Presentació del projecte

La part final del curs consisteix en la realització del projecte.

El projecte del curs consistirà en el disseny d'una activitat didàctica utilitzant la intranet del centre. Cal fer el disseny i la simulació de la posada en marxa d'una activitat didàctica en la qual, de manera total o parcial, es faci ús de la intranet del centre. El disseny de l'activitat ha de preveure els aspectes següents:

  • L'àrea o matèria en la qual s'emmarca l'activitat. Pot tractar-se, també, d'una activitat de tutoria que treballi un aspecte transversal del currículum.
  • El nivell o nivells als quals s'adreça l'activitat.
  • Un resum breu de l'activitat.
  • La metodologia que es pensa fer servir per portar a terme l'activitat i l'avaluació posterior que se'n farà.
  • La temporització que es preveu per portar a terme l'activitat.
  • Les funcionalitats de la intranet que hom pensa fer servir en l'activitat plantejada. L'alumnat a qui va dirigida l'activitat ha de treballar, com a mínim, amb un parell de mòduls de la intranet.

Creeu un document de text amb el disseny de l'activitat didàctica i envieu-lo al vostre tutor.

Una vegada triada l'opció sobre la qual voleu desenvolupar el projecte, heu d'informar-ne el tutor o tutora i posar-vos d'acord sobre el plantejament i el desenvolupament.