Com avaluem (I)? Instruments per compartir i ajudar a apropiar-se dels objectiusPer tal que les persones participants vagin prenent el control del seu propi aprenentatge (naturalment amb ajuda de la persona experta que l’ha de guiar i acompanyar) necessiten en primer lloc entendre, en la seva totalitat, allò que es demana, és a dir, apropiar-se dels objectius d’aprenentatge.

Per tal que això sigui possible és important la manera com es formulen. Primerament cal prendre consciència que darrere la formulació dels objectius s’amaguen moltes idees implícites que poden suposar una dificultat perquè la persona en formació es representi els objectius en la seva totalitat. És per això que cal que es formulin el més explícits i concrets possibles i orientats a les competències que haurà d’assolir la persona en formació, és a dir, com a accions observables i mesurables. Aquesta formulació s’ha de fer no des de la perspectiva de la persona experta sinó des de la de la persona en formació.

Caldrà que abans de l'inici de curs el grup de persones tutores revisin els objectius i els reformulin, si cal, donat que seran els que han d'orientar totes les activitats que es desenvolupin durant el curs.

Cal vetllar perquè els objectius estiguin formulats en termes d’accions globals susceptibles de ser esmicolades. La pregunta que pot ajudar a formular o reformular aquests objectius és la següent: Què han de ser capaces de fer les persones participants en finalitzar el curs de formació?

És molt important no sobrepassar el nombre de quatre o cinc objectius finals!

Alguns exemples:

 • Curs D205 - Aula 2.0. Aplicacions didàctiques: "Ser capaç de definir críticament el terme web 2.0"; “Ser capaç d’exposar punts a favor i en contra de l'ús d'eines i serveis web2.0 a l'educació”, etc.
 • Curs DCO1 - Coeducació per a les persones de referència dels consells escolars de centre de coeducació: “Ser capaç de promoure activats al centre que ajuden a visibilitzar els sabers de les dones”, etc.INSTRUMENT 1: Activitat d'Apropiació dels objectius del curs per part de les persones participants


Pot ser interessant, abans d’iniciar el treball amb els diferents mòduls, que a partir dels objectius, es proposi una activitat a mode de diagnosi inicial, on es demani que les persones participants reflexionin i responguin a unes preguntes.

Per a una diagnosi del teu punt de partida et proposem contestar les preguntes següents:
 1. Què faig ja a l'aula respecte dels objectius que em planteja el curs?
 2. Quins penso que em poden ser de més utilitat per a mi i el meu context?
 3. Quins em poden suposar un major repte per assolir-los?

Seria aconsellable treballar l'apropiació dels objectius a través d'un fòrum o un tasca.

INSTRUMENT 2: Activitat d'Apropiació dels objectius del curs per part de les persones participants mitjançant un mapa o esquema conceptual.

Els conceptes es relacionen entre ells formen estructures complexes. Un mapa conceptual és un estructura formada per conceptes i nexes d’unió o paraules d’enllaç, de manera que cada dos conceptes amb la seva paraula d'enllaç formi una proposició.

A la xarxa hi ha força informació sobre les estratègies per a l'elaboració de mapes conceptuals. Podeu consultar http://www.eduteka.org/tag/inicio/mapas_conceptuales/1

Opció 1

Es poden presentar els continguts a assolir en forma de mapa o esquema per tal de visualitzar els objectius en complexitat i fer un petit qüestionari en relació a aquest mapa, on cadascú verbalitzi allò que espera assolir amb el curs, o aquelles preguntes a les que voldria donar resposta.

A partir del mapa conceptual contesta les següents preguntes:
 1. Què pot ser especialment útil per a mi i el meu context dels objectius del curs? Per què?
 2. Quins aspectes penso que podrien ser més rellevants i significatius per a mi personalment?
 3. A quines preguntes voldria donar resposta amb aquest curs?
 4. En acabar el curs podreu revisar aquestes intencions per veure si s'han complert les expectatives i analitzar els perquès.


Opció 2

Una altra possibilitat seria demanar a les persones participants que construeixin una primer mapa o esquema conceptual a partir de tres conceptes claus extrets dels objectius del curs. Aquest mapa s'anirà enriquint durant tot el curs i es demanarà com una de les tasques al darrer mòdul del curs.

Exemple del curs DCO2 - Aprofundiment en Coeducació

Activitat 1. Què és per a mi la coeducació?

Per treballar amb una idea complexa de coeducació, cal combinar la cerca de la igualtat d’oportunitats entre noies i nois, i el respecte per la diferència.

Construeix el teu mapa conceptual o el teu esquema, que inclogui com a mínim els conceptes: coeducació, igualtat i diferència.

Afegeix al teu mapa conceptual tots les conceptes que serveixin per expressar la teva idea de coeducació. No oblidis d’escriure les paraules d’enllaç entre conceptes, de manera que tinguin significat en llegir la frase que resulta amb els dos conceptes units.

Guarda el teu mapa conceptual per anar-lo enriquint al final de cada mòdul amb els nous conceptes i idees introduïdes. I a l’exercici final de mòdul 4, t’oferirem un mapa conceptual que et serveixi de referència per contrastar amb el teu.


Per completar aquest procés i una vegada lliurats els mapes fets individualment, es pot oferir a les persones participants una mapa conceptual de referència (elaborat conjuntament pel grup de les persones tutores del curs) per tal de poder contrastar i completar els mapes personals.

Seria interessant realitzar aquesta activitats mitjançant un fòrum o wiki per tal que les persones participants puguin veure les propostes dels seus companys i companyes.

Exemple del curs S1X1 - Formació telemàtica específica eduCAT1x1

Realitzeu un mapa conceptual senzill que sintetitzi la informació que us presentem, continguda al decret 143/2007 sobre una de les competències metodològiques, concretament la del tractament de la informació i competència digital. Per fer aquest mapa conceptual es pot utilitzar, per exemple, l'aplicació on line Gliffy (vegeu tutorial a Slideshare). Es pot emprar, però, qualsevol altra aplicació, fins i tot fer-ho en word o en format diapositiva de PPT.
Us pot servir com a material de suport per realitzar aquesta síntesi la graella elaborada pel CIREL amb els descriptors de les diferents competències (Graella, adaptació de l'Annex I del currículum). Un cop fet el mapa conceptual pengeu-lo en el fòrum corresponent, on podreu fer també comentaris sobre les aportacions dels vostres companys/es.Exemple del curs D109 - Activitats d'aprenentatge a Internet: WebQuest

L'avaluació de la WebQuest

Dissenyeu l’apartat de l’avaluació de la vostra WebQuest

 Primer heu de decidir qui avaluarà: el professor/a o els alumnes? O alguns aspectes el professor/a i altres aspectes els alumnes?
 Decidiu què voleu avaluar en aquesta WebQuest: les actituds, els procediments, els conceptes?
 Redacteu la pàgina de l’avalució indicant qui avalua, quins continguts avalua i si l’avaluació és individual o per a tot el grup.
 Recomaneu la lectura de l’avaluació des del començament de la WebQuest perquè els alumnes sàpiguen molt bé què espereu d’ells.
 En una pàgina a part, heu de crear les rúbriques i després heu d’enllaçar-les a l’apartat de l’avaluació.
 També podeu adaptar una rúbrica d’una WebQuest ja creada.