Ús didàctic de les funcionalitats comunicatives de la intranet

Al llarg dels capítols anteriors sovint heu hagut d'enviar missatges escrits a usuaris de la intranet.

La finalitat principal en la redacció de missatges és fer arribar als vostres interlocutors telemàtics les vostres idees, punts de vista, dubtes, comentaris… de la manera més clara possible per tal d'aconseguir que entenguin amb facilitat allò que els voleu trametre. És així que aconseguireu ser eficaços en l'intercanvi de correspondència.

Sovint, no us coneixeu personalment amb les persones que us comuniqueu de forma telemàtica. Per tant, la bona o mala impressió que aquesta persona pugui tenir sobre vosaltres pot estar directament relacionada amb la forma amb què us hi comuniqueu. En aquesta pràctica veureu alguns aspectes relacionats amb la redacció de missatges correctes que us poden ser útils. A més, les idees exposades les podeu aplicar amb el vostre alumnat per fer-los entendre la importància que té fer un ús correcte de la llengua escrita.

La preparació dels missatges

Abans de començar a redactar un missatge convé tenir clar què s'hi vol exposar. Així, en el moment de redactar-lo no us caldrà perdre temps a l'hora de decidir què cal escriure-hi. Sovint també, especialment si es preveu que la redacció del missatge pot ser difícil atesa la informació que s'hi ha de tractar, convé fer un esquema dels continguts en paper abans de passar al format escrit.

És una bona idea escriure els missatges en un processador de textos abans d'enviar-los en un format electrònic i, després, enganxar el text en el cos del missatge que voleu enviar. Això us permet escriure'ls amb més comoditat, amb l'avinentesa que, a més, disposareu d'una còpia en el cas que la comunicació telemàtica falli. Qui no ha perdut mai un missatge perquè s'ha tallat la connexió a Internet just en el moment de fer clic al botó Envia? 8-o

Les parts d'un missatge

Les parts que hauria de tenir qualsevol missatge són:

Salutació: En els missatges s'ha d'escriure una salutació a la persona o persones a qui va dirigit. Aquesta salutació pot ser més o menys formal segons quin sigui el nivell de confiança que tingueu amb la persona o les persones a qui us dirigiu.

Introducció del tema: Abans d'entrar de ple en la redacció del contingut principal de missatge, convé escriure un text introductori per tal de preparar el lector per al que vindrà posteriorment.

Contingut del missatge: Aquesta és la part més important del missatge i, sovint, la que ocupa més espai. Aquí cal exposar al destinatari o destinataris allò que se li vol transmetre.

Conclusió: Després del contingut pot ser bo afegir unes línies que tanquin el missatge i que serveixin com a conclusió del que ha estat explicat a la zona del contingut. A més, aquesta part del missatge ajuda a introduir la part següent, el comiat.

Comiat: Per cortesia, tot missatge ha de tenir un text de comiat. Aquest text pot ser tan formal com sigui necessari. Alguns exemples de comiats força usats són:

  • Cordialment,
  • Rebeu una salutació cordial,
  • Salutacions cordials,
  • A reveure,
  • Fins aviat,
  • Adéu,

Signatura: Tot i que en els missatges apareix el correu electrònic del remitent, aquesta informació no acostuma a ser suficient per a la persona o persones que els poden llegir. Els missatges s'han de signar per les persones que fan l'enviament. En algunes ocasions la signatura d'un missatge es pot limitar a escriure el nom i cognoms de la persona que l'envia. En altres, cal posar-hi més informació per si el remitent la pogués necessitar.

En algunes ocasions els missatges poden no tenir alguna d'aquestes parts. Tot depèn del grau de formalisme emprat i del que s'hi expliqui.

Per ampliar la informació i saber més qüestions sobre el tema podeu llegir l'article Estilo y cortesía en el correo electrónico de Xavier Laborda (Departament de Lingüística. Universitat de Barcelona)

Mireu-vos el concepte de Netiquette que hi ha a la Viquipèdia i, a partir d'ara, en el moment d'escriure missatges, tingueu presents els consells que s'hi exposen.

Escolliu un missatge que hagueu tramès al vostre formador/a i copieu-lo en un document de text.

Analitzeu el text del missatge i busqueu-hi les diferents parts comentades. Separeu cadascuna d'aquestes parts.

Si falta alguna de les parts, o creieu que es pot millorar, feu la incorporació de la part que falti o la proposta de millora.

Emmagatzemeu aquest document a l'ordinador, ja que a la part d'exercicis se us demanarà que l'envieu al vostre formador/a.