Presentació

Aquest curs telemàtic s’emmarca dins de les activitats de formació TIC relatives a les intranets de centre, amb la intenció de proporcionar una via d’accés a totes aquelles persones interessades en aquest món i amb coneixements previs escassos.

El curs pretén cobrir diversos nivells, des d’aquelles persones que l’únic contacte que han tingut amb Internet és mitjançant el navegador, fins aquelles que saben administrar una intranet i volen conèixer tècniques que els ajudin a dinamitzar la intranet dins del centre i treure'n el màxim profit, tant per que fa a la gestió de la informació com des de l'àmbit didàctic. Tot i que durant el curs es parlarà d'aspectes relacionats amb l'administració d'una intranet, no cal tenir-ne coneixements, i en cap cas serà necessari portar a terme tasques d'administració, ja que a aquest efecte hi ha el curs d134 que tracta precisament d'això, de la instal·lació i l'administració de la intranet d'un centre docent.

La finalitat última d’aquest curs és proporcionar els coneixements que permetin ser autònoms amb l'ús d'una intranet i veure'n les possibilitats didàctiques i comunicatives. La intranet que es farà servir per portar a terme les pràctiques està basada en el famós CMS (Content Management System) anomenat Zikula, el qual s'ha utilitzat com a base de la maqueta d'intranet desenvolupada en el marc del projecte Intraweb, i en el qual s'hi ha afegit un nombre important de funcionalitats dissenyades perquè s'adaptin de la millor manera possible a les necessitats que té un centre educatiu. Les eines que incorpora la maqueta d'intranet s'estructuren en mòduls, cadascun dels quals té unes característiques de funcionament pròpies que aporten a la intranet un conjunt de funcionalitats determinades. La intranet que s'utilitzarà per portar-hi a terme les pràctiques i els exercicis incorpora els mòduls en les darreres versions. Si en l'ús d'una intranet en un centre docent s'hi troben a faltar funcionalitats, podeu demanar als responsables d'administrar-la que actualitzin els mòduls segons les darreres versions. Fer-ho és fàcil i no comporta massa temps! Amb tot, malgrat que els mòduls no estiguin actualitzats al 100%, les seves finalitats són les mateixes i, per tant, els continguts explicats en aquest curs, exceptuant-ne alguns matisos menors, són igualment útils. Així mateix, tot i que la intranet d'un centre docent pugui estar totalment actualitzada, pot passar que algun mòdul no es comporti de la manera exactament comentada en els materials del curs. Això ve donat pel fet que els mòduls tenen alguns paràmetres de configuració que en poden alterar la forma de funcionar. En algunes parts dels materials es comenta quins són els diferents comportaments que pot tenir un determinat mòdul tot depenent de la seva configuració.

Durant el curs es farà referència a alguns aplicatius que, malgrat no ser propis de la intranet, s'hi poden incorporar tot aportant funcionalitats noves i interessants. En aquests casos es farà, només, una pinzellada sobre aquestes eines i s'inclouran enllaços a pàgines web des d'on, si voleu, podeu trobar més informació sobre el seu ús, alhora que us permetran ampliar-ne els coneixements. Penseu que, en alguns casos, el fet d'aprendre a utilitzar bé aquestes eines pot donar lloc a tot un curs de formació.

Objectius

Els objectius d’aquest curs són els següents:

 • Adquirir el concepte de CMS.
 • Sentir-se còmode en l'ús d'una intranet de centre en què tots els membres de la comunitat educativa hi tenen cabuda i on cadascun d'ells hi juga un paper clarament definit.
 • Entendre la intranet d'un centre docent com un punt de trobada dins de la comunitat educativa del centre, i el punt d'accés a tota la informació i les eines que es poden necessitar en el dia a dia de la feina dels centres.
 • Aprendre a fer ús del Zikula a nivell d'usuari/ària.
 • Saber treure el màxim partit possible de les eines que incorpora la intranet, com a eina de comunicació i com a eina d'aprenentatge, utilitzant-ne els mòduls i blocs més rellevants.
 • Conèixer altres eines que s'enllacen amb la intranet i que fan possible estendre'n les funcionalitats.

Estructura

La durada del curs és de 45 hores, distribuïdes en 35 hores per als mòduls i 10 hores per a la realització del projecte. Els mòduls que conté el curs són:

 • Mòdul 1: Intranet d’un centre docent
 • Mòdul 2: Àmbit de la comunicació
 • Mòdul 3: Àmbit de la documentació i la gestió
 • Mòdul 4: Àmbit de la didàctica
 • Mòdul 5: Altres possibilitats de la intranet

La majoria dels exercicis i les activitats s’han de fer en línia dins d'una maqueta d'intranet preparada a aquest efecte. El vostre tutor/a serà l'administrador d'aquesta intranet. Serà el mateix formador/a qui us facilitarà l'accés a la intranet de pràctiques.

En els materials de formació trobareu tant explicacions teòriques com exercicis pràctics. Podeu reconèixer els exercicis pràctics, és a dir, les parts dels materials que us proposen portar a terme activitats, perquè estan precedides d'una fletxa .

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de sistemes operatius d’ordinadors domèstics. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com ara: crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, navegar per Internet i enviar correus electrònics.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per ser treballats des de qualsevol sistema operatiu i amb qualsevol navegador web actual (Firefox, Mozilla, Internet Explorer…), amb el Javascript i les galetes (Cookies) activades (aquestes eines són disponibles en el CD-ROM de materials de formació).

Tot i que la intranet funciona bé amb els navegadors més habituals, el navegador amb el qual ha estat més provada és el Firefox. Per a la realització de les activitats i exercicis del curs recomanem fer ús d'aquest navegador. Podeu baixar gratuïtament aquest navegador des de la web de Softcatalà.

Enllaços

Tot seguit teniu un conjunt d’enllaços que us poden ser útils al llarg del curs.