El projecte d'aquest curs és la creació d'una WebQuest. Una WebQuest ha de constar d'una pàgina principal o índex, una introducció, la tasca, el procés on s'inclouen els recursos i els suports necessaris, l'apartat de l'avaluació amb les rúbriques corresponents, les conclusions, l'apartat de crèdits i referències i un apartat anomenat guia didàctica: destinat als altres mestres o professors que volen implementar amb els seus alumnes les WebQuests que troben a Internet.

Els diferents exercicis que es duran a terme al llarg del curs serviran per anar construint els diferents apartats de la WebQuest d'aquest projecte.

El tema de la WebQuest serà triat lliurement pels alumnes d'aquest curs.