La configuració general del Zikula

A la pràctica anterior heu vist la manera d'accedir a l'administració dels diferents mòduls, des d'on es poden configurar els paràmetres de cada un d'ells. Alguns paràmetres, però, són generals del Zikula i no estan associats a cap mòdul. En aquesta pràctica veureu com configurar-los.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

En el menú horitzontal de la capçalera, cliqueu a AdministracióSistema.

Cliqueu al Gestor dels paràmetres generals.

Accés a la configuració general del Zikula

La finestra que veieu correspon a l'opció Paràmetres del propietari, que actua de miscel·lània i engloba un conjunt de paràmetres molt diversos.

El camp Nom del lloc fa referència al text que apareix amb lletres grans a la capçalera de la intranet. També apareix a la barra superior del navegador, seguit pel contingut del camp Descripció i separat pels caràcters ::.

Modifiqueu el valor d'aquests dos camps.

Secció d'informació general

Indiqueu una adreça vàlida en el camp Adreça de correu electrònic de l'administrador/a. A Àgora es recomana utilitzar l'adreça del centre, però a la intranet de pràctiques podeu posar una adreça personal.

L'opció Desconnecta el web deixa la intranet fora de servei. Quan algú hi vol entrar li apareix un avís, juntament amb el missatge de text existent en el camp Motiu de la desconnexió del lloc. Aquesta funcionalitat està pensada per dur a terme tasques de manteniment i, per això, en una intranet desconnectada només hi poden entrar els membres del grup Administradors.

Finestra de denegació d'accés

En una intranet desconnectada només hi poden entrar els administradors.

Marqueu l'opció Desconnecta el lloc web i especifiqueu les causes per les quals heu portat a terme aquesta acció.

Deseu els canvis.

Sortiu de la intranet i observeu el resultat.

Entreu de nou amb l'usuari/ària admin i torneu a connectar el portal.

El camp següent correspon als metadescriptors, que són paraules claus que apareixeran a les capçaleres de totes les pàgines de la vostra intranet, dins d'etiquetes tipus <meta name="Keywords">. Els cercadors d'Internet (Google, Yahoo, etc) fan servir aquesta informació, juntament amb d'altra, per categoritzar les pàgines web.

Secció dels metadescriptors

Introduïu algunes paraules clau que considereu que identifiquen el vostre centre. Podeu esborrar les existents.

La configuració de la pàgina inicial permet decidir quin mòdul es carrega a la pàgina inicial de la intranet. Per defecte, es mostren les notícies però es podria fer que aparegués, per exemple, l'agenda seleccionant Agendes en el menú desplegable. Opcionalment, es poden passar paràmetres, cosa que fa possible, seguint amb l'exemple, la visualització d'una determinada agenda.

Selecció del mòdul que es carrega a la pàgina inicial

El següent bloc correspon als paràmetres generals.

Configuració dels paràmetres generals

L'ús de compressió fa referència a que determinades dades es poden desar comprimides a la base de dades. Es recomana no fer-ho perquè alenteix la navegació i l'espai que es guanya a la base de dades és molt escàs.

Les opcions de selecció de mòduls de perfil i de missatgeria interna serveixen per indicar-li al Zikula quins mòduls ha d'utilitzar per fer determinades tasques internes. El Zikula no reconeix el mòdul iw_messages com a mòdul de missatgeria, però això no suposa cap problema per normal funcionament del sistema.

El paràmetre de temps d'espera de les connexions AJAX marca el temps màxim que el sistema esperarà per a que respongui el servidor quan s'utilitza la tecnologia AJAX. Si el servidor és lent, pot ser necessari ampliar aquest paràmetre, altrament apareixeran errors del tipus timeout.

La darrera secció dels paràmetres del propietari/ària correspon als paràmetres dels enllaços permanents. Aquests paràmetres no els heu de canviar.

Si heu fet algun canvi que vulgueu conservar, cliqueu a la icona de desar.

En el menú horitzontal del mòdul, feu clic a l'opció Paràmetres de localització.

Configuració dels paràmetres de localització

En aquesta finestra es poden desactivar les característiques multilingües, és a dir, la possibilitat de que la intranet es vegi en més d'un idioma. Per defecte estan activades.

També es pot decidir quin és l'idioma inicial de la intranet, és a dir, el que es mostra si l'usuari/ària no en tria un altre mitjançant el bloc de canvi d'idioma.

Bloc de canvi d'idioma

En el menú horitzontal del mòdul, feu clic a l'opció Paràmetres dels errors.

En aquesta finestra podeu canviar la manera com el sistema desa missatges d'error a nivell del servidor web. Si la intranet està en els servidors de la XTEC (Àgora, phobos i hipolit2) es recomana no canviar aquests paràmetres. En el cas de que tingueu accés a nivell de línia de comandes al servidor, aquests paràmetres us poden ser d'utilitat per obtenir informació d'errors de funcionament del Zikula.

Enviament de correu

Alguns mòduls de la intranet que poden enviar missatges de correu electrònic automàtic als usuaris, però aquest enviament només funciona si els mòduls advMailer i Mailer estan actius.

El Mailer és el mòdul d'enviament de correu electrònic original del Zikula. Té la particularitat de que cal configurar-lo amb un nom d'usuari i contrasenya d'un compte de correu real. Això té dos inconvenients: per un costat pot suposar un problema de seguretat i, per l'altre, requereix que els servidors d'Àgora tinguin connexió directa amb els servidors de Google, circumstància que no sempre es dóna degut a les mesures de seguretat que s'apliquen a Àgora.

Malgrat tot, aquest mòdul és l'única opció per a les intranets que estan fora d'Àgora, així que, en cas de necessitar configurar-lo, podeu seguir aquest procediment.

En el cas d'Àgora s'ha incorporat un segon mòdul anomenat advMailer. Aquest mòdul, exclusiu d'Àgora, utilitza les funcionalitats del Mailer i aporta el valor afegit de no haver-lo de configurar, tot evitant haver de tenir les dades d'accés a un compte real introduïdes a la intranet.

Per tant, en el cas d'Àgora, l'únic requisit per a que funcioni l'enviament de correu és tenir aquests dos mòduls actius.

En els espais d'hipolit2 l'enviament de correu electrònic no funciona degut a que el servidor hipolit2 no està habilitat per fer-ho, però veureu com s'ha de configurar la intranet a Àgora per a que pugui enviar-ne.

Entreu a la intranet com a administradors.

Des del menú de la capçalera, aneu a l'administració dels mòduls (AdministracióSistemaMòduls).

En el menú horitzontal del mòdul que forma un abecedari, cliqueu a la lletra M.

Comproveu que el mòdul Mailer està activat (la rodona que simbolitza l'estat està verda).

Activació del mòdul Mailer

Ara cliqueu a la lletra A en el menú en forma d'abecedari.

Comproveu que el mòdul advMailer està activat i feu clic sobre el seu nom.

Activació del mòdul advMailer

Observeu que aquest mòdul només té una opció. Si es desmarca, el Zikula utilitzarà el mòdul Mailer per enviar correu electrònic, mentre que si està marcada s'utilitzarà l'advMailer. A Àgora es recomana deixar-la marcada, altrament, és molt probable que l'enviament no funcioni.

Paràmetres del mòdul advMailer

Feu clic a l'opció Prova la configuració del menú horitzontal del mòdul.

Prova del correu

Aquest formulari serveix per verificar que l'enviament de correu funciona. S'han d'omplir els camps d'adreça de correu del destinatari i l'assumpte. Si ho proveu a hipolit2, obtindreu un error. En canvi, a Àgora, el missatge s'enviarà.

El cron de la intranet

A la pràctica 1 del mòdul 2, quan es va tractar el mòdul iw_main, es va comentar la possibilitat de subscriure's al bloc de novetats de manera que es pugui rebre un correu electrònic diari amb les novetats del portal.

Quan els mòduls Mailer i advMailer estan actius, aquesta opció està disponible i és operativa. No obstant, cal que el servidor, periòdicament, executi un script que realitza les tasques de manteniment, entre elles l'enviament de correu electrònic amb les novetats. Cada vegada que s'executa aquest script s'envia un missatge amb les novetats a tots els usuaris subscrits.

Recordeu que si entreu a la intranet de formació i aneu a la configuració personal del mòdul iw_main (http://intraweb.xtec.cat/d134/index.php?module=iw_main) us podeu subscriure a les novetats del portal. És recomanable que hi estigueu subscrits.

Recordeu que, com vàreu veure a la pràctica 1 del mòdul 2, el cron té alguns paràmetres de configuració que són accessibles des de l'administració del mòdul iw_main.