Còpies de seguretat


A mesura que l'ús de les eines TIC s'ha incrementat en gairebé totes les activitats humanes, especialment en el món de la docència, també ho ha fet la importància que l'usuari final atorga a les seves dades, ja sigui el professor o l'alumne, tothom ha anat adquirint consciència de la importància de garantir la integritat dels seus zeros i uns.

El model d'aula Linkat es caracteritza per centralitzar els directoris dels usuaris, aquest fet ens ajudarà a augmentar la fiabilitat de tot el muntatge en el cas d'una catàstrofe; prou que ho sabeu, en Murphy no dorm mai. En cas d'avaria greu sempre podrem generar un nou servidor Linkat, procediment d'altra banda força automatitzat i un cop refet el servidor recuperar la darrera còpia de seguretat externa i amb ella totes les propietats documentals dels nostres usuaris. Per fer-ho tenim al nostre abast tot un seguit de programari, nosaltres optarem, per la seva senzillesa, per un anomenat Back In Time que tenim disponible al repositori packman o bé a un sol cop de clic amb aquest enllaç , per afegir manualment el repositori ho podem aconseguir amb el yast, secció Software repositories o bé emprant una instrucció zypper, el gestor de paquets de programari en línia de comandes, com la següent que ens afegirà el repositori esmenat.

servidor:~ # zypper ar http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/11.1/ packman
Adding repository 'packman' [done]
Repository 'packman' successfully added
Enabled: Yes
Autorefresh: No
URI: http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/11.1/


ara farem una cerca de la cadena backin i de pas complimentarem el diàleg per incorporar al nostre anell de claus la del repositori.

servidor:~ # zypper se backin
New repository or package signing key received:
Key ID: 45A1D0671ABD1AFB
Key Name: PackMan Project (signing key) <packman@links2linux.de>
Key Fingerprint: F8875B880D518B6B8C530D1345A1D0671ABD1AFB
Repository: packman

Do you want to reject the key, trust temporarily, or trust always? [R/t/a/?]: a
Building repository 'packman' cache [done]
Loading repository data...
Reading installed packages...

S | Name       | Summary                            | Type   
--+------------------+---------------------------------------------------------------+-----------
 | backintime    | Back In Time is a simple backup system for GNOME/KDE4 desktop | package  
 | backintime    | Back In Time is a simple backup system for GNOME/KDE4 desktop | srcpackage
 | backintime-gnome | Back In Time is a simple backup system for GNOME/KDE4 desktop | package  
 | backintime-kde  | Back In Time is a simple backup system for GNOME/KDE4 desktop | package


i ja posats emprarem el zypper per instal·lar-ho.

servidor:~ # zypper in backintime-gnome
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...

The following NEW packages are going to be installed:
 backintime backintime-gnome 


Overall download size: 510.0 K. After the operation, additional 895.0 K will be used.
Continue? [YES/no]: 
Retrieving package backintime-1.0.6-1.pm.1.1.noarch (1/2), 204,0 K (958,0 K unpacked)
Retrieving: backintime-1.0.6-1.pm.1.1.noarch.rpm [done (27,3 K/s)]
Installing: backintime-1.0.6-1.pm.1.1 [done]
Retrieving package backintime-gnome-1.0.6-1.pm.1.1.noarch (2/2), 19,0 K (4,0 K unpacked)
Retrieving: backintime-gnome-1.0.6-1.pm.1.1.noarch.rpm [done]
Installing: backintime-gnome-1.0.6-1.pm.1.1 [done]


Ara, si ens encarem a la barra superior de l'escriptori | Aplicacions | Sistema | Còpia de seguretat hi descobrirem la llançadora del programari instal·lat per a un usuari normal i per emprar-lo com a root, que serà el nostre cas.


El backintime bàsicament ens ofereix una interfície gràfica comprensible per interactuar amb l'rsync, el diff, el cp i el cron, comandes molt potents però potser amb un quantitat excessiva de possibilitats per emprar-les directament des del terminal. La proposta de sistema de còpies de seguretat que us fem és ben senzilla, consisteix en incorporar al vostre servidor un disc dur extern usb, a dia d'avui tenen un cost força raonable, per unes capacitats ( 500 GB ) més que suficients dins del que podem considerar un ús normal, i emprar-lo per guardar-hi els "snapshots", les còpies dels directoris del disc dur del nostre servidor que hem decidit guardar per a una futura restauració. Cal tenir present que les operacions tindran les capacitats de l'usuari que executi el programari, així doncs ens interessarà l'opció del menú que diu Back in Time (root), desafortunadament. Aquesta opció no funcionarà perquè no tenim instal·lat el programari gksu que ens permetria executar-lo gràficament i amb privilegis de superusuari des de l'escriptori del nostre usuari normal. Tenim dues alternatives, l'una buscar i instal·lar el gksu i l'altra potser més ràpida editant el menú, botó de la dreta del ratolí sobre l'extrem esquerre de la barra de menús superior i seleccionar l'opció Edita els menús per substituir la crida a gksu per kdesu, l'opció equivalent i predeterminada en l'escriptori KDE o bé per gnomesu, opció recomanada.


Ara l'entrada modificada ja funcionaria, però el temps no passa en va, els requeriments del programari canvien i ens trobem que aparentment no obtenim resposta d'executar BackinTime-gnome (root), la solució de caire pal·liatiu passa per executar les següents comandes:

servidor:~ # cd /usr/share/backintime/gnome/
servidor:/usr/share/backintime/gnome # sed -i s/2.16/2.14/g *.glade


Ara ja ens funcionarà i podrem configurar les opcions pertinents, on guardar les còpies, de quins directoris constaran i amb quina periodicitat les farem. Al nostre laboratori hi simularem l'existència d'un disc dur usb extern creant una nova imatge de disc dur
que connectarem com a esclau /dev/sdb i emprarem el partidor en mode expert de la secció sistema del yast per formatar-lo amb el sistema de fitxers ext3 i fer-lo accessible, muntar-lo, sota el directori /backup

Podeu seguir el següent gif animal per veure dinàmicament les operacions amb el partidor.
Fixeu-vos que no té massa sentit fer còpies de directoris que es generen de forma dinàmica o que són temporals com /lost+found, /proc i /sys, o bé que són espais per ubicar-hi o muntar d'altres sistemes de fitxers com /mnt o /media.

Un cop donem l'ordre de fer la còpia de seguretat dels directoris escollits, aquests es copiaran gairebé íntegrament, exceptuant els patrons d'exclusió, i de forma cronològicament estructurada sota el directori /backup.A les captures prèvies hi podeu contemplar l'estructura durant el procés de còpia de seguretat en execució i un cop finalitzat. Cal afegir que amb relativa facilitat podeu integrar el backintime amb el gestor Nautilus.