Presentació del projecte

La part final del curs consisteix en la realització del projecte. Com a projecte final, podeu escollir entre dues opcions.

Una vegada triada l'opció sobre la qual voleu desenvolupar el projecte, heu d'informar-ne al vostre formador/a i posar-vos d'acord sobre el plantejament i el desenvolupament.

Opció A: Preparar una intranet per al vostre centre docent

Es tracta de deixar una intranet totalment preparada per tal de començar a treballar-hi. La intranet s'ha d'adaptar a les necessitats reals que tingui el vostre centre docent. Per aquesta intranet us heu de plantejar l'accés per part del professorat i l'alumnat del centre. Ha de complir els requisits mínims següents:

  • Cal haver adaptat les propietats generals del lloc al vostre centre: títol de la pàgina, correu electrònic…
  • Ha de tenir donats d'alta a tot el professorat i alguns alumnes del centre.
  • Cal haver distribuït els usuaris correctament en els grups que els correspongui.
  • Ha de disposar de les agendes, els fòrums, els formularis… que puguin ser útils per al centre.
  • Ha de tenir les categories de documents que es creguin oportunes.
  • Ha de contenir informació sobre aspectes del centre, que estigui en format HTML o PDF, enllaçada des del mòdul iw_webbox o creada amb els mòduls Content o Pages.
  • Cal haver ajustat els permisos d'acord amb els canvis anteriors.

Aquesta opció del projecte es pot fer a hipolit o a la intranet del centre a Àgora. En aquest segon cas, tenint en compte que es tracta d'un espai del centre (no de la persona que es forma) caldrà que disposeu del vist-i-plau de la direcció, la qual haurà d'enviar un missatge de correu electrònic al formador/a indicant que l'alumne/a té autorització per fer-ho.

En cas de que hi hagi diversos alumnes del mateix centre que vulguin fer el projecte conjuntament a Àgora, caldrà un acord previ de tots els afectats: alumnes i formadors. Així mateix, abans de començar, caldrà definir les tasques concretes que durà a terme cada alumne/a.

Opció B: Canviar l'aspecte de la intranet

Es tracta de personalitzar completament l'estètica de la intranet. Tenint en compte que la intranet de que disposeu per fer les pràctiques és idèntica a les d'Àgora, la feina serà totalment reutilitzable a qualsevol intranet d'Àgora.

Aquesta opció del projecte es basa en els coneixements adquirits en les pràctiques opcionals del mòdul 7 dels materials del curs. És una opció avançada i només l'heu de triar si teniu coneixements previs bàsics de fulls d'estils CSS.

Si com a projecte voleu dur a terme alguna activitat alternativa, la podeu proposar al vostre formador/a, el qual la valorarà i podrà acceptar-la o no.