Realització pràctica del projecte i avaluació

Aquesta pràctica només la podreu portar a terme si heu fet les dues pràctiques anteriors d'aquest mateix mòdul.

Comprovació de que tot el necessari és a punt

Assegureu-vos que la intranet on teniu previst realitzar la pràctica disposa dels recursos que us són necessaris.

Assegureu-vos, també, de que l'alumnat pot accedir a tot allò que necessitat per poder fer la pràctica. En el cas de fer l'activitat a la intranet de pràctiques del curs us serà suficient accedir-hi amb el perfil d'alumnat i comprovar-ho per vosaltres mateixos.

Si detecteu algun factor que pugui impedir que l'alumnat faci la pràctica, o vosaltres mateixos si feu la simulació des del perfil d'alumnat, en cas de fer la pràctica a la intranet de pràctiques del curs, feu les gestions necessàries per tal de reparar-ho.

Realització de la pràctica

Aquesta és la part fonamental del mòdul i per la qual heu fet el plantejament i la preparació. Aquí cal distingir entre dos tipus d'accions: les que corresponen al professor/a i les que corresponen a l'alumnat.

Les que corresponen al professorat són:

  • Anunci de l'activitat i transmissió de les instrucció necessàries, posada en marxa i ajuda a l'alumnat a començar a treballar.
  • Seguiment de la feina feta per part de l'alumnat.
  • Dinamització de l'activitat i ajuda a l'alumnat en cas de dubtes o dificultats.
  • Tancament de l'activitat.
  • Avaluació.

Les que corresponen a l'alumnat són:

  • Realització de les propostes plantejades.
  • Resolució dels dubtes que els puguin sorgir.
  • Autoavaluació de la feina feta.

Creeu a la intranet aquells elements que serviran per anunciar l'activitat i transmetre les instruccions necessàries a l'alumnat. En cas de portar a terme l'activitat amb alumnat real, podeu introduir-la també a l'aula presencialment. Expliqueu a l'alumnat com avaluareu la feina feta.

Assegureu-vos de què l'alumnat té accés a aquesta informació i què ha entès perfectament que és el que cal fer.

Demaneu que l'alumnat porti a terme les propostes plantejades i feu un seguiment de la feina feta. En aquesta fase com a professor/a és important prendre un paper dinamitzador, ja que l'alumnat fàcilment pot despistar-se o agafar una línia de treball no adequada. En cas de fer la simulació de la pràctica a la intranet de pràctiques entreu-hi amb el perfil d'alumnat i feu vosaltres mateixos l'activitat com si fóssiu un alumne/a real. Intenteu simular-ho amb el que cregueu que un alumne/a hauria de fer per assolir els objectius plantejats.

Quan l'alumnat hagi fet l'activitat, i segons la temporització prevista, feu-ne el tancament.

Avaluació de la feina feta

Aquí acabareu el mòdul 6 i també el curs de formació, ja que com s'ha comentat, fer correctament aquest mòdul equival a fer el projecte.

En aquest darrer punt haureu de passar comptes amb al vostre formador/a sobre la realització de la part pràctica del projecte.

Ompliu la fitxa d'avaluació que teniu a sota i envieu-la al vostre formador/a.

Fitxa d'avaluació

Avaluació de l'activitat

En global l'activitat ha funcionat bé? Sí / No
Tornaries a repetir l'activitat amb aquest mètode? Sí / No
Indica que canviaries de l'activitat de cara a tornar-la a fer en el futur:

Avaluació de la feina feta per l'alumnat

En general l'alumnat ha assolit els objectius plantejats? Sí / No
A l'alumnat li ha constat entendre el funcionament de l'activitat? Sí / No
Principals dificultats amb les que s'ha trobat l'alumnat

Avaluació de la l'adequació de la intranet

Explica quin ha estat el grau d'adequació de la intranet per portar a terme l'activitat. Punts forts i punts dèbils:

Feu almenys dues captures de pantalla de la intranet on es vegi com s'ha desenvolupat l'activitat i que siguin el màxim de representatives possible i envieu-les al vostre formador/a.