Per a què avaluem?


Avaluar és una activitat complexa i decisiva per a l’aprenentatge i no s’ha de veure com a tasca deslligada del procés d’ensenyament i aprenentatge.

Aprendre, ensenyar i avaluar són processos que s'ha de realitzar de manera paral·lela i simultània, i per tant entenem l’acció d’avaluar en el sentit que “avaluem per aprendre”, coincidint amb Neus Sanmartí a 10 ideas clave. Evaluar para aprender (2007).

La finalitat de l'avaluació es refereix a dos objectius:

  1. Fer el seguiment del propi procés com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar el procés d’avenç, els errors com a ocasions d’aprenentatge i les dificultats com a estímuls per trobar camins per superar-les.
  1. Comprovar què s’ha après i com s’ha transferit a la pràctica, és a dir, l'avaluació dels resultats lligada a objectius de millora professional.El primer objectiu ens situa en aquella avaluació que fa un seguiment dels passos que anem fent, és a dir, de les mateixes activitats i tasques proposades que ens permeten assolir els objectius. Per això, cada activitat ha d'anar acompanyada d’un judici sobre la qualitat de la tasca realitzada.

Cal promoure que aquest seguiment avaluatiu el porti a terme la persona participant acompanyada per la persona formadora del curs.

El segon objectiu ens situa en el concepte més estès d’avaluació, relacionat amb la valoració dels resultats. Aplicar el que s'aprèn s'ha mostrat com una necessitat en els cursos telemàtics, atès que el professorat sovint fa els cursos però després no transfereix a l'aula els coneixements adquirits. I si volem desenvolupar la capacitat de contextualitzar i transferir els coneixements apresos, l’avaluació és una eina per comprovar si realment s’ha desenvolupat aquesta capacitat. Aquesta avaluació també és important que la dugui a terme la mateixa persona en formació amb l’acompanyament de la persona tutora.
Aquests dos objectius han d’estar estretament interelacionats i han de ser coherents entre sí.

Per entendre la importància de l'avaluació en aquest punt de per què avaluar, sovint es cita la taxonomia de Bloom Taxonomia de Bloom

La Taxonomia de Bloom digital, aten els nous comportaments, accions i oportunitats d'aprenentatge que apareixen a mesura que les TIC avancen i es tornen més omnipresents.

L'actual Taxonomia de Bloom digital no es restringeix a l'àmbit cognitiu; és més, conté elements cognitius així com mètodes i eines.L'objectiu final seria que, d'acord amb la Taxonomia de Bloom per a l'era digital, com a persones formadores proposéssiu a les persones participants cada vegada més activitats que ajudin a desenvolupar habilitats de pensament d'ordre superior, com Analitzar, Avaluar i Crear.

En aquest curs proposem utilitzar diferents instruments que ens poden facilitar la tasca avaluativa lligada al procés d’ensenyament i aprenentatge, en context telemàtic .