Una vegada acabat l'estudi dels diferents mòduls, el o la participant que vulgui tenir dret al certificat del curs haurà de finalitzar-lo en el mateix curs acadèmic que ha fet els exercicis, desenvolupant un projecte que globalitzi els coneixements apresos durant el curs.

Caldrà que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls, per poder tenir dret al certificat del curs.

El projecte d'aquest curs es farà en gran part a partir dels exercicis que ja haureu fet en cada mòdul, per la qual cosa convé que els guardeu durant tot el seu desenvolupament. Consistirà fonamentalment en la realització d'un projecte d'implementació de les TIC en el propi centre docent, és a dir, en el disseny d'un pla per introduir o millorar l'ús de les TIC en una planificació temporal a mig termini (3 o 4 cursos) especificant els objectius, les actuacions, els responsables, la temporització, els recursos i el sistema de seguiment/avaluació. S'haurà de concretar el pla d'actuació per al primer any.

Una possible estructura del projecte podria ser la següent:

  • Fonamentació del projecte: plantejaments teòrics generals i objectius generals.
  • Anàlisi de la situació del propi centre en l'actualitat.
  • Concreció del projecte:objectius, actuacions, responsables, recursos, temporització, seguiment/avaluació.
  • Pla d'aplicació del primer curs.
  • Conclusió.

Durant el propi curs veureu alguns exemples de projectes d'aquesta mena que us ajudaran a acabar de perfilar el vostre. La idea és que sigui un pla realista i que pugui ser, si les circumstàncies ho permeten, aplicable. El format en què es podrà presentar serà obert: document text, presentació, flashpaper, html…