Posada en marxa de la intranet en un centre docent

Posar en marxa una intranet en un centre es pot fer en poques hores, ja que una vegada instal·lada, i amb unes configuracions mínimes, és 100% operativa. Dinamitzar-la i aconseguir que els usuaris i usuàries la facin servir i vegin els avantatges del seu ús, és més complicat. El que sí que s'ha pogut constatar en moltes ocasions és que una vegada s'ha implantat la intranet en el centre passa a ser el principal mitjà de comunicació, i el claustre deixa de tenir dubtes de la seva utilitat. En aquest moment, les hores invertides en la posada en marxa del sistema queden més que compensades.

Origen de la proposta d'Intraweb

Pel que fa a la posada en marxa de la intranet, cada centre ha de trobar la seva manera concreta per tal d'assolir els objectius proposats. No tot el que en un centre funciona és exportable a un altre.

Malgrat tot, és important llegir algunes recomanacions basades en la pràctica.

Per un costat, sempre caldrà no trobar-se sols en la innovació i l'ús de noves eines que han d'afavorir tots els processos professionals en els centres. Sota aquesta perspectiva és bo saber que sempre es disposa d'un lloc web de suport on diferents professionals poden ajudar-nos a resoldre problemàtiques tant tècniques com de dinamització.

Web de suport

Primer de tot, cal ser conscients que la implementació d'una intranet en un centre educatiu requereix la voluntat real de persones concretes que desitgin desenvolupar els continguts i els recursos que s'hi vulguin introduir.

Ara bé, cal que no sigui una tendència individual pel sol fet que a un li agradin les eines informàtiques, sinó saber que hi ha necessitats de centre sense cobrir perquè, molt probablement, són noves. Han de respondre a necessitats reals.

El millor que es pot fer és trobar complicitats entre la comunitat educativa per tal que l'ús de la intranet respongui a aquestes necessitats. Un equip de professionals, la complicitat de l'equip directiu, una comunitat d'estudiants motivats, un grup de pares engrescats, etc., és, possiblement, el millor element perquè aquesta innovació o qualsevol altra arribin a tenir èxit.

Paradigma del projecte Intraweb

A més a més, tot i que hi hagi una maqueta compartida d'intranets, així com molts CMS (que veurem més endavant), mai hi ha un desplegament idèntic ni amb els mateixos continguts ni amb les mateixes sinergies.

Com a paradigma d'una intranet de centre, potser cal fixar-se la fita de resoldre problemes reals tot escoltant tothom.

La Intranet com a eina comunicativa

L'ús d'una intranet representa uns canvis substancials, en un primer pas de comunicació, a curt, mitjà o llarg termini.

La facilitat per contactar amb els usuaris de la intranet a través del correu intern, la posada en escena de les notícies d'interès comú en un mateix espai, els espais de debat telemàtic que es poden generar, així com les reserves d'aparells i aules via Internet són possibilitats ja reals en molts centres que només precisen d'aquest tipus d'eina.

Estalvi de l'ús de la intranet

Alhora, es generen molts beneficis de valor indirecte. L'estalvi de paper en les comunicacions escrites entre docents, l'estalvi d'energies per contactar amb les persones o els guanys en eficàcia i gestió del temps professional milloren la qualitat d'educació i la qualitat del temps obligat de treball dels propis professionals.

Intraweb com a font documental

Una intranet també és un mecanisme prou útil com arxiu documental. Si hom sap jerarquitzar els continguts que es volen proporcionar als usuaris, segons el seu perfil, podran tenir a disposició permanent els documents amb pocs clics. Ordres del dia, actes, documents de la comunitat, documents específics per cicles, nivells, departaments, etc., estan més a l'abast que mai a través de la connexió via Internet sense necessitat d'anar a cercar aquelles persones que els custodiaven.

La intranet com a eina formativa

Mai o quasi mai, res és el que sembla. L'ús de la pròpia intranet acostuma a afavorir els processos d'empatia entre els seus usuaris, un fet que estimula la creació de materials i la capacitat per compartir tasques comunes.

La intranet i els usos metodològics

El mateix que pot passar entre docents pot passar entre docents i estudiants, o entre uns tipus d'usuaris i altres del mateix entorn.

La intranet i la millora de la qualitat educativa

En definitiva, el que es pretén amb la introducció d'una intranet a un centre no és més que uns processos de millora de la qualitat on la intranet sigui una porta oberta a la comunitat i on la difusió i la generació de coneixement siguin fets ben palesos.

La Intraweb com a projecte viu

I, evidentment, el que es pretén amb aquest curs és engrescar i donar les eines per aprendre a fer ús d'una intranet educativa, però sense oblidar mai que ha d'estar en evolució permanent; que les persones, i no les eines, són el més rellevant i un fi per si mateixes. Una intranet ha de ser útil i és una molt bona eina al servei de les persones.