document del projecte.
 • La proposta de projecte que es farà al/a la Tutor/a ha de consistir en un document on s'explicitin els apartats següents:
  • títol
  • autor
  • dades professionals de l'autor (centre de treball, assignatures que imparteix…)
  • nivell educatiu a qui va adreçat
  • temàtica
  • descripció del projecte
  • plantilla utilitzada: descripció dels estils que la integren
 • Tot projecte s'ha de formular prèviament com a proposta i ha d'anar adreçat al tutor o a la tutora del curs. El tutor o la tutora estudiarà la proposta per si pot ser factible. El tutor farà saber a l'alumnat les observacions, puntualitzacions necessàries o modificacions que s'hagin d'introduir en la proposta per assegurar-se que el projecte sigui viable.
 • Tot i que el calendari fixa una data d'inici del projecte, aquesta data cal entendre-la com a límit i, en conseqüència, és aconsellable que a meitat del curs (al voltant del 4t mòdul) es comencin a formular les propostes dels projectes finals.

Requeriments del projecte

 1. Ha de ser un document d'interès ESCOLAR que utilitzi diversos recursos de l'OpenOffice.org Writer.
 2. Ha de ser inèdit i individual.
 3. Les hores invertides en el desenvolupament del projecte han d'haver estat aproximadament les hores de treball per a 2 mòduls (és a dir, unes 12 hores).
 4. Ha d'haver estat presentat en els terminis establerts.

Elements que s'han d'avaluar en el projecte

 1. Que compleixi els requeriments del projecte.
 2. El grau de dificultat de desenvolupament de l'aplicació.
 3. Els recursos i les estratègies usats.
 4. La presentació global del projecte (disseny) i en particular de cada part que el compon.

Alguns exemples de projecte

Amb els exemples següents només es pretén donar una lleugera idea de les possibles propostes de projectes a realitzar que, de ben segur, pot ser molt més àmplia i variada.

 • Recull de fitxes d'activitats per alumnes d'Educació Infantil.
 • Una guia per a la realització del treball de recerca.
 • Un dossier per la realització del crèdit de síntesi.
 • La revista escolar del Cicle Inicial de Primària.
 • Un dossier d'apunts de Matemàtiques.
 • El dossier de l'alumne corresponent a una visita al Museu de la Ciència.
 • Una unitat didàctica de Ciències Naturals.
 • El catàleg de les eines de l'aula de Tecnologia.
 • Recull de cançons per a les festes de Nadal.
 • "Coneix-te tu i coneix els companys": Fitxes de treball per a Educació Infantil.
 • etc.