Les escales

Les escales mesuren el grau d'assoliment dels objectius marcats per una activitat.

Podeu valorar l'activitat dels estudiants utilitzant diferents tipus d'escales:

 • Numèriques: per exemple: de 0 a 10, de 0 a 100, etcètera.
 • Textuals: per exemple: no fet/ fet, Insuficient/ Suficient/ Bé/ Notable/ Excel·lent, etcètera.

Moodle, per defecte, inclou només les escales numèriques (de 0 a 100) i una de textual, molt interessant, anomenada Formes de coneixement separades i connectades. Però podeu afegir-ne tantes com vulgueu de personalitzades.

Les activitats qualificades amb escales també apareixen al Llibre de qualificacions i intervenen al càlcul del total d'una categoria amb una equivalència numèrica. Aquesta equivalència varia segons el tipus d'agregació que tingui la categoria de qualificació a la qual pertany l'activitat qualificada amb l'escala personalitzada.

Per exemple: creem una escala amb 6 valors textuals: no assolida, poc assolida, assolida, ben assolida, molt ben assolida i consolidada. Quina equivalència numèrica té aquesta escala textual? Depèn del tipus d'agregació de la categoria:

 • Si el mètode d'agregació és un dels estàndards que apareixen al desplegable (Mitjana, Mitjana ponderada, etc.) l'equivalència és: no assolida 0 sobre 5 punts, poc assolida 1 sobre 5 punts, assolida 2 sobre 5 punts, ben assolida 3 sobre 5 punts, molt ben assolida 4 sobre 5 punts i consolidada 5 sobre 5 punts.
 • Si el mètode d'agregació és la suma o bé hi ha una fórmula de càlcul aleshores l'equivalència numèrica és: no assolida 1 punt, poc assolida 2 punts, assolida 3 punts, ben assolida 4 punts, molt ben assolida 5 punts i consolidada 6 punts.
  Observeu que en aquest tipus d'agregació i en una escala amb només 2 opcions (per exemple: no fet i fet) paradoxalment la qualificació no fet dóna el 50% de la puntuació (un 1) i la fet, aquesta sí que naturalment, el 100% (un 2). Per tant, si un estudiant no ha fet l'activitat no heu de puntuar-lo manualment (no valorar-lo amb no fet) perquè així té realment el 0% de puntuació (un 0).

Tingueu present que les escales poden ser comunes a tot el lloc web, no estan associades ni a usuaris ni a cursos. Per tant, quan creeu una escala nova heu de pensar que la podrà utilitzar qualsevol altre professor/a del lloc en els seus cursos, doneu-les un nom ben distintiu. No és mala idea parlar amb els equips pedagògics sobre quines escales poden ser més adients als estudiants del vostre centre.

Desenvolupament de la pràctica

Creació d'una nova escala de valoració

Per començar amb el tema vegeu primer aquest vídeo resum:

Creació d'una escala de qualificació en Moodle from Raul Fernandez on Vimeo.

Vegeu-ho ara amb detall. Per afegir una escala personalitzada a un curs Moodle heu de seguir el següent procediment:

 1. Adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. Feu clic sobre Escales:

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 3. A la pàgina que veureu, per defecte, hi trobareu les escales anomenades estàndard Formes de coneixement separades i connectades i, a més, hi podreu trobar les que la resta de professorat del sistema ha definit per als seus cursos. En el següent exemple hi ha dues escales personalitzades: fet/no fet (que pot prendre els valors no fet, a mitges i fet, ) i complimentada, amb els valors no complimentada i complimentada.
 4. Premeu el botó Afegeix una escala nova i s'obrirà la pantalla d'edició:
 5. Li doneu un Nom significatiu i aclaridor, no solament per a vosaltres sinó també per a la resta de professorat que pugui utilitzar-la. En l'exemple es crea l'escala de valoració anomenada clàssica.
 6. A la casella Escala escriviu els valors que pot prendre l'escala començant sempre pel més baix i acabant amb el més alt separats per comes. Per exemple: no fet, a mitges, fet.
 7. Escriviu una Descripció aclaridora. Val la pena explicar a tothom què hi valoreu.
 8. Finalment, premeu el botó Desa els canvis per fer-los permanents. Això us retornarà a la llista d'escales del lloc, on podeu veure que s'hi ha afegit clàssica, la que acabeu de crear:

Si a la llista d’escales feu clic sobre el nom, clàssica en l'exemple, s’obrirà una finestra emergent des d’on podreu veure les opcions de valoració de l’escala:

Ara aquesta escala personalitzada ja està a la vostra disposició, i a la de la resta del professorat del lloc, per ser emprada en qualsevol activitat puntuable.

Podeu comprovar-ho editant qualsevol activitat i, a l'opció Qualificacions, us la trobareu a la llista desplegable:

Quan una escala està sent utilitzada en alguna activitat no es pot canviar ni suprimir. Si n'heu creat alguna i la voleu editar, assegureu-vos que ningú més l'està fent servir en aquell moment. Només la podreu suprimir quan no estigui associada a cap activitat

Qualificació amb lletres

A la pràctica anterior heu vist com podeu crear una escala personalitzada on les qualificacions que veu l'estudiant no són un valor numèric (encara que el tenen) sinó un text que pot ser tan llarg i explicatiu com vulgueu.

En aquest secció el que veureu és un altre cas ben diferent. Es tracta d'una equivalència automàtica que fa Moodle consistent en transformar els totals d'un categoria, que són valors numèrics reals, en un text que presenta a l'estudiant. Aquest mecanisme està basat en les qualificacions anglosaxones, on l'estudiant rep una qualificació del tipus A+, A, B+,… tot i que darrera de cada lletra hi ha associat un valor numèric que en cap cas es perd:

Moodle permet, a més, editar aquesta transformació, és a dir, canviar els intervals numèrics corresponents a cada lletra i fins i tot canviar el text a què traduirà els valors numèrics.

Activació de la qualificació per lletres

Per poder activar la "traducció" dels valors numèrics del total d'una categoria a lletres cal seguir aquest procediment:

 1. Adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs.
 3. Feu clic sobre Categories i elements :

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:

 4. Feu clic sobre la icona d'edició de la categoria que voleu que es representi amb lletres (Exercitació a l'exemple):

 5. Aquesta acció obrirà la pàgina d'edició de la categoria:


  Des d'aquesta pàgina podreu modificar una sèrie d'aspectes de la categoria i del Total de la categoria (part inferior), com ara:
  • el Nom de l'element (Category total name), en lloc que aparegui Total de la categoria podeu fer que aparegui Resultat del primer trimestre, posem per cas.
  • el Número ID imprescindible pels casos en què aquest Total intervé en algun càlcul del total del curs.
  • el Tipus de qualificació us permetrà, entre altres possibilitats, representar el total de la categoria amb una escala personalitzada.
  • variant els valors de la Qualificació màxima o mínima podreu aconseguir escalar els resultats a valors desitjats.
  • l'opció que ara interessa, però, és el desplegable Tipus de visualització de les qualificacions on, per defecte es presenta el valor Real però que ara heu de canviar al valor Lletra.
  • podeu ocultar el total de la categoria (amb l'opció Ocult) o ocultar-lo fins a una data prefixada (Ocult fins), opció aquesta molt útil en el cas que el professorat no vulgui mostrar les qualificacions fins no tenir-les totes.
  • a través de les opcions equivalents (Blocat i Bloca després de) podeu fer el mateix amb el blocatge del total de la qualificació.
 6. Premeu el botó Desa els canvis per fer-los efectius.
 7. Si ara torneu al Qualificador veureu que el total de la categoria ja es mostra amb la lletra i no amb el valor numèric com fins ara:

  Observeu tanmateix que ni les qualificacions ni els càlculs no es veuen afectats. Recordeu que el que acabeu de fer és, simplement, mostrar el total de la categoria en un altre format, en format de lletres.

Edició de la qualificació per lletres

Per canviar els intervals de la qualificació per lletres o bé el text que voleu mostrar en lloc de les lletres en el vostre curs cal seguir aquestes passes:

 1. Adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs.
 3. Feu clic sobre Lletres :

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 4. Us apareix aquesta pàgina que us mostra la configuració actual:
 5. Per poder-la canviar cal que torneu al menú i feu clic sobre l'opció Edita
 6. Us apareixerà aquesta pàgina on, abans de res, haureu d'activar l'opció Invalida opcions per defecte del lloc que és la que, per defecte, us està presentant:
 7. Escriviu els nous valors a les caselles de text i trieu dels desplegables els intervals numèrics:

  Premeu el botó Desa els canvis per fer-los permanents.
 8. Us apareixerà la pàgina amb les noves lletres:
 9. Si ara torneu al Qualificador veureu que els canvis ja són efectius:

Observació final.

Fixeu-vos que aquestes qualificacions amb lletres tenen l'origen en les qualificacions numèriques i, simplement, assignen una qualificació alfabètica o altra segons en quin interval estigui definida la puntuació numèrica obtinguda. És a dir, les qualificacions amb lletres són la traducció alfabètica d'una puntuació numèrica: un 6 es representa per una B, per exemple. I això afecta només al curs on ho hagueu definit.

Una escala personalitzada del tipus Fet i No fet es pot aplicar a qualsevol activitat de qualsevol curs d'un lloc Moodle, mentre que una qualificació amb lletres només pertany al curs on l'ha creada el professorat. Fins i tot, el mateix professor o professora que estigui tutoritzant dos cursos diferents no podrà compartir la mateixa qualificació amb lletres a no ser que la creï de nou per a cadascun dels seus cursos.