Els informes

Conceptes

Aquest mòdul presenta l'últim dels objectes: Els Informes que podem crear dintre d'una base de dades. Aquest objecte té com a origen de la informació que mostraran, les taules o consultes prèviament creades.

La característica més important d'aquest objecte és que permet preparar la informació per a ser impresa en paper (o per visualitzar-la en mode de presentació preliminar).

Objectius

  • Crear Informes fent servir l'auxiliar tenint com a origen taules i consultes.
  • Crear Informes amb diferents nivells d'agrupament.
  • Modificar el disseny dels Informes.

Continguts

  • Creació d'informes des de taules i consultes.
  • Realització de petites modificacions del disseny.