Els fòrums de la intranet

Ja heu fet ús dels fòrums en el mòdul 1 del curs. En aquesta pràctica aprofundireu en l'ús dels fòrums. També veureu com podeu treure el màxim de profit en l'ús d'aquesta funcionalitat. A la pràctica 1 del mòdul 4, dins de l'apartat titulat Ús didàctic de les funcionalitats comunicatives de la intranet, veureu aspectes relacionats amb l'enviament de missatges correctes als fòrums.

Principalment, els fòrums els utilitzareu per establir espais de conversa entre grups de persones. Tothom qui tingui accés a un fòrum hi podrà participar amb l'enviament de missatges. Les converses en els fòrums es porten a terme de forma asíncrona, és a dir, els destinataris no llegeixen ni responen els missatges en el mateix moment en què han estat escrits.

Estructura dels fòrums de la intranet

A la xarxa podeu trobar un munt de sistemes de fòrums pensats per ser integrats a Zikula com, per exemple: pnForums (és el sistema de fòrums utilitzat a la web de suport del projecte Intraweb), pnphpBB2 (és el sistema de fòrums utilitzat als fòrums de la XTEC), ElementBB… La intranet prescindeix d'aquests tipus de fòrums i aposta per un sistema de fòrums particular i que té un funcionament pensat especialment per ser utilitzat en els centres docents.

En una intranet, probablement, tindreu accés a més d'un fòrum. A més, en cadascun d'aquests fòrums, pot ser que hi intervingueu amb papers diferents. El primer que fareu és veure a quins fòrums de la intranet de pràctiques teniu accés i quins privilegis teniu en cadascun.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i feu clic a l'enllaç Fòrums del menú de l'esquerra. Se us obrirà una llista amb informació dels fòrums als quals podeu accedir.

Llista de fòrums on podeu accedir

Observeu la informació que es mostra a la llista. A l'esquerra de cadascuna de les files teniu el nom del fòrum amb un enllaç que us permetrà accedir al seu interior. A la primera columna podeu trobar les icones següents:

El fòrum té missatge nous En el fòrum hi ha missatges nous que encara no heu llegit.
El fòrum no té missatges nous No teniu missatge nous en el fòrum. Podeu saber el nombre de missatges nous des de la columna que té per títol N. missatges.
El fòrum té missatges marcats Indica que a l'interior d'aquest fòrum hi ha missatges que heu marcat amb una bandera per destacar-los i poder-los trobar amb més facilitat quan us sigui necessari. Aquesta informació també la tindreu disponible en el bloc d'elements marcats

Observeu, també, que a la llista hi teniu un text descriptiu del fòrum.

Les persones que tenen accés a un determinat fòrum poden tenir-hi fins a quatre rols diferents:

 • Només lectura: són aquells usuaris que només poden llegir els missatges del fòrum. Els usuaris no registrats només poden tenir aquest tipus de rol.
 • Lectura i escriptura: aquests usuaris poden participar activament en els fòrums enviant-hi missatges.
 • Lectura, escriptura i creació de temes: aquests usuaris poden crear missatges i temes nous a dins del fòrum.
 • Moderació: tenen privilegis totals a dins del fòrum. Poden esborrar i editar tots els missatges del fòrum. Poden, també, moure missatges entre temes, canviar la posició dels temes dins de la llista i, fins i tot, si moderen més d'un fòrum, poden moure els missatges entre aquests fòrums.

A la taula de fòrums es mostra el tipus d'accés que hi té l'usuari/ària.

Els fòrums s'estructuren en temes i dins dels temes hi ha els missatges. També és possible que hi hagi missatges sense tema. Els missatges sense tema apareixen just a sota de la llista de temes.

Entreu a l'interior d'un fòrum i distingiu-ne les tres zones principals:

 • El menú de navegació.
 • La llista de temes del fòrum.
 • La llista de missatges del fòrum que no formen part de cap tema.

Zones dels fòrums

Entreu a l'interior d'un tema i observeu que els missatges s'estructuren en converses, la qual cosa facilita el seguiment dels missatges que giren a l'entorn d'un mateix concepte. En enviar un missatge a una conversa, aquesta conversa passa a la primera posició de llista de converses.

Converses

Enviament de missatges als fòrums

Tècnicament, enviar missatges als fòrums, com heu pogut comprovar, és fàcil. N'hi ha prou amb entrar en el tema on es vol enviar un missatge i fer clic a l'enllaç Envia un missatge nou.

Enviar els missatges amb una certa gràcia ja no és tan senzill, i més si es té en compte que aquests missatges els podran llegir altres persones. En el moment de redactar missatges que han d'anar adreçats a un fòrum es recomana seguir l'estructura següent:

Salutació → Introducció → Desenvolupament → Conclusió → Comiat → Signatura

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat.

Participeu en el fòrum anomenat Reflexió TiC i, sense perdre de vista les normes comentades, opineu a favor o en contra de les afirmacions següents:

 • Les TIC faciliten les tasques del professorat.
 • Les TIC ofereixen instruments àgils per ensenyar i aprendre.
 • Introduir les TIC a l'organització escolar implica un canvi en la forma de relacionar-se els membres de la comunitat educativa dels centres.
 • Les TIC poden afavorir que estudiants amb certes dificultats trobin alguns estímuls d'interès.
 • No per fer ús de les TIC, ni per tenir més cultura, l'ésser humà és millor.
 • Les TIC han fet palès que la fractura digital entre mons diferents és més evident. Calen intervencions al respecte? Quines?

En el moment de fer els enviaments proveu les opcions de posar emoticones 8-), i observeu que teniu la possibilitat d'adjuntar fitxers als missatges.

ATENCIÓ: Observeu que aquesta activitat forma part dels exercicis del mòdul. Per tant, tingueu presents els exercicis en el moment de portar-la a terme.

Observeu que quan feu l'enviament d'un missatge durant un cert temps, teniu la possibilitat d'esborrar-lo i/o editar-lo, tot i que podria no ser així, ja que depèn de la configuració del mòdul.

Proveu de marcar alguns dels missatges dels fòrums i observeu que la marca queda visible en totes i cadascuna de les etapes en les quals es mostra el fòrum: en la llista de fòrums, en la llista de temes i en la llista de missatges. També apareix en el bloc d'elements marcats.

Altres possibilitats dels fòrums

A part de les opcions comentades, els fòrums incorporen altres funcionalitats que ajuden a fer un seguiment adequat dels missatges. Aquestes possibilitats les teniu especificades tot seguit:

 • Filtre dels missatges enviats per una persona: aquesta opció és útil si voleu cercar els missatges que ha enviat una mateixa persona. En una aula podria servir per filtrar tots els missatges que ha enviat un determinat alumne/a i poder, així, fer el seguiment de la seva participació en una activitat.

Filtre de missatges segons el remitent

 • Marcatge com a llegits de tots els missatges: quan accediu a un fòrum per primera vegada, o després de molt de temps d'innactivitat, és possible que us trobeu amb un munt de missatges nous que, per la seva antiguitat, possiblement ja no és necessari llegir. Aleshores, podeu recòrrer a aquesta opció per deixar el fòrum net de missatges pendents de lectura.
 • Obertura de tots els missatges d'una sola vegada: similar a la situació exposada abans. Si en un fòrum hi teniu molts missatges nous us pot ser útil llegir-los tots d'una sola vegada. Això ho aconseguireu des de l'enllaç Obre tots els missatges de la llista.

Obre tots els missatges de la llista

Entreu a un dels fòrums i proveu les opcions que s'han explicat fa uns moments.

Moderació d'un fòrum

Fins aquí heu vist els fòrums dels del punt de vista de l'usuari/ària bàsic. Ara veureu i practicareu les opcions de moderació dels fòrums. Com veureu, hi ha poques opcions de moderació, però en determinades ocasions poden ser molt útils.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i accediu al fòrum anomenat Proves de moderació. Feu-hi alguns enviaments i proveu les opcions d'edició, esborrament i desplaçament de missatges. Tingueu en compte que tot l'alumnat modera aquest fòrum. Per tant, cal respectar els missatges dels companys.

Opcions de moderació dels fòrums

Exemples d'ús dels fòrums

A continuació teniu alguns exemples de possibles fòrums.

- Intercanvi de missatges amb alumnat d'un altre país - llengües estrangeres

Un fòrum d'aquestes característiques podria ser usat per portar a terme un intercanvi de missatges entre l'alumnat del vostre centre i l'alumnat d'un centre estranger. En un fòrum com aquest s'hi poden fer des d'activitats de descripció personal o de l'entorn, fins a debats sobre aspectes relacionats amb els costums i la cultura de cadascun dels països que hi participa. Respecte a altres sistemes de missatgeria té l'avantatge que els continguts són controlables i avaluables per part del professorat.

- Discussió sobre un determinat tema a partir d'un o diversos documents de treball

Una activitat didàctica que resulta interessant és organitzar un debat sobre un determinat tema d'interès per a l'alumnat o la matèria des de la qual s'organitza. Per tal que l'alumnat estigui com més informat millor sobre el tema a debatre, pot ser una bona idea haver-lo treballat una mica abans per mitjà d'un treball previ o una lectura. En una activitat com aquesta no hauria de ser suficient que l'alumnat donés el seu punt de vista sobre el tema, sinó que s'hauria d'afavorir i potenciar el debat entre els participants en l'activitat a partir de les intervencions dels companys i companyes. És convenient explicar a l'alumnat la importància que té l'argumentació raonada dels punts en els quals s'està d'acord i en desacord respecte al que hagi pogut opinar un company/a.

En un debat com aquest el professor/a ha de fer de moderador/a i ajudar l'alumnat que pugui tenir més dificultats per seguir l'activitat.

- Avaluació inicial d'un determinat aspecte del currículum

Abans d'encetar un tema nou podria ser interessant demanar a l'alumnat que expliqui, per mitjà d'un fòrum, el que sap sobre el tema que es vol treballar. Això pot ajudar a captar quin grau de coneixement té l'alumnat sobre aquest tema.

- Concurs de preguntes i respostes

Un fòrum es podria fer servir per organitzar un concurs entre l'alumnat de l'aula amb preguntes i respostes relacionades amb el currículum.

L'activitat podria anar més o menys així:

 • Es divideix el grup d'alumnes en un parell de grups. El grup A i el grup B.
 • Per a cadascun dels grups es crea un tema diferent on l'alumnat d'aquell grup pot plantejar preguntes als membres de l'altre grup.
 • Es demana que cada grup creï un nombre concret de preguntes. Per exemple: 15.
 • Cadascun dels grups pot veure les preguntes que li arriben des de l'altre grup i les pot respondre.
 • L'equip que encerti més preguntes guanya.

En aquesta activitat el/la professor/a controla que les preguntes estiguin ben formulades i, de no ser així, les pot esborrar o plantejar de nou. També pot portar un control de les respostes.

- Espai de preguntes i respostes

Pot ser un espai on els usuaris de la intranet poden preguntar i/o respondre preguntes relacionades amb un determinat tema.

- Cerca de solucions diverses a problemes comuns

Dins de sessions de tutoria, o bé en crèdits amb temàtiques transversals, hi ha molts aspectes, problemes o situacions quotidianes que no tenen un únic tractament sinó diverses maneres de resoldre o enfocar les problemàtiques. Algunes vegades, el fet de poder tenir un espai de conversa i de tractament de les diverses situacions genera actituds que empenyen a intentar la cerca de solucions. L'esperit crític i alhora el sentiment d'empatia es pot afavorir amb l'ús d'eines com són els fòrums, i si són amb una bona coordinació per part del docents, encara millor.

- Espai de suggeriments i propostes

Un fòrum sempre és una finestra oberta al recull de propostes i suggeriments que en moltes ocasions no se sap com vehicular. Alhora possibilita donar sortida a temàtiques que tampoc tenen del tot definits els espais on tractar-les. Potser, algunes d'aquestes temàtiques tenen cabuda en un fòrum, i de ben segur que els suggeriments i les propostes també.