Plantejament del projecte

Totes les pràctiques d'aquest sisè i darrer mòdul del curs tenen com a principal objectiu orientar-vos en la realització del projecte final, de manera que si feu totes les pràctiques adequadament, podeu considerar el projecte del curs com a fet.

Us aconsellem que abans d'iniciar-la feu una lectura de totes les pràctiques del mòdul per tal de poder tenir una visió global del que se us demana.

El projecte només serà vàlid si el porteu a terme segons uns criteris marcats i sempre que hageu fet una proposta que haurà d'haver estat consensuada amb el vostre formador/a.

En aquesta primera pràctica se us demana que feu la proposta de projecte i que l'envieu al vostre formador/a per tal que n'apropi l'enunciat i, si escau, us proposi les rectificacions o ampliacions que cregui oportunes.

Com us podeu imaginar és un requisit bàsic haver superat aquesta primera pràctica del sisè mòdul per poder continuar amb la resta.

Si feu una ullada al projecte del curs veureu que heu de dissenyar una activitat didàctica utilitzant la intranet del centre que ha de preveure els aspectes següents:

  • L'àrea o matèria en la qual s'emmarca l'activitat. Pot tractar-se, també, d'una activitat de tutoria que treballi un aspecte transversal del currículum.
  • El nivell o nivells als quals s'adreça l'activitat.
  • Un resum breu de l'activitat.
  • La metodologia que es pensa fer servir per portar a terme l'activitat i l'avaluació posterior que se'n farà.
  • La temporització que es preveu per portar a terme l'activitat.
  • Les funcionalitats de la intranet que hom pensa fer servir en l'activitat plantejada. L'alumnat a qui va dirigida l'activitat ha de treballar, com a mínim, amb un parell de mòduls de la intranet.

En aquest apartat heu de considerar aquelles eines de la intranet que fareu servir com a professor/a per anunciar i fer el seguiment de l'activitat, així com aquelles eines que farà servir l'alumnat per portar-la a terme.

Val la pena dedicar temps a aquesta part del plantejament per tal de tenir les coses el màxim de clares possible en el moment de preparar i portar a terme l'activitat.

Feu una lectura de totes les pràctiques corresponents a aquest mòdul, ja que us serà útil de cara a fer un plantejament adequat del projecte.

Anàlisi de les possibilitats de la intranet

Ara és un bon moment per fer una petita pausa i reflexionar, a partir dels conceptes treballats, sobre les possibilitats didàctiques que veieu a la intranet.

Feu un repàs dels conceptes treballats en els diferents mòduls del curs.

Dins de les activitats que feu per treballar el currículum de la vostra assignatura, imagineu en quines d'elles, d'una manera o una altra, es podria fer ús de la intranet del centre per tal d'ajudar a assolir-ne els objectius. Anoteu-vos aquelles activitats en les que cregueu que la intranet us podria ser útil. Com que es tracta de fer coses que normalment ja fèieu, però aplicant-hi una metodologia diferent, us caldrà posar-hi una mica d'imaginació.

Fitxa descriptiva de l'activitat

Creu en un document de text una fitxa similar a la que teniu a continuació i empleneu-la.

Fitxa de l'activitat

Nom de l'activitat:
Matèria o assignatura:
Nivell o nivells:
Resum de l'activitat:
Objectius de l'activitat:
Mòduls de la intranet que s'usaran:
 Nom del mòdul  Tindrà com a finalitat...  En farà ús*...
     
     
     
     
 * Pot ser el professor/a, l'alumnat o ambdós.
Metodologia emprada:
Temporització:
Avaluació prevista:

Una vegada l'hageu completada envieu-la al vostra formador/a per tal que la pugui validar.

Espereu la resposta del vostre formador/a i feu les rectificacions que us proposi fins que l'activitat s'ajusti al que el formador/a estimi adequat.