Objectius

  • Definir formularis en línia i fer el seguiment de les respostes dels usuaris.
  • Utilitzar les agendes com un element organitzatiu en les activitats de l'aula i del centre.
  • Saber administrar la reserva d'espais i equips des de la intranet.
  • Posar a disposició de tot el conjunt d'usuaris els documents de treball principals dels centre i els programes que es cregui convenient distribuir.
  • Conèixer el procediment per disposar d'un catàleg en línia dels llibres de text dels alumnes.

Pràctiques