Els formularis

Conceptes

Aquest mòdul presenta un objecte: Els formularis que podem crear dintre d'una base de dades. Aquest objecte té com a origen de la informació que mostraran, les taules o consultes prèviament creades.

La característica més important d'aquest objecte és que serveix per mostrar la informació amb un format personalitzat i més agradable per l'usuari de la informació de la base de dades.

Objectius

  • Crear Formularis fent servir l'auxiliar a partir de taules i consultes.
  • Aprendre a fer petits canvis del disseny del formulari.
  • Crear Formularis amb subformularis

Continguts

  • Construcció de formularis fent servir diferents origens.
  • Modificació del disseny dels formularis inserint controls i modiicant les seves propietats.
  • Creació de formularis amb subformularis.