Com avaluem (II)? Instruments per anticipar, planificar i fer un seguiment avaluatiu del propi procés formatiuPer potenciar l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge cal promoure l'anticipació i planificació de l’acció per realitzar la tasca encomanada. Entenem per anticipar una acció fer-se una representació o una imatge mental de la tasca a realitzar.

A continuació presentem instruments per recollir de manera sistemàtica aquells elements fonamentals que ajudaran a construir el projecte final, l'eix vertebrador del procés formatiu.

INSTRUMENT 3: Planificació i disseny gradual del projecte final durant el curs


En aquest tipus d'activitat es tracta de pautar el procés de recollida i tria durant els mòduls d’aquells aspectes apresos que preveuen que podran anar configurant el seu projecte final .

Exemple del Curs DEP1 -Estratègies TIC per a l'educació primària:

1. A partir del mòdul 2 (fins el mòdul 6) hi ha un seguit de pràctiques i tasques (imatge, so, internet, etc.) que són la base del vostre projecte final.

2. Heu de definir la idea general del projecte final al llarg del primer mòdul, per tal d’orientar les pràctiques i les tasques futures. Per “idea general” entenem una primera definició que orienti el contingut de la tasca dels següents mòduls. I durant el tercer mòdul us demanarem una major concreció. Pretenem una certa reflexió (i tria) inicial. Ho fem perquè creiem que això donarà una major coherència i profunditat al curs i a les vostres pràctiques.

3. Per a aquesta tria us presentem un full de continuïtat que us pot ajudar a anar recollint aquells aspectes de cada mòdul que us han resultat més rellevants i que us han fet repensar la vostra manera de fer i pensar de quina manera els podríeu incorporar al vostre treball a l’aula.


INSTRUMENT 4: Full de continuïtat


Es pot proposar a les persones participants que, al llarg del curs, vagin recollint en una taula allò que els ha anat aportant el treball de cada mòdul i també allò que voldrien incloure en el seu projecte final. Aquest seguiment ha d'ajudar a orientar l'aprenentatge cap a la transferència a la seva tasca docent.

Mòduls Mentre: Què ha estat per a mi el més rellevant? Què em pot servir per al meu projecte final de curs? Després: Com queda reflectit en el meu Projecte final de curs? Amb quines activitats concretes?
Mòdul 1
Mòdul 2
Mòdul 3
Mòdul 4INSTRUMENT 5: Wiki dels aspectes més rellevants de cada mòdul


A tall d'activitat de tancament de cada mòdul i a mode de síntesis es podria obrir un wiki on les persones participants comparteixen els aspectes que els han resultat més rellevants del treball en aquell mòdul. Compartir aquestes reflexions pot ajudar a prendre consciència del valor formatiu de cada mòdul.Exemple:

En el següent wiki contesta les següents preguntes i compara les teves respostes amb la resta de persones participants:

- Què m’emporto del mòdul?

- Què ha estat per a mi el més rellevant? Per què?INSTRUMENT 6: Glossari col·laboratiu a partir del treball en els mòdulsConstrucció d’un glossari col·laboratiu amb aquells conceptes o termes que per als diferents membres del grup han resultat més significatius de cada mòdul. Compartir aquests conceptes pot ajudar a prendre consciència del valor formatiu de cada mòdul.

Exemple del curs D233 - Inclusió educativa i discapacitat motriu

Glossari de termes sobre discapacitat

Es tracta d'elaborar de forma col.laborativa un glossari de terminologia específica. Caldrà que cadascú de vosaltres ompli el contingut de dues entrades. Partim d'un vocabulari mínim que podeu ampliar si ho considereu interessant.

 • Accessibilitat, Afàsia, Agnòsia, Anòxia, Apàxia, Artogriposis, Atàxia, Atetosi, Atonia, Atrofia muscular
 • Barreres arquitectòniques, Barreres per a l'aprenentatge
 • Congènit, Control postural
 • Deficiència, Disàrtria, Discapacitat, Discinèsia, Disminució congènita, Disminució adquirida, Disminució estable, Disminució degenerativa, Dispràxia, Distònia, Distròfia, Distròfia muscular, Duchenne (malaltia de), Diversitat funcional
 • Epilèpsia, Ergonomia, Esclerosis, Escoliosis, Espasticitat, Espina bífida, Estereotípia, Estimulació primerenca
 • Fibrosis quística, Fisioteràpia
 • Habilitació, Hemiparèsia, Hemiplègia, Hidrocefàlia, Hipertonia, Hipotonia
 • Igualtat d'oportunitats
 • Lesió cerebral, Limitació en el moviment, Logopèdia
 • Macrocefàlia, Malformació, Microcefàlia, Minusvalia, Miopatia, Mobilitat reduïda
 • Paràlisi cerebral, Paraparesia, Paraplègia, Parèsia, Plurideficiència, Poliomelitis
 • Teràpia ocupacional, Tetraplègia, Traumatisme cranealINSTRUMENT 7: Diari de bitàcolaEl diari de bitàcola és un instrument per anar recollint reflexions i evidències durant el procés d’aprenentatge. Aquest instrument és d’us personal, però es pot plantejar el fet de compartir en algun moment algunes reflexions amb persones tutores o companyes i companys.

El modle disposa d'un bloc de bitàcola propi, al qual s'hi pot accedir des del perfil personal. Permet tenir un diari personal públic, en format web, a tots els membres de l'entorn: alumnat, professorat i persones administradores.

Cada usuari/ària disposa de la seva bitàcola, pot crear les seves etiquetes i decidir per a qui serà visible l'entrada (post). L'administrador crearà les etiquetes de l'entorn i el professorat les del curs. Actualment a Odissea es poden consultar les bitàcoles de les persones que pertanyen al mateix grup.Suggeriments metodològics extrets de la documentació de Moodle:

Per què usar les bitàcoles

 • Permet als participants que escriguin i s'expressin quan ho desitgin. I NO només quan se'ls diu que ho facin (per exemple, mitjançant una tasca assignada).
 • La seva naturalesa pública permet la comunicació exterior amb les altres persones del grup.
 • Perquè, en ser propietat dels participants i fàcil d'usar, pot motivar més que unes altres activitats gestionades pel professorat.
 • Permet la producció de continguts a l'alumnat en un entorn públic.

Per a què usar les bitàcoles

 • Poden ser utilitzades, al final d'alguna unitat didàctica, com una eina perquè els participants demostrin el seu progrés d'aprenentatge i el desenvolupament personal.
 • Com a espai per compartir continguts vers els interessos personals que no s'ajustin als temes dels fòrums del curs.
 • Per veure la capacitat de resumir, mitjançant paraules clau o etiquetes, els articles. Les etiquetes permeten fer categories, estructurar els continguts de les bitàcoles i faciliten la localització de continguts.
 • Per tractar temes aliens a la institució educativa que preocupin els participants.
 • Es pot utilitzar un bloc HTML per donar difusió a les bitàcoles, i afegir els enllaços amb les bitàcoles d'algun usuari concret o de tot el nostre lloc.

Més informació: D204 - Ús i dinamització de Moodle (Mòdul 5 - Pràctica 5)