Projecte

Una vegada acabats tots els mòduls, per completar el curs i tenir dret a la corresponent certificació l'alumnat haurà de desenvolupar un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos apresos.

El participant presentarà al seu tutor o tutora una proposta de projecte, el més detallada possible, consistent en la creació d'una base de dades amb Open Base i els documents de text complementaris que puguin ésser necessaris per completar les explicacions.

Caldrà que el projecte sigui avaluat de forma positiva, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls per tenir dret al certificat del curs.

Directrius per desenvolupar el projecte fi de curs

Per al disseny i desenvolupament del projecte cal invertir, com a mínim, unes 12 hores lectives. La base de dades del projecte i els documents de text complementaris han de ser inèdits i de disseny individual, ben presentats, amb un bon acabat i utilitzant com a mínim els recursos següents:

 • Taules de disseny i creació pròpia
 • Consultes d'elaboració pròpia
 • Formularis
 • Informes
 • Combinació amb altres eines ofimàtiques (si és el cas)

Les dades que surtin en el projecte no poden ser identificables i no han de vulnerar el dret de confidencialitat de dades acadèmiques i personals d'alumnes, professors i personal no docent dels centres educatius.

El temps previst dins de la programació del curs, tal com s'ha esmentat abans, és de 12 hores de treball efectiu per a la seva realització. Per tant, ha de tenir una extensió i dificultat clarament superior a qualsevol dels exercicis fets. La base de dades i els documents de text complementaris que constituiran el projecte han d'anar acompanyats d'un document on s'expliciti l'objectiu de l'aplicació, el seu funcionament i una breu explicació dels recursos utilitzats. Aquest document haurà ser un document de text i tindrà les parts següents:

 • Títol
 • Autor
 • Dades professionals de l'autor (centre de treball, tasca que imparteix…)
 • Temàtica

Consideracions prèvies: (a la part descriptiva del projecte) Com estan construïdes les taules, les consultes i la resta d'elements de la base de dades (part descriptiva del projecte)

Tot projecte serà prèviament formulat en proposta detallada adreçada al tutor o tutora del curs. El tutor estudiarà la proposta per si la pot considerar com a correcta i emetrà el corresponent vist-i-plau, si procedeix. Si a la proposta hi ha qüestions a fer o reformulació del projecte, serà el tutor qui farà saber a l'alumnat les observacions, puntualitzacions necessàries o modificacions que s'han d'introduir en la proposta per assegurar-se que la proposta de projecte sigui aprovada en el seu moment.

Fases en l'elaboració del projecte

En funció del calendari que trobareu més endavant, podem contemplar les fases següents:

 • Proposta o propostes de projecte. Els participants han de lliurar als tutors les propostes detallades del projecte final.
 • Aprovació o no de la proposta. El tutor comunicarà als participants l'aprovació de la proposta o les rectificacions oportunes.
 • Lliurament d'una versió prèvia. Els participants lliuraran als tutors una versió no acabada del projecte per tal que aquests puguin valorar el seu abast real i aconsellar els canvis corresponents.
 • Lliurament de la versió definitiva. Els participants lliuraran la versió definitiva del projecte acompanyada de la documentació en Open Write abans descrita.
Elements a avaluar en el projecte
 • Que compleixi els requeriments del projecte.
 • El grau de dificultat de desenvolupament de l'aplicació.
 • La possibilitat real d'aplicació en la gestió d'un centre educatiu.
 • Els recursos i les estratègies usats.
 • Les fórmules presentades i el seu grau optimització.
 • La presentació global del projecte i de cadascuna de les seves parts.

El projecte és d'elecció lliure però dintre del que és l'entorn educatiu.

Aspectes detallats a concretar
 • Ha de constar de 3 o 4 taules relacionades.
 • Ha d'incloure entre 5 i 10 consultes.
 • Ha d'estar format per un mínim de 3 formularis (1 d'ells ha de tenir subformularis).
 • Cal un mínim de 3 informes.

Possibles exemples de projecte

Per facilitar l'elecció us proposem una sèrie de possibles projectes per cadascuna de les àrees educatives, que podeu adaptar a les vostres necessitats.

Matemàtiques

Descripció: Base de dades que gestioni tota la formulació relacionada amb la geometria.

Taula: Formes Camps: Codi, Nom, CodiTipus, Cares, Vertexs, Arestes, Dibuix, Area, Volum, CodiCurs …

Taula: Tipus Camps: CodiTipus, Tipus (valors: plana, espai)

Taula: Curs Camps: CodiCurs, Curs…

Una altra base de dades possible seria la de una base de dades que contingui els continguts a desenvolupar durant una etapa educativa.

Taula: Continguts Camps: CodiContingut, CodiCurs, CodiObjectiu, Observacions…

Taula: Curs Camps: CodiNivell, Nivell (1ESO, 2ESO, 1BATX…)…

Taula: Objectius Camps: CodiObjectiu, Objectiu…

Aquesta segona proposta serviria per a qualsevol àrea.

Socials

Descripció: Per a la matèria d'Història de l'Art es podria fer una base de dades que recopilés les obres que s'estudien a diferents nivells educatius.

Taula: Obres Camps: CodiObra, Nom, CodiTipus, CodiEstil, CodiAutor, Any, Foto…

Taula: Tipus Camps: CodiTipus, Nomtipus (pintura, escultura, arquitectura…)

Taula: Estil Camps: CodiEstil, NomEstil

Taula: Autors Camps: CodiAutor, Nom, Procedencia…

Llengües

Una alternativa podria ser una base de dades de les obres que es demanen llegir al departament als diferents nivells en què s'imparteix docència.

Taula: Llibres

Taula: Autors

Taula: Nivells

Taula: Tipus Camps: CodiTipus, Tipus (novel·la, poesia….)

Física i Química

Descripció: Una base de dades dels experiments de la matèria.

Taula: Experiments Camps: CodiExp, Nom, Nivell, Material, Aula, Objectiu, Temarelacionat

Taula: Nivell

Taula: Material

Taula: Taules

Ciències Naturals

Una base de dades dels elements estudiats a la matèria: rius, muntanyes, animals, plantes….o si es fan experiments una base de dades similar a la indicada per a Física i Química.

Educació Física

Descripció: Una base de dades que gestioni totes les proves que es poden fer als diferents nivells impartits:

Taula: Proves Camps: Codiprova, Nom, CodiNivell, Duració, CodiMaterial, Descripcio, Objectiu…

Taula: Nivell Camps: CodiNivell

Taula: Material Camps: CodiMaterial, Quantitat, CodiUbicacio

Taula: Ubicació Camps: CodiUbicacio, Nom, Característiques…

Precisions finals

Un cop decidit quin tema voleu tractar en el vostre projecte, el primer que heu de fer és posar-vos en contacte amb el tutor per indicar-li quina temàtica penseu tractar, si és un dels proposats o un altre per tal que us doni el vis-i-plau per poder començar.

Quan tingueu el projecte acabat l'heu de fer arribar en format comprimit al tutor/a per tal de ser avaluat.