Projecte

Per a la superació del curs Iniciació a l'ús de les pissarres digitals interactives és imprescindible la presentació d'un projecte amb les següents característiques:

1) Elaboració d'un objecte d'aprenentatge integrat el una seqüència didàctica o unitat de programació. En el guió del projecte, que cal lliurar a l'acabament del mòdul 2, s'hauran fet paleses les seves característiques bàsiques. Si una d'elles és que es tracta d'una proposta molt extensa en relació a la càrrega lectiva d'aquest curs, podeu lliurar-ne un fragment que ha de mantenir prou coherència interna com per poder ser treballada en un procés concret d'ensenyament i aprenentatge.

2) El format final del projecte ha de ser fet amb Notebook.

3) Heu d’introduir les tècniques i aplicacions treballades al llarg del curs i que de forma diversificada s’han de fer servir en cadascuna de les pàgines (diapositives) del projecte (recordeu que en les Notificacions de les tasques realitzades ja ho heu hagut de fer palès successivament).

Les característiques formals del Notebook són:

a) Ha de tenir un mínim de 6 pàgines.

b) La capacitat màxima del fitxer del projecte ha de ser de 10Mb.

c) La primera pàgina serà la Portada que inclourà:

  • Àrea Curricular/Matèria
  • Títol
  • Nivell educatiu
  • Autoria
  • Abstract del contingut temàtic (màxim tres línies)

d) Les pàgines següents (diapositives) s'hi desenvoluparà el contingut adreçat al vostre alumnat en la línia suggerida a l’apartat Elaboració d'un objecte d'aprenentatge integrat el una seqüència didàctica o unitat de programació.

e) Un fitxer adjunt al Notebook on s’hi argumentin els aspectes metodològics i didàctics del recurs elaborat i s'hi incloguin unes petites orientacions d'ús adreçades al professorat que el vulgui utilitzar a la seva aula.