Utilització del YaST

L'accés al YaST es fa a través del menú del gnome: Sistema | Sistema | YaST:
La interfície del YaST s'organitza en dues àrees diferenciades. Una es situa a la banda dreta que és on es troben els mòduls individuals i l'altra a la columna esquerra on s'agrupen per categories:Els mòduls que s'explicaran a continuació són els que s'utilitzen més freqüentment:

Gestió de programari

 Gestió de programari


La instal·lació de programes o paquets es realitza en Linkat a través del mòdul de YaST Gestió de programari
La interfície d'aquest mòdul és intuïtiva i permet una ràpida instal·lació i eliminació dels paquets així com la cerca de nous paquets segons una paraula:A títol d'exemple, si es vol instal·lar el programa (paquet) Geogebra, caldria escriure part de la paraula dins del requadre que apareix a sota dels botons: Instal·lats i Tot:Per tal de procedir a la instal·lació, cal marcar el paquet i clicar sobre el botó Instal·la que apareix després d'haver seleccionat el paquet corresponent. Si es volgués instal·lar més aplicacions, el procediment seria semblant. El pas final consisteix en clicar sobre el botó Aplica per instal·lar els paquets seleccionats:Actualització de programes

L'actualització dels programes instal·lats dins de Linkat es realitza a través del botó: Actualitzacions. Si es clica a sobre d'aquest botó es poden veure els diferents paquets per als quals hi ha una actualització disponible:Per actualitzar els diferents paquets només cal seleccionar-los (es pot fer una selecció múltiple de paquets fent ús de la tecla <MAJÚSCULA> (o SHIFT) i fent clic a sobre del botó Actualitza. L'actualització es realitza després de prémer el botó Aplica.Gestió d'usuaris i grups

 Gestió d'usuaris i grups


A través d'aquest mòdul es poden fer les altes individuals dels usuaris. Un cop obert el mòdul, es mostra una finestra amb els usuaris existents en el sistema. L'alta d'un nou usuari es fa a través del botó , la baixa d'un usuari es pot fer a través del botó i la modificació dels paràmetres d'un usuari a través del botó :
En cas de fer una nova alta d'usuaris, cal prémer el botó +Afegeix per tal d'accedir a la pantalla següent i que permet emplenar els camps referents al nou usuari local que serà donat d'alta al sistema:La pestanya Detalls permet veure i modificar els paràmetres referents al directori de l'usuari, els grups al qual pertany, etc. tal i com es pot veure a la figura següent:Configuració de la xarxa

 Configuració de la xarxa


La configuració de la xarxa es pot realitzar a través del mòdul de YaST Network Settings tot i que existeix la possibilitat de fer-lo a través de l'aplicació de l'entorn GNOME NetworkManager.

En el cas de voler configurar l'accés a xarxes wifi, es recomana fer servir l'aplicació de l'entorn GNOME NetworkManager. La configuració de la xarxa Eduroam es pot realitzar seguint les instruccions que hi ha a la wiki del portal Linkat

La configuració de la interfície de xarxa a través del mòdul de YaST Network Settings permet definir els paràmetres del protocol TCP/IP i canviar la forma de gestionar la interfície de xarxa. En una instal·lació autònoma de Linkat, la gestió de la interfície de xarxa es fa a través del NetworkManager i el mòdul de YaST Network Settings avisarà que no pot configurar la interfície de xarxa a menys que es canviï la forma de gestionar-la:

:!: Imatge animada


Els paràmetres de configuració de la interfície de xarxa es defineixen durant el procés d'instal·lació de Linkat

Un cop canviada la forma de gestionar la interfície de xarxa, l'accés a través de la pestanya: Resum mostra les interfícies de xarxa detectades en el sistema:A través del botó Edita es poden modificar les dades referents a la IP de l'ordinador, els servidors de DNS i la porta de sortida tal i com es veu a les imatges següents:La seqüència de configuració queda recollida en la imatge animada següent:

:!: Imatge animada