Com avaluem (III)? Instrument per compartir els criteris d'avaluacióPer analitzar la qualitat d’una producció és interessant distingir entre els criteris de realització i els criteris de resultats.

Els criteris de realització es refereixen als aspectes o operacions que s’espera que apliqui la persona participant en realitzar una determinada tasca, ja sigui en explicar un fenomen, definir un concepte, resoldre un problema o dur a terme un procés d’investigació. De fet, els criteris de realització coincideixen amb els aspectes recollits com a continguts a assolir.

Sovint reconeixem millor què hem fet correctament i quins són els nostres errors a partir d’identificar-los en les produccions d’altri, per això una manera d’anar conduint la persona participant cap a un procés d’autoavaluació pot ser partir de tasques concretes com la de compartir activitats amb companys i companyes amb la finalitat d’enriquir-les.Totes aquestes estratègies es poden aplicar per mitjà de plataformes virtuals compartides on les persones participants poden penjar les seves produccions i avaluar-se entre si. A més, tothom pot veure què s’ha escrit i s’ha valorat, de manera que es recullen molts més punts de vista i propostes de millora.

INSTRUMENT 8: Fòrum d’enriquiment de pràctiques d’aula dissenyades per altres membres o grups del curs.

Explicació:

- Enriquiment de pràctiques d’aula dissenyades per altres grups argumentant els canvis. Aquestes activitats d’argumentació sensibilitzen tant les persones autores com les lectores sobre els criteris que estan fent servir per avaluar i a reconèixer possibles aspectes a millorar en el disseny de les seves pràctiques.

Exemple del curs DSMA - Matemàtiques a secundària:

Part 1 realizada al mòdul 5

L'anàlisi amb enfocament competencial (activitat col·laborativa)

Al llarg del mòdul 5 us hem presentat diversos recursos i materials per a treballar l'anàlisi a l'ESO i el Batxillerat. En aquesta activitat, que heu de desenvolupar en grup, us demanem que programeu una activitat per a l'aula, del bloc de Relacions i canvis d'ESO o del bloc d'Anàlisi de Batxillerat, que sigui competencialment rica.

Per realitzar aquesta activitat podeu fer servir qualsevol dels recursos i materials presentats a la pràctica o d'altres que proposeu vosaltres. El document d'indicadors competencials de l'apartat de suport curricular de la web del creamat us pot ajudar en la vostra tasca, així com l'exemple per a secundària on s’analitza els processos i el grau de riquesa competencial que presenta. També us poden ser d'utilitat els elements didàctics de l'ARC a les fitxes dels quals trobareu les competències i els processos que s'hi treballen i orientacions didàctiques per portar-los a l'aula.

Per treballar aquesta activitat disposeu del fòrum dels grups en el qual heu d'obrir un únic fil de conversa per grup, us demanem que el títol del primer missatge que obriu sigui el nom del grup (Grup A, Grup B, …). En aquest fòrum podeu anar-vos comentant la concreció de la temàtica a treballar, la línia de treball a seguir, els avenços que aneu realitzant a la wiki, si en feu alguna modificació,… Per tant, en paral·lel, entre tots els membres del grup, anireu donant continguts a la pàgina assignada al vostre grup en aquesta Wiki dels grups. En concret, la vostra wiki ha de contenir la següent informació:

 • Curs, continguts curriculars i competències que permeten desenvolupar l'activitat
 • Enunciat de l'activitat
 • Metodologia per ajudar l’alumnat a assolir l’objectiu plantejat: seqüència de l'activitat, agrupaments, recursos, avaluació i altres aspectes que considereu rellevants.
 • Recursos i materials emprats.
 • Tan bon punt doneu l'activitat per finalitzada, podeu comentar-ho en el fòrum (en el fil de conversa del vostre grup), i signeu l'entrada a la wiki amb el nom del grup i els noms dels components.


Part 2 realitzada al mòdul 6

Aquesta activitat grupal aprofitarà la bona feina que heu portat a terme en el marc dels vostres grups en les wikis del mòdul 5.

Es demana que cada grup faci alguna aportació de millora dins la wiki d'un altre grup (al final de la wiki d'aquest altre grup). En aquesta línia al final de les wikis trobareu un apartat anomenat propostes de millora. Cada grup discutirà en aquest fòrum del mòdul 6, la valoració de la feina feta en el grup assignat, per a poder fer-ne una proposta de millora.

Els membres del grup A valoraran la feina feta en el grup B, els del B la del C, els del C la del D, els del D la del E, els de l'E la del grup F, …; i el darrer grup valorarà la feina del grup A.

Després de discutir-ho en aquest fòrum (obrint una únic fil per cada grup), heu de fer una petita aportació dins la wiki del grup assignat (mòdul 5) que millori la proposta. Ho heu de fer dins de l'apartat "propostes de millora" al final de la wiki del grup assignat. Quan doneu per tancada la vostra aportació com a grup, només cal que la signeu tots els membres dins la mateixa wiki del grup assignat.
Els criteris de resultats es refereixen a les qualitats que ha de tenir una tasca en relació als criteris de realització: completesa, pertinència, exactitud, originalitat, volum de coneixements aplicats, etc.

La principal dificultat rau a establir criteris operacionals i evitar ambigüitats com ara “aquest exercici està ben resolt”, o bé “és incomplet”, o “malament”, “bastant bé”, etc. Aquest tipus de redactats impedeixen que la persona participant reconegui els seus encerts i les seves dificultats, ja que no concreten per quin motiu la tasca està ben resolta, ben presentada o és incompleta i per tant no li donen eines per a reparar-la.

Es tracta de passar de valoracions que resulten de percepcions subjectives, sense concretar, a la cerca de dades directament observables, a indicadors que demostren quines accions concretes està fent aquella persona que evidenciïn que ha assolit aquells objectius que es volen avaluar.

Per això, caldrà fer atenció a la retroacció que fa la persona formadora en l'avaluació de les diferents tasques que es realitzen al llarg del curs.

Per exemple, són incomplets i no es poden considerar suficients els comentaris del tipus "fet" o "Superat" referits a una tasca.

Cal incloure comentaris amb detalls i consideracions sobre l'avaluació de la tasca feta, els motius de les consideracions que es fan i possibles consells de milllora de la tasca.

INSTRUMENT 9. RúbriquesConstruir una rúbrica amb criteris d’avaluació que ajudi les persones en formació a anar construint de manera crítica el seu projecte i a avaluar-lo un cop finalitzat.

Les rúbriques són una eina d'avaluació que explicita els criteris d'èxit per a realitzar una tasca, un projecte. Aquestes incorporen a la columna vertical esquerra els aspectes que es volen avaluar i a les altres columnes verticals una escala de graduació (de més ric a més pobre) dels aspectes a avaluar.D’aquesta manera es fan explícites les expectatives del professorat i mostren a les persones en formació com arribar-hi.

En explicitar els criteris d’èxit (què s'ha d’aconseguir?) i els descriptors (què cal fer per aconseguir-ho?) fem l'avaluació més transparent, més objectiva i justa. També donem el bastiment per a poder realitzar les tasques i ajudem a trobar els aspectes en què caldrà millorar.

Per a crear una rúbrica podeu seguir els passos i la informació que es dóna al curs D109 - Activitats d'aprenentatge a Internet: WebQuest Com crear una rúbrica.

I hi podeu trobar diferents exemples de rúbriques, és a dir de com es desenvolupen a la pràctica.

Per exemple, per avaluar les habilitats per a navegar per internet i fer un bon treballl de recerca.Rúbrica del disseny i contingut d'una webquestTambé podeu trobar més informació sobre les rúbriques a la presentació de Sònia Guilana Avaluació, on ella proposa els següents pasos per crear rúbriques:

1. A partir d'una pregunta molt senzilla: Com és la tasca 10?

2. Engrunem els criteris i si tots tindran el mateix pes (percentatges diferents?)

3. Expliquem cada criteri, partint de l'escala més alta (què fan les persones participants amb un 10 i anem baixant)

4. Compartim la graella amb l'alumnat per la coavaluació i autoavaluació.Exemple del curs S1X1 - Formació telemàtica específica eduCAT1x1

Dissenyeu una rúbrica d'avaluació. L'activitat consisteix a elaborar una rúbrica seguint aquests paràmetres:

 • El concepte que s'avaluarà és la intervenció de l'alumnat en un fòrum virtual.
 • S'hauran de preveure un mínim de 3 aspectes a avaluar.
 • Pel que fa a la puntuació, s'hauran d'establir un mínim de 4 indicadors en l'escala de qualificació, que poden ser quantitatius o qualitatius.
 • S'hauran d'especificar els diferents criteris de valoració de l'alumnat.Exemple del curs D109 - Activitats d'aprenentatge a Internet: WebQuest

L'avaluació de la WebQuest

Dissenyeu l'apartat de l'avaluació de la vostra WebQuest

 1. Primer heu de decidir qui avaluarà: el professor/a o els alumnes? O alguns aspectes el professor/a i altres aspectes els alumnes?
 2. Decidiu què voleu avaluar en aquesta WebQuest: les actituds, els procediments, els conceptes?
 3. Redacteu la pàgina de l'avalució indicant qui avalua, quins continguts avalua i si l'avaluació és individual o per a tot el grup.
 4. Recomaneu la lectura de l'avaluació des del començament de la WebQuest perquè els alumnes sàpiguen molt bé què espereu d'ells.
 5. En una pàgina a part, heu de crear les rúbriques i després heu d'enllaçar-les a l'apartat de l'avaluació.
 6. També podeu adaptar una rúbrica d'una WebQuest ja creada.


A la xarxa existeixen utilitats que us poden ajudar en el disseny de la rúbrica. Un exemple el podeu trobar a:RUBISTAR Teniu d'altres exemples a teach-nology.com

També podeu fer servir els formularis de google, com en el següent exemple que proposa la Sònia Guilana per avaluar una exposició oral. http://sites.google.com/site/avaluacioalumnat/rubriques/exposicio-oral. Tots els enviament queden registrats en el full de càlcul associat al formulari.