Qui avalua?


L’activitat de formació com a procés de millora professional té dos protagonistes que aporten dues visions complementàries sobre el procés i els seus resultats: les persones participants i les persones formadores.

  1. Si la responsabilitat del seguiment del procés d’aprenentatge la pren fonamentalment la persona formadora parlem d'avaluació formativa.
  2. Si la responsabilitat recau sobre la persona participant parlem d'avaluació formadora. En aquesta segona, la persona formadora va transferint a les persones participants de manera gradual el control sobre el seu propi procés. Diversos estudis (Neus Sanmartí, 2007) mostren que la pràctica de l’avaluació formadora comporta millores importants en els resultats d’aprenentatge.

AVALUACIÓ FORMATIVA AVALUACIÓ FORMADORA
Intervenció de la persona formadoraIntervenció de de la persona formadora i de les persones participants
Iniciativa de la persona formadoraIniciativa de la persona formadora amb la col·laboració de les persones participants
Sorgeix del procés d'ensenyamentSorgeix de la persona formadora que proposa la reflexió a les participants
L'avaluació i la regulació dels aprenentatges recau en la persona formadora Afavoreix l'autonomia personal en l'avaluació i la regulació dels aprenentatgesAprendre a avaluar-se és una de les condicions bàsiques per a l'autonomia personal (fent qualsevol activitat), aquesta capacitat no és innata sinó que és important el procés de capacitació amb la intervenció de persones més expertes. Per poder desenvolupar aquesta capacitat autoreguladora cal :


  • Identificar i apropiar-se dels objectius de l’activitat (o conjunt d’activitats). Si no se sap per què es fa el que es fa i el sentit de l’activitat (per a què serveix), es fa impossible reconèixer allò en què s’ha anat millorant i allò que encara cal assolir, elements bàsics d’un seguiment autoregulat.


  • Anticipar i planificar l’acció per realitzar la tasca. En aquest sentit l'avaluació s'ha de centrar també en el procés d'aprenentatge i no tan sols en el resultat final. Per aconseguir-ho és necessari utilitzar estratègies que visualitzin aquest procés. Les persones expertes en qualsevol àmbit dediquen molt més temps a planificar l’acció que no pas a fer-la, però si es tendeix a avaluar els resultats de l’acció i no la seva planificació, no ajudem a la persona participant a reconèixer la importància i necessitat de dedicar-hi temps.


  • Compartir els criteris d’avaluació. Els criteris d'avaluació són indicadors fiables que evidencien l'aparició d'una competència o una capacitat. Sovint els criteris d’avaluació només els coneixen les persones formadores i, per tant, quan la persona participant fa la tasca (o quan preparen una activitat per comprovar què han après) no saben què és el més important a tenir en compte ni per què ho és. Els criteris han d’estar formulats com a aquelles accions que indiquen que s’han assolit els objectius.


En les tres properes pràctiques d'aquest mòdul es mostraran diferents instruments que faciliten la transferència del control sobre el propi procés formatiu a les persones participants.