Projecte


Per completar el curs és condició indispensable elaborar i lliurar dins de termini el projecte del curs, que s'ha d'ajustar a uns criteris de qualitat.

El projecte final consistirà en fer una proposta de millora de les activitats d'avaluació que s'han utilitzat en la formació corresponent al curs 2010-2011. També caldrà organitzar i reestructurar el llibre de qualificacions a l'aula corresponent a la formació 2011-2012.

El lliurament del projecte s'oficialitza a través d'una tasca programada a l'espai Moodle del curs AQFT i a les aules corresponents a la formació 2011-2012. Serà molt important ajustar-se al termini de lliurament.

Els projectes seran revisats i valorats per la persona formadora del curs AQFT i caldrà un informe favorable per superar el curs, sempre que, a més, s'hagin complert la resta de requisits de participació.