Assignació de rols

Una vegada heu creat i/o restaurat un curs és moment d'assignar-li els rols.

Els passos a seguir són els següents:

  1. Aneu al bloc Administració del curs.
  2. Cliqueu en Assignació de rols.
  3. Us trobareu amb la següent pantallaAssignació de rols
  4. Les dues tasques més habituals serà assignar el rol de professor/a editor/a i d'estudiant. Per assignar el rol de professor/a editor/a cliqueu en aquest rol i us apareixerà una pantalla amb dos columnes.Assiganció rols
  5. A la columna de la dreta hi ha tots els usuaris registrats en l'entorn. Heu de seleccionar l'usuari/ària i afegir-lo a la columna de l'esquerra amb el botó corresponent. També podeu eliminar una assignació amb l'altre botó de suprimir.
  • Amb l'opció assignació oculta podeu fer que el rol que heu assignat a la persona sigui invisible als estudiants.
  • Es pot limitar la durada de la inscripció i quan passi aquest temps l'usuari/ària deixarà de tenir aquest rol. Aquesta durada ha d'anar acompanyada del dia d'inici.
  • També podeu assignar excepcions als permisos. En Administració del lloc → Usuaris → Permisos → Definició de rols teniu definits els permisos de cada rol per a tot el lloc. Aquests permisos són les definicions de capacitats específiques que podeu atorgar. Les excepcions modificades en els rols del curs només afectaran als usuaris del curs.

Metacurs

Un metacurs és un curs que hereta les matriculacions d'altres cursos. Un metacurs estarà format per cursos fills i heretarà d'aquests els seus usuaris.

Un metacurs es pot utilitzar per agrupar cursos relacionats; per exemple matèries o cursos relacionats que són part d'una qualificació final única.

Per convertir un curs en metacurs heu posar-ho dintre dels paràmetres del curs:

Metacurs

i a continuació en el menú administració del curs apareixerà una nova opció per a poder assignar els seus cursos fills:

Cursos fills

Un metacurs es pot utilitzar com una àrea comuna per possibilitar que els participants de certs cursos específics interactuen entre ells.

Una opció és crear un curs Tutoria amb tot l'alumnat d'aquest grup i llavors cada assignatura d'aquest curs serà un metacurs, on tindrà com a curs fill el curs de Tutoria. Així qualsevol canvi d'alumnat dintre del curs tutoria afectarà a tots els metacursos associats (cursos d'assignatures). Exemple:http://docs.moodle.org/19/es/Metacursos#Usos_de_los_MetacursosMetacurs Tutoria

També podem crear un espai comú per a tots els usuaris del nostre lloc, per exemple un curs social anomenat Cafeteria. En aquest cas s'ha de crear un metacurs on els seus cursos fills són tots els cursos del nostre lloc. Exemple: http://docs.moodle.org/19/es/Metacursos#Usos_de_los_MetacursosMetacurs Cafeteria

Cada vegada que un usuari/ària sigui donat d'alta o de baixa dels cursos fills, aquest usuari/ària automàticament serà dona't d'alta o baixa del metacurs.

Els grups dintre d'un metacurs s'ha de fer manualment i els cursos fills no hereten aquests grups.

Si no es vol que la sincronització del metacurs inclogui el professorat, ja que cada metacurs és una assignatura diferent i té associat un professor/a diferent, llavors heu d'accedir a:

Administració del lloc → Usuaris → Permisos → Política d'usuaris → Rols que no s'han de sincronitzar amb els metacursos

Aquí podeu assignar els rols que quedaran afectats quan creeu un metacurs.

Rols metacurs