Les TIC i el currículum a l'escola

Objectius

En aquest mòdul tractarem diverses qüestions relacionades amb el currículum. La seva estructura ve definida per les lleis generals d'ordenació del sistema educatiu. Això no obstant, plantejarem algunes reflexions més enllà d'aquesta estructura que, fonamentalment basada en les disciplines acadèmiques, poc ha variat substancialment al llarg dels segles.

Els objectius que pretenem són:

 • Plantejar noves opcions a partir de les orientacions i propostes de la Unió Europea.
 • Analitzar quins haurien de ser els continguts essencials del currículum.
 • Identificar els coneixements i habilitats relacionades amb les TIC que haurien de ser objecte d'aprenentatge, és a dir, que han de formar part del currículum.
 • Analitzar les possibilitats didàctiques que ens ofereixen les TIC i identificar les més innovadores.
 • Analitzar les seves limitacions i prendre consciència quela seva potencialitat real depèn del paradigma d'ensenyament i aprenentatge en què ens situem i, més concretament, del posicionament metodològic del professorat.
 • Analitzar amb cert deteniment possibilitats concretes de les TIC en relació a la formació en xarxa, atenció a la diversitat i educació intercultural.

Continguts

 • Orientacions de la Unió Europea: del Llibre Blanc sobre "Creixement, competitivitat i ocupació" al pla d'actuació eLearning.
 • Continguts essencials del currículum.
 • Les TIC com a objecte d'aprenentatge.
 • Ensenyar i aprendre amb les TIC.
 • Paradigmes educatius: el marc que condiciona les possibilitats reals de les TIC a l'educació.
 • Algunes possibilitats concretes de les TIC:
  • Formació en xarxa.
  • Atenció a la diversitat.
  • Educació intercultural.