Guia

Presentació

El AQFT és un curs adreçat a les persones formadores dels cursos telemàtics on es reflexionarà sobre l'avaluació tot veient diferents exemples d'activitats que es plantegen en les formacions telemàtiques. Per altra banda es mostraran les possibilitats que ens ofereix el qualificador de moodle, amb les eines que ens permeten observar i mesurar l'avenç dels estudiants i oferir-los la retroacció i acompanyament necessaris.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Reflexionar sobre l'avaluació formativa en les cursos telemàtics
  • Oferir instruments i exemples d'activitats concretes d'avaluació
  • Promoure l'us d'aquest instruments
  • Planificar quines activitats serviran per avaluar un curs.
  • Conèixer el llibre de qualificacions de moodle
  • Adquirir les habilitats bàsiques en l'ús del Llibre de qualificacions.

Continguts

Els materials de consulta intercalen explicacions teòriques amb recomanacions pràctiques que convé realitzar en l'ordre que es proposa.

Mòdul 1: Avaluació

Mòdul 2: Qualificació d'activitats en moodle

Mòdul 3: El butlletí de qualificacions

Mòdul 4: Ús avançat del qualificador

Coneixements previs

Curs restringit a persones formadores d'un curs telemàtic. Calen coneixements bàsics de moodle a nivell d'edició.

Fonts documentals