Utilització de la línia de comandes:

Malgrat que la interfície gràfica és més adient per als usuaris que s'inicien en la gestió de l'entorn Linkat, la línia de comandes proporciona un major control sobre l’ordinador ja que de vegades no existeix cap aplicació gràfica equivalent.
Per accedir a la línia d’ordres des de GNOME, cal anar a: Aplicacions | Sistema | Terminal | Terminal del GNOME:Des del terminal, s'executen les ordres de l'intèrpret de comandes Bash algunes de les quals es mostren tot seguit:

 • ls: llistat de fitxers del directori indicat
 • ls -l: llista fitxers amb descripció de permisos, grandària , propietari i grup
 • ls -la: llista fitxers inclosos els ocults de sistema. Els fitxers ocults comencen per un punt. El número que apareix després dels permisos indica el nombre d’enllaços que té.
 • ls -lh: llista els fitxers i mostra la mida en un format més entenedor (human-readable).
 • ls -R: llista els arxius i directoris de manera recursiva entrant a tots els subdirectoris. Amb l’ordre ls es poden fer servir els asteriscs per indicar qualsevol arxiu i/o directori, així *on* fa referència a qualsevol fitxer/directori que tingui la cadena on en el seu nom.
 • cd nom directori: canvia el directori de treball actual (cd .. va al directori superior),(cd /etc/samba anirà al directori samba que depèn del directori /etc de l’arrel, cd - torna al directori anterior, cd (sense paràmetres) canvia el directori de treball al directori personal (home) de l’usuari.
 • more nom fitxer: mostra el contingut d’un fitxer de forma paginada i el mostra pàgina a pàgina. La barra espaiadora fa que avanci la pàgina, la lletra b retrocedeix una pàgina, la tecla enter avança línia a línia i la lletra q fa que es retorni a l’entorn bash.
 • ls -la | more: la sortida de les comandes, com ara ls es pot paginar si aquesta es molt llarga. less fa les mateixes funcions de paginació amb l’excepció que permet fer avançar i retrocedir la informació que surt per pantalla amb l'ajut de les tecles dels cursors del teclat.
 • mv arxiu nova_destinacio: mou i canvia un arxiu/directori a un nou nom (mv document.txt nou_document.txt)
 • rm arxiu: esborra arxius o directoris (és interessant utilitzar el parametre -i perquè demani confirmació ja que els fitxers esborrats son irrecuperables).
 • rm -rf directori: esborra de forma recursiva un directori sencer independentment de si aquest directori es troba buit.
 • cp arxiu1 arxiu2: copia un fitxer a un altre arxiu/directori.
 • cmp arxiu1 arxiu2: compara dos arxius byte a byte informant de les seves diferencies.
 • tail -n m nom arxiu: mostra les darreres m línies d’un fitxer.
 • head -n m nom arxiu: mostra les primeres m línies d’un fitxer.
 • mkdir nom directori: crea un directori nou.


Exemples:

  mkdir test        # crearia el directori test en el directori de actual

  mkdir -p /cami/nom    # crearia el directori nom i el directori camí en cas
               # que aquest darrer directori pare no existeixi
 • rmdir nom directori: esborra un directori existent que estigui buit.
 • chmod xxx nom fitxer: canvia els permisos d’un fitxer o directori. El paràmetre -R fa que els canvis de permisos es facin de forma recursiva. Això és útil si es pretén canviar els permisos d’un directori i dels arxius (o subdirectoris) que conté. Els permisos s'agrupen en l'ordre següent: Usuari | Grup | Altres i corresponen a la suma dels valors numèrics de cada permís. Nomenclatura i tipus de permisos:


  r: permís de lectura (valor numèric 4)
  w: permís d'escriptura (valor numèric 2)
  x: permís d'execució (valor numèric 1)


 • Exemple de permisos:
  • Permisos 755: El primer dígit (7) afecta l'usuari propietari del fitxer/directori i correspon als permisos rwx (4+2+1=7). El segon dígit afecta al grup al qual pertany l'usuari i correspon als permisos r-x (4+0+1=5) de lectura i execució. El tercer dígit afecta a la resta d'usuaris amb permisos r-x (4+0+1=5) de lectura i execució.
  • Permisos 644: El primer dígit (6) afecta a l'usuari propietari del fitxer/directori i correspon als permisos rw- (4+2+0=6). El segon dígit afecta al grup al qual pertany l'usuari i correspon als permisos r– (4+0+0=4) de lectura. El tercer dígit afecta a la resta d'usuaris amb permisos r– (4+0+0=4) de lectura.


 • chown usuari fitxer (o directori): assigna o canvia el propietari d’un fitxer o directori a un nou propietari.
 • chgrp usuari fitxer: canvia el grup dels fitxers i directoris (-R ho fa recursivament atot el contingut a partir del directori que estem)
 • kill -x PID: elimina un procés a través del PID (Identificador de Proces). x=1 reinicia el procés i 9 l’elimina del tot.
 • mount: mostra el llistat de dispositius muntats
 • hostname: visualitza el nom de la màquina.
 • zip/unzip: comprimeix i descomprimeix arxius en format zip.
 • gunzip nom_arxiu.gz: descomprimeix arxius amb l’extensió ".gz”. Per comprimir es fa servir l’ordre gzip (gzip smb.conf crearia l’arxiu smb.conf.gz)
 • tar -zcvf fitxer.tar.gz directori1: empaqueta (.tar) i comprimeix (.gz) l’arxiu fitxer.tar.gz que conté els fitxers/subdirectoris del directori : directori1
 • tar -zxvf fitxer.tar.gz: desempaqueta (.tar) i descomprimeix 8.gz) els arxius/subdirectoris continguts dins de l’arxiu fitxer.tar.gz
 • tar: desempaqueta i empaqueta arxius amb els seus directoris (fitxers *.tar)
 • top: llista processos amb dades de CPU, per sortir heu de prémer la tecla q.
 • pwd: visualitza el directori actual de treball.
 • ps: informa i mostra els processos actius associats a un sessió, informa també del número (PID) del procés. ps -ef ho fa en un format mes llarg. El format més utilitzat es ps -aux
 • date: dóna la data de sistema. Per introduir una nova data: date MMddhhmmyyyy (mes,dia,hora, minuts, any).
 • clear: neteja la terminal de treball.
 • who: informa dels usuaris connectats. L’ordre whoami informa de la identitat de l’usuari
 • su: permet identificar-se com a root (cal introduir la contrassenya de root).
 • su nom_usuari: permet canviar a un altre usuari (cal introduir la contrasenya del nou usuari)
 • rpm -i nom paquet: instal·la els paquets rpm en distribucions basades en RedHat, SuSe, Mandrake).

Es recomana instal·lar paquets fent servir les opcions: -Uvh

 rpm -Uvh nom_paquet.rpm

 • ln nom_fitxer_origen nom_fitxer-desti: Crea un enllac dur (hard) entre entre els fitxers per la qual cosa es disposa d’una replica sense copiar-lo.
 • ln -s nom_fitxer_origen nom_enllac_simbolic: Crea un enllac simbòlic entre el fitxer d’origen i el nom de l’enllac.