Projecte del curs D83

El projecte ha de servir per fer una aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs. Es tracta, doncs, de fer una implementació real a l'aula d'una de les propostes que es fan tot seguit:

  • Connexió als recursos compartits P, S i T del servidor de centre de les màquines Linkat 3 de l'aula.
  • Muntatge d'un servidor de terminals que permeti l'arrencada de maquinari antic per xarxa.
  • Instal·lar un filtre de continguts web per tal de millorar la connectivitat a Internet del centre
  • Implementar el sistema de clonat en xarxa explicitat als materials.

Es valorarà qualsevol altra proposta que tingui a veure amb la temàtica tractada durant el curs, sempre i quan tingui una aplicació real i pràctica a l'aula.


Es demana una memòria que reculli amb detall les passes seguides a l'hora d'implementar la proposta escollida així com les captures de pantalla, fotografies, etc. que permetin visualitzar la posada en marxa real dins de l'aula.

S'haurà d'entregar aquesta memòria en format PDF.