La planificació de l'avaluació

Ja hem vist a la introducció que totes les activitats que fan els estudiants poden ser qualificades. Les qualificacions obtingudes per cada estudiant queden recollides al Llibre de qualificacions des d'on el professorat pot tenir una visió de conjunt de les qualificacions de tots els estudiants d'un curs i, si ho desitja, entrar en el detall de cadascun d'ells.

Per això és important definir quines activitats es tindran en compte a l'hora de fer l'avaluació d'un curs perquè es pot decidir quines tindran valor avaluatori i quines seran, simplement, de pràctica i exercitació.

Malgrat que els resultats de totes les activitats quedaran reflectits al Llibre de qualificacions, podem agrupar, per una banda, les activitats que volem que serveixin per a l'avaluació, que a partir d'ara anomenarem elements de qualificació, i per altra les activitats que seran d'exercitació. Les categories d'activitats serveixen precisament per això, per agrupar sota un criteri aquelles activitats o elements de qualificació que volem tenir relacionades.

Per exemple, suposem que en un curs el professorat decideix que els 4 qüestionaris seran únicament per a què els estudiants practiquin les vegades que calgui els conceptes apresos i, per tant, es bandejaran de l'avaluació. El que tindrà en compte el professorat per avaluar és el treball de discussió que ha tingut lloc en els 3 fòrums que hi ha al curs i l'entrada que han d'haver fet a una activitat base de dades. Per facilitar tant la interpretació de les qualificacions a l'hora d'avaluar el curs com per a què els estudiants també ho vegin així, es creen 2 categories d'avaluació: la categoria Avaluable amb els fòrums i la base de dades com elements d'avaluació, i la categoria Exercitació amb els qüestionaris com elements de qualificació:

Al llibre de qualificacions d'un curs es presenten les qualificacions en forma de taula. A cada fila hi trobarem un estudiant i la seves puntuacions. Cada columna conté els resultats d'una activitat o el total de la Categoria. La darrera columna, però, és la dels totals i presenta el total dels punts que ha obtingut cada estudiant.

Aquestes qualificacions les podeu interpretar en horitzontal, és a dir, saber què ha obtingut cada estudiant en les diferents activitats i Categories. Però també les podeu estudiar en vertical, veure quines són les activitats que han representat més dificultat al conjunt dels estudiants i, consegüentment, modificar-les:

Desenvolupament de la pràctica

Creació de categories

Per crear categories d'elements de qualificació (o activitats):

 1. Entreu al curs i, si fos necessari, mostreu el bloc Administració.
 2. Adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 3. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs.
 4. Feu clic sobre Categories i elements :

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 5. Veureu la icona d'una carpeta amb el nom del curs (Curs de prova Q a l'exemple), és la categoria total del curs. A sota hi trobareu totes les activitats amb l'ordre en què apareixen al curs.
 6. Per afegir una categoria nova premeu el botó Afegeix categoria
 7. S'obrirà una pàgina per configurar la nova categoria. Escrivim el Nom de la categoria i la resta d'opcions podem deixar-les tal com estan per defecte.

  Tot i això podem canviar:
  • l'Agregació o manera de calcular el valor total de la categoria. Hi ha diferents tipus de càlcul adients a diferents situacions: mitjana, mitjana ponderada, mediana, la més alta, la més baixa, etc. Per exemple, en el cas de qualificar fòrums pot ser útil triar l'opció Suma de qualificacions perquè com més intervencions hagi fet un estudiant més puntuació tindrà. Feu clic sobre la icona d'ajuda per conèixer totes les possibilitats i triar la que més encaixi amb els vostres desitjos.
  • Podeu marcar o desmarcar l'opció Agrega només les qualificacions no buides. És important tenir en compte aquesta opció sobretot quan el mètode d'agregació (o càlcul de total de la categoria) és la mitjana. Imaginem una categoria amb 3 activitats i un estudiant que hi ha tret un 6, un 5 i no ha fet la tercera. Si aquesta opció està marcada, com que no es té en compte l'activitat no feta, es calcula la mitjana 6+5/2 = 5'5. Mentre que si aquesta opció està desmarcada el càlcul és 6+5+0/2 = 3'66.
  • Si la categoria té definides subcategories es poden afegir els valors marcant Agrega incloent subcategories.
  • Es poden ometre del càlcul els n valors més baixos si el triem del desplegable Omet qualificacions baixes

   El Total de la categoria també es pot personalitzar:
  • Es pot donar un Nom al total de la Categoria.
  • Per identificar-lo o per tenir algun tipus de registre que només es veurà aquí podeu escriure'l a Informació de l'element.
  • El número ID identifica a la categoria i pot intervenir en diferents càlculs i fórmules.
  • El tipus de qualificació pot ser un valor numèric, una escala (en parlarem a la pràctica 2) o un text (lletres del tipus anglosaxó A+, A, B, etc).
  • Si a l'opció anterior heu triat Escala ara haureu de triar quina de les escales s'ha d'utilitzar.
  • Podeu posar els límits a la Qualificació màxima i a la Qualificació mínima. També pot ser interessant posar quina és la Qualificació per aprovar perquè aleshores al qualificador apareixerà en verd la qualificació dels estudiants aprovats i en vermell la dels que no arriben.
  • El Tipus de visualització de les qualificacions permet decidir en quin format veuran les qualificacions els estudiants: Real, en percentatge, en lletra, etc.
  • A Nombre de decimals global podeu decidir quantes xifres decimals es mostraran. Tingueu en compte, però, que encara que no es vegin més decimals que els que determineu aquí Moodle opera amb tots.
  • Podeu ocultar una categoria, però heu de tenir en compte que les qualificacions d'una categoria oculta no es mostren als estudiants, estan ocultes també. Això és especialment important per la categoria del curs: si la oculteu les estudiants no veuran cap qualificació de cap activitat.
  • Podeu mantenir oculta una categoria fins a una data, moment en què es mostraran les qualificacions.
  • Si marqueu la casella Blocat impedireu que les qualificacions s'actualitzin de manera automàtica des de l'activitat a la qual estan vinculades. Podeu blocar una categoria quan s'acaben les activitats, heu fet la retroacció i qualificació i ja no acceptareu més trameses.
 8. Premeu el botó Desa els canvis per crear la categoria. Ara apareixerà amb la icona de carpeta al capdavall de la llista d'activitats del curs i sagnada a la mateixa alçada. Vol dir que la nova categoria "penja" de la categoria general del curs.
 9. Observeu que en la columna Accions apareixen una sèrie d'icones al costat de cada categoria, element de qualificació o activitat i dels totals (de les categories i del curs):
  • la icona d'edició us permetrà accedir a la pantalla d'edició de les categories i subcategories i dels totals. Per exemple, per defecte la categoria mare pren el nom del curs, però si voleu podeu editar-lo i canviar-lo a un altre.
   Amb aquesta icona també podeu canviar, si voleu, el text "Total de la categoria" per "Resultat". També és interessant l'edició del total de la categoria perquè des d'aquí podreu decidir si mostrar el resultat com un valor numèric o bé utilitzant una de les escales del lloc. També podreu triar si oferir el resultat en forma de lletra o un altre text, com les qualificacions anglosaxones que passen els valors numèrics a lletres: A+, B-, etc. Ho veureu en detall a la pràctica següent
   Aquesta icona, en el cas de les activitats, on el nom ve donat des de la pàgina de configuració de la pròpia activitat, només permet editar el número identificatiu ID de l'activitat.
  • la icona Mou permet ordenar les categories i subcategories i assignar elements de qualificació a les categories tal com heu vist al vídeo.
  • la icona de l'ull Mostra/oculta permet ocultar una categoria i tots les elements que la componen. Però recordeu que si oculteu una categoria els estudiants no podran veure ni les qualificacions obtingudes en les activitats d'aquella categoria ni les vostres retroaccions. Pareu atenció al que oculteu.
  • la icona Bloca, representada per un cadenat, impedeix modificar automàticament les qualificacions.
  • la icona representada per una calculadora i anomenada Edita càlcul del total d'una categoria permet accedir a la pantalla d'edició de la fórmula de càlcul de la categoria i modificar-la.

Assignació d'elements a categories

Un cop tinguem creades les categories podem ordenar-les així com assignar-les elements de qualificació. D'aquesta manera tindrem el curs ben ordenat des del punt de vista de l'avaluació.

 1. Seleccionem les activitats que volem assignar a la categoria (Avaluables a la imatge).
 2. A la part inferior, on diu Mou els ítems seleccionats a fem clic al desplegable i triem el nom de la categoria.

 3. Automàticament Moodle assigna les activitats a la categoria triada i ens mostra una pantalla com aquesta:

 4. Per assignar les altres activitats (els qüestionaris en la imatge) a l'altra categoria (Exercitació) repetim el procés i al final tenim el curs perfectament ordenat:

Si teniu creades les categories en un curs, quan creeu una nova activitat la podeu assignar a la categoria desitjada des de la pàgina de configuració de la pròpia activitat a través del desplegable Categoria de qualificació.

Càlcul del total de la categoria (Avançat)

En la majoria dels casos són útils les diferents propostes de càlcul de les categories que apareixen a la columna Agregació. Per exemple, si heu triat com a fórmula de càlcul la Mitjana de les qualificacions podeu estar segurs que Moodle agafarà totes les qualificacions obtingudes en les diferents activitats o elements de qualificació, les sumarà i dividirà el resultat entre el nombre d'activitats.

Si no us voleu complicar la vida feu que totes les activitats d'una categoria es calculin sobre el mateix valor màxim (10, per exemple) i que el total de la categoria sigui la Mitjana de les qualificacions.

Ara bé, la vida no és senzilla i les coses sempre es compliquen. És possible que algunes activitats d'un curs estiguin puntuades sobre 100, altres sobre 10 i, finalment, en altres s'han utilitzat escales personalitzades com les que veureu en la pràctica següent.

Com es pot calcular en aquest cas el total del curs? O què passarà si no totes les activitats tenen el mateix valor a l'hora de l'avaluació? Potser algunes són més important que d'altres i no és el mateix un 8 en un fòrum de discussió que ha durat 3 setmanes que un 8 en un qüestionari fet en 5 minuts.

En casos com aquests hem de recórrer a dissenyar una fórmula de càlcul del total de la categoria que faci exactament el que nosaltres vulguem. En aquests fórmula hi intervindran les activitats que nosaltres vulguem amb el pes que els vulguem donar.

Veureu com construir aquesta fórmula a través de l'exemple que hem anat veient en aquesta pràctica, el dels 3 fòrums i la base de dades. Suposem que la qualificació final només tindrà en compte aquests 4 elements però amb diferents pesos: la participació a cada fòrum donarà un 30% de la nota final, mentre que l'activitat base de dades donarà el 10% (suposem que totes les qualificacions són sobre la mateixa base, posem 10).

 1. Feu clic sobre la icona de la calculadora al costat de Total del curs per editar la fórmula de càlcul del curs:
 2. Apareix una pantalla com aquesta:

  Observeu que a la part superior hi ha l'espai reservat a escriure la fórmula i desar-la, mentre que a la part baixa, sota Números ID, apareixen les categories i elements de qualificació (activitats) amb un requadre on escriure un identificador.
 3. Escriviu els identificadors només en les activitats que intervindran en el càlcul, es a dir als fòrums (que anomenareu for1, for2 i for3,) i a la base de dades (que anomenareu bd). No us oblideu de prémer el boto de la part més baixa que diu Afegeix números ID per desar-los. Observeu que Moodle els ha envoltat entre claudàtors:
 4. Ara que els elements de qualificació estan identificats ja podeu escriure la fórmula del càlcul que, en aquest cas serà:
  =0,30*[[for1]]+0,30*[[for2]]+0,30*[[for3]]+0,10*[[bd]] 

  i es veurà d'aquesta manera:

  Premeu el botó Desa els canvis per fer-los permanents.

 5. Si torneu al qualificador podreu veure una imatge com aquesta:

  Observeu que la mitjana de la categoria Avaluable no coincideix amb el Total del curs perquè la mitjana és: (9,00+8,00+8,00+10,00)/4=87,50 , mentre que el total del curs dóna diferents pesos als fòrums que a la base de dades.