Canvis d'aspecte de Moodle: els temes

Un tema és una vista o interfície d'usuari/ària que defineix la forma (posició, color, lletra…) en que es mostren els objectes a la pantalla. Segons la configuració del Moodle, aquest tema pot ser modificat pels administradors, professors i, fins i tot, pels estudiants, tenint en compte que només afecta a l'aspecte i que, per tant, no modifica cap funcionalitat. Moodle porta per defecte un conjunt de temes estàndard i, a més, hi ha molts més que es poden descarregar gratuïtament de la biblioteca de temes de Moodle (tots ells sota llicència GNU GPL).

Selecció de temes de Moodle

Tipus de temes

Moodle permet definir els temes a diversos perfils d'usuari/ària i a ubicacions diferents. Així, per exemple, als administradors els permet triar el tema del lloc, els usuaris poden seleccionar el seu tema preferit o el professorat editor pot imposar el tema de cada curs… Ara bé, cal conèixer aquestes possibilitats així com l'ordre en que es carreguen per entendre el funcionament de les aparences de Moodle:

Temes de lloc

Es poden previsualitzar i triar des del bloc Administració → Aparença → Temes → Selector de temes. Des d'aquesta pantalla és possible:

 • Consultar la llista de temes disponibles a l'entorn Moodle així com el tema actual (que és el que apareix marcat amb un requadre).
 • Visualitzar els temes instal·lats per veure com queden, mitjançant el botó Previsualització que apareix al costat de cada tema.
 • Modificar el tema actual, fent clic sobre el botó Tria que apareix al costat de cada tema.
 • Conèixer algunes de les característiques del tema gràcies a l'opció Informació (que apareix en alguns casos al costat del tema).

Selector de temes

Moodle permet la possibilitat d'instal·lar temes nous seguint les instruccions següents:

 1. Descarregar el tema i descomprimir-ho en un directori local. Cal recordar que a la biblioteca de temes de Moodle hi ha un munt de temes lliures i gratuïts.
 2. Pujar la carpeta que conté el tema al directori /moodle/theme/[Nom del tema] al servidor web on està instal·lat el Moodle on [Nom del tema] correspon al nom del tema que s'ha descarregat.
 3. Previsualitzar i seleccionar el tema nou des del Selector de temes.

Com els centres que estan donats d'alta a l'Àgora no poden instal·lar temes nous és recomanable que triïn l'aparença XTEC2 que permet personalitzar de forma molt senzilla alguns aspectes de disseny, com ara la imatge de la capçalera o la mida de la lletra, entre d'altres (tal i com es veurà a una de les pràctiques d'aquest mòdul).


Temes d'usuari/ària

Si l'opció Permet temes d'usuari o allowuserthemes de l'apartat Aparença → Temes → Paràmetres del tema està activada, cada usuari/ària podrà triar el seu tema preferit a la pàgina d'edició del perfil. D'aquesta forma, totes les pàgines del Moodle es mostraran amb l'aspecte del tema d'usuari/ària, excepte els cursos on s'hagi imposat un tema per defecte. Si s'activen els temes d'usuari/ària (opció no recomanada) es pot seleccionar el tema preferit des del perfil

El més habitual és deixar aquesta opció deshabilitada, per no confondre als usuaris i no carregar el sistema més del compte.


Temes de curs

Si s'ha activat l'opció Permet temes per curs o allowcoursethemes, cada professor/a creador/a de cursos podrà triar el tema amb que s'ha de visualitzar cada curs mitjançant l'opció Imposa tema dels Paràmetres del curs. El tema del curs sempre prevaldrà sobre els temes d'usuari/ària, categoria i lloc. Imposa tema als Paràmetres d'Administració del curs

Temes de categoria

Si s'ha activat l'opció Permet temes per categories o allowcategorythemes serà possible seleccionar el tema amb que s'ha de visualitzar una categoria (així com les seves subcategories). Es recomana deshabilitar els temes per categories

ATENCIÓ: L'activació d'aquesta opció pot afectar al rendiment del servidor. Per aquest motiu, es desaconsella habilitar aquest paràmetre.


Temes de sessió

Moodle permet una forma addicional d'especificar un tema que es coneix com tema de sessió. Es tracta d'una opció que s'especifica al URL i deixa de funcionar en tancar la sessió. Aquesta opció s'utilitza habitualment per provar temes i també per oferir enllaços especials als usuaris que disposin de dispositius mòbils.

En una instal·lació estàndard de Moodle, els temes de sessió no estan actius. Per activar-los, l'administrador/a ha d'afegir el paràmetre $CFG->allowthemechangeonurl=true; al fitxer config.php que es troba al directori base de la instal·lació de Moodle.

Jerarquia dels temes

Aquest és l'ordre en que habitualment Moodle considera els temes:

Tipus de tema Sobreescriu Visualització Configuració
Lloc - totes les pàgines* desat al lloc
Usuari/ària Tema del lloc totes les pàgines* desat al perfil del tema
Curs Temes de lloc, usuari/ària i sessió un curs desat al perfil del curs
Sessió Temes de lloc i d'usuari/ària totes les pàgines* temporal fins a la sortida

* excepte als cursos amb el tema de curs establert


Altres paràmetres de temes

 • Llista de temes. Permet definir la llista de temes disponibles pels cursos i usuaris. Si es deixa en blanc la llista mostrarà tots els temes vàlids instal·lats a l'espai Moodle. Ara bé, si es vol reduir el menú de temes, es pot utilitzar aquest paràmetre per especificar la llista de temes permesos (separats per una coma i sense espais), com per exemple: xtec,standard,orangewhite. Es pot consultar la llista de temes disponibles al lloc des del bloc Administració del lloc → Aparença → Temes → Selector de temes.


 • Permet que els usuaris ocultin blocs. Dóna opció als usuaris perquè decideixin els blocs del lloc i de cada curs que volen veure/amagar.


 • Mostra blocs en les pàgines de mòduls. Alguns mòduls d'activitat permeten afegir blocs a les pàgines de visualització. Per aquest motiu, si s'activa aquest paràmetre i el mòdul ho permet, el professorat podrà afegir els blocs que apareguin a una llista desplegable.

Llista de blocs que el professorat editor pot triar a una activitat de tipus qüestionari

 • Oculta la navegació per tipus d'activitat. Permet al professorat amagar un tipus d'activitat de la barra de navegació. D'aquesta forma, els estudiants no poden consultar la resta d'activitats d'aquest mateix tipus. Ara bé, cal tenir en compte que es tracta d'una funcionalitat que ha desaparegut a la versió 2.0 de Moodle.

Diferències entre mostrar o ocultar la navegació per tipus d'activitat